QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
PORADENSTVÍ V DISTRIBUCI ELEKTŘINY

Náklady na distribuci elektřiny (dopravu elektřiny) se na celkové ceně elektřiny podílejí u velkoodběratelů v průměru jednou třetinou a u maloodběratelů dvěma třetinami. Zbytek činí cena dodávky samotné elektřiny. Přesto, že cena distribučních služeb je cenou regulovanou státem (ceny distribučních služeb jsou ceny prvné, stanovuje Energetický regulační úřad - ERÚ), existují možnosti jak ji významně snížit.

Naše služby pro velkoodběratele
Optimalizace rezervované kapacity u odběných míst verlkoodběru je výzmanou složkou nákladů na distribuci elektřiny plat za rezervocvanou kapacitu. Ten lze snížit optimalizací sjednané hodnoty roční a měsíční kapacity. Vám tuto optimalizaci provede.
Skutečné ztráty transformátoru - Distributoři elektřiny uplatňují v případě měření elektřiny na straně nižšího napětí transformátoru (sekundární měření) maximální přípustnou ztrátu transformátoru ve výši 4 % z naměřeného odběru (resp.2 % při připojení z VVN ). O transformační ztráty se ve faktuře zvyšuje naměřené množství elektřiny. U správně dimenzovaného a provozovaného transformátoru jsou skutečné ztráty menší než 2 %. Pokud odběratel věrohodným způsobem prokáže nižší skutečnou hodnotu ztrát transformátoru, je distributor povinen při vyúčtování spotřeby elektřiny uplatnit nižší ztráty. Fakturace skutečných ztrát znamená snížení fakturované spotřeby elektřiny bez potřeby vynaložení investičních prostředků.
pomocí našeho produktu RealLossCalc stanoví skutečné ztráty. Pokud se prokáže, že jsou nižší než fakturované, zajistí Vám změnu fakturace.
Lokální distribuční soutavy (LDS) provozují držitelé licence na distribuci za účelem zajištění distribuce (dopravy) a většinou i dodávky elektřiny pro odběratele na území stanoveném jim v licenci. Jedná se většinou o rozsáhlé nově zřízené nebo rekonstruované administrativně obchodní areály. Podmínky provozování lokálních distribučních soustav stanovuje Energetický zákon. Nedodržení stanovených povinností je striktně pokutováno. Klíčové jsou v tomto ohledu smluvní vztahy s konečnými odběrateli elektřiny, ve kterých došlo ke mnoha významným legislativním změnám. I zde však platí, že neznalost zákona neomlouvá.
nabízí
Audit provozování LDS (vč. revize smluvní agendy), na jehož základě lze řešit odstranění případných nedostatků. Jako příklad lze uvést komplexní rekonstrukci smluvní agendy s konečnými zákazníky obsahující:

Smlouvy o distribuci a dodávce elektřiny

  Smlouva o připojení

  Smlouva o distribuci

  Smlouva o dodávce elektřiny

  Smlouva o sdružené službě

Obchodních podmínek dodávky elektřiny provozovatele LDS


Naše služby pro maloodběratele
Optimalizace zvoleného distribučního tarifu je jednoduchou, avšak často neznámou cestou snížení ceny placené za distribuci. Cena distribuce elektřiny závisí na množství odebrané elektřiny, časovému rozložení jejího odběru a zvolené variantě distribučního tarifu. Odběratel elektřiny si totiž z nabídky distribučních tarifů může téměř vždy vybrat z několika variant. Volbou optimálního tarifu lze dosáhnout významných úspor.
Vám tuto optimalizaci provede.