QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
VAŠE DOTAZY - NAŠE ODPOVĚDI
Máte nějaký problém s dodávkou elektřiny a nevíte jak jej řešit ?
Možná, že odpověď najdete v některém již dříve položeném dotazu. Dotazy mohou být redukovány podle témat.

Zvolte prosím téma dotazu:
  Všechna témata
  Změna dodavatele elektřiny
  Ceny elektřiny a distribuce
  Vyúčtování odběru elektřiny
  Měření odběru elektřiny
  HDO - Hromadné Dálkové Ovládání
  Připojení k síti - podíl na nákladech na připojení (připojovací poplatky)
  Neoprávněný odběr elektřiny
  Všeobecné dotazy, ostatní
Pokud odpověď na Váš problém na našich stránkách nenajdete, pak neváhejte a piště prosím ...
Dotaz se týká odběrného místa v kraji
Emailová adresa odesílatele   při zveřejnění odpovědi zachováváme anonimitu tazatele
Text dotazu
zapiště čísly - jednosto dvacet sedm   ochrana proti spamovým robotům
Odpověď Vám zašleme na Váš email nebo bude vložena na tuto stránku.

TÉMA DOTAZU   Všechna témata

Rušení LED zdrojů signálem HDO2016-06-12164
Dotaz:Jak zamezím signálu HDO na f=216,666 Hz pronikání do světelného okruhu jištěného 10 A jističem?

Odpověď:Zamezit šíření signálu HDO do elektrické instalace odběrného místa lze frekvenčním filtrem. Pro malý příkon (světelné zdroje) byste asi našel vhodné zařízení na internetu. Pokud ne, nechte si poradit v ZPA Smart Energy Trutnov, kde se technikou HDO profesionálně zabývají.
Mihotání LED ale podle mého názoru přímo se signálem HDO nemusí souviset. Frekvenci 216,6 Hz lidské oko není schopno rozlišit. Jinak je to se zvukovou reprodukcí tónového signálu prostřednictvím některých spotřebičů. Problém bude spíš v ovlivnění funkce spínaného zdroje DC napětí, a to jak externího (12 V DC) nebo integrovaného do svítidla (230 V AC). Veškeré spotřebiče by se však s signálem HDO, pokud splňuje normou stanovené parametry, měly vyrovnat.
Samozřejmě máte i možnost reklamovat kvalitu dodávané elektřiny prostřednictvím svého dodavatele u provozovatele distribuční soustavy. Je však velmi pravděpodobné, že poměrně vysoká úroveň tónového signálu dle ČSN EN 50160 ve výši 20,7 V (čl. 4.2.7 - 9 % jmenovitého napětí) bude v místě odběru dodržena.

Úspora nákladů na elektřinu výměnou jističe2015-06-03163
Dotaz:Mám hlavní jistič 3x 25A a sazbu D02d. Kolik mohu ušetřit pokud použiji jistič 3x20A, nebo 3x16A? Jaké budou asi náklady? Lze provést svépomocí, jak budu prokazovat dodavateli změnu hodnot jističe?

Odpověď:Hodnota jističe má vliv na cenu distribuce elektřiny. Porovnání nákladů před a po výměně jističe můžete pohodlně provést na naší kalkulačce. Současně si zde můžete porovnat i náklady v případě, že si vyberete jiného dodavatele elektřiny.
Ve Vašem konkrétním případě (oblast ČEZ Distribuce, a.s., ceny roku 2015) bude měsíční platba za původní jistič 3x25 A snížena při výměně za 3x20 A ze 71,- Kč na 50,- Kč, resp. při výměně za jistič 3x16 A na 45,- Kč. Za rok tak ušetříte 252,- Kč, resp. 312,- Kč.
Výměnu jističe může provést pouze elektroinstalační firma, která je pro zásahy do neměřených části elektrických rozvodů autorizována příslušným provozovatelem distribuční soustavy. Jejich seznam naleznete na stránkách distributora. Podklad pro změnu, který předáte svému dodavateli elektřiny s žádostí o zajištění změny, Vám vydá elektroinstalační firma.

Volba sazby pro domácnost2014-02-24162
Dotaz:Můžete mi prosím sdělit, jestli je možné získat tarif D45d i pro nebytový prostor ? Jedná se o předělaný suterenní prostor na 1+kk (status - dílna). V tomto prostoru mám v úmyslu pouze bydlet, nikoliv podnikat apod.
Děkuji za odpověď.

Odpověď:Sazba D45d je určena pro odběrná místa připojená z distribuční soustavy nízkého napětí, přičemž odběr elektřiny slouží pouze k uspokojování osobních potřeb zákazníka a osobních potřeb příslušníků jeho domácnosti.
Pokud takto vymezený charakter odběru budete splňovat, lze pro dodávku požadovat sazbu D45d, samozřejmě jen pokud budou splněny i další požadavky pro přiznání této sazby pro přímé elektrické vytápění.

Typy měření A, B, C2013-06-25161
Dotaz:K 31.3.2013 nám byla zaslána mimořádná fakturace s nedoplatkem 16 300,-- Kč.
Na náš dotaz proč k tomuto došlo, nám bylo sděleno, že na našem odběrném místě došlo ke změně typu měření z C na B, což znamená, že nám bude od 1.4.2013 chodit vyúčtování 1x měsíčně. O této změně nás dopředu neinformoval ani distributor ani dodavatel.
Chtěla bych vědět zda toto bylo z jejich strany oprávněné. Do této doby bylo vyúčtování roční, vždy v měsíci říjnu.
Děkuji za odpověď.

Odpověď:Typ měření B resp. A - průběhové měření - umožňuje registraci průběhu odběru elektřiny v 15-ti minutových intervalech. Jedná se o moderní měření, u kterého se odečet neprovádí "pohledem na číselník", nýbrž odečtem dat uložených v digitální paměti elektroměru do ručního terminálu (typ B) nebo dálkovým přenosem těchto dat (typ A).
V případě, že má distributor k dispozici informaci o průběhu odběru elektřiny a je schopen vyhodnotit měsíční odběry, je zcela přirozené, že fakturuje v měsíčním intervalu. V případě, že tyto informace nemá (typ C) musí fakturaci provést nejméně jednou za roční období. Mohl by to dělat také častěji, s ohledem na náklady fyzického odečtu však obvykle využívá tohoto ustanovení zákona.
U odběrných míst připojených k distribuční síti nízkého napětí je zákonem použití průběhového měření (typ A nebo B) povinné pro odběrná místa s hlavním jističem 3x 200 A a více. Průběhové měření se umístňuje i v případě instalace fotovoltaické elektrárny. Použití lepší varianty než ukládá zákon (B namísto C) však není samozřejmě zakázáno.
Pokud je měření umístěno na přístupném místě, není změnu měření distributor povinen předem oznámit. Na základě měsíční fakturace máte naopak možnost požádat dodavatele o zrušení placení záloh. To samozřejmě platí v případě, že v minulosti byly řádně a včas uhrazeny veškeré faktury za odběr elektřiny.

Měření odběru velkoodběratele elektřiny2012-11-01160
Dotaz:Můžete mi prosím sdělit zda ovlivňuje velikost účiníku (cos fí ) naměřené hodnoty odběru energie (kW) u digitáního elektroměru?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:Pro vyhodnocení odběru elektřiny pro velkoodběratele je na odběrném místě měřena

- činná energie
- jalová energie – induktivní
- jalová energie – kapacitní

Tyto parametry jsou měřeny buď samostatnými elektroměry (zpravidla bez měření kapacitní jalové energie), nebo kombinovaným elektronickým elektroměrem (čtyřkvadrantový elektroměr). Naměřené hodnoty jsou ukládány do paměti elektroměru v intervalu 15-ti minut (průběhové měření). Naměřené hodnoty profilu jednotlivých složek odběru elektřiny jsou přeneseny do databáze distributora elektřiny buď prostřednictvím dálkového odečtu (měření typu A – přenos po telefonní lince nebo kanálu GSM) nebo se odečet provádí fyzickým odečtem elektroměru do ručního terminálu (měření typu B). Dálkový odečet se uskutečňuje jednou za 24 hodin (obvykle mezi 24. a 5. hodinou), ruční odečet provádí technik distributora vždy po skončení kalendářního měsíce.
Data uložená do databáze naměřených hodnot je distributor na základě žádosti zákazníka povinen poskytnout vzdáleným přístupem (prostřednictvím internetu), a to za období nejméně posledních 12-ti měsíců. Činí tak prostřednictvím zákaznických portálů

- ČEZ Distribuce, a.s. - https://cezonline.cez.cz
- E.ON Distribuce, a.s. - https://portal.eon.cz
- PREdistribuce, a.s. - https://mujucet.pre.cz

přístup k datům je chráněn uživatelským jménem a heslem, resp. přístupovým certifikátem.

Elektroměry určené pro měření odběru elektřiny konečných zákazníků musí odpovídat stanoveným parametrům. Přístroje musí být v pravidelných intervalech úředně ověřeny ve státní zkušebně.
Je zcela vyloučeno, aby elektroměr, který splňuje tyto parametry vykazoval nedostatek, který uvádíte. Naměřené hodnoty jednotlivých typů odběru se navzájem nemohou neovlivňovat. Jejich hodnoty ovlivňuje pouze skutečný charakter odběru elektřiny.

Odmítnutí připojení nového odběrného místa2012-10-03159
Dotaz:Dobrý den,
může distributor odmítnout připojení novostavby RD v případě, že stavební parcela na které se stavba má realizovat je zahrnuta v ÚP jako stavební a distributor zdůvodňuje odmítnutí připojení nedostatečným příkonem transformátoru VN/NN v dané lokalitě?
. Může eventuálně distributor v případě klasického jištění 3x25 A omezit vytápění RD tepelným čerpadlem?

Odpověď:Distributor má dle §25 odst. 10 písm. a) zákona 458/2000 Sb. (Energetický zákon) vymezenu povinnost:

"každému, kdo požádá o připojení k distribuční soustavě, stanovit podmínky a termín připojení a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo přenosové soustavy"

Pokud v tomto okamžiku není provozovatel distribuční soustavy z technických důvodů schopen připojit nové odběrné míst k síti, sdělí Vám podmínky, za kterých je možné připojení realizovat případně termín možného připojení. Absolutní odmítnutí připojení není možné.
Pokud by distributor zaujal negativní postoj k Vašemu požadavku, můžete se se stížností obrátit na Energetický regulační úřad, který je kompetentní institucí zajišťující dohled nad plněním povinností všech účastníků trhu s elektřinou.

Plombování elektroměrů2012-04-24158
Dotaz:V domě, jehož jsem majitelem, je rozvodná skříň a uvnitř jsou elektroměry nájemců domu. Před elektroměry je víko rozvodné skříně, v něm jsou zasklené otvory velikosti číselníku. Toto víko rozvodné skříně je plombováno cca. 6 plombami. Pokud dochází k rozplombování víka na žádost jiných nájemců ČEZ, nejsem jako majitel nikým informována.
ČEZ trvá na plombování víka rozvodné skříně a nestačí jen hranatý klíč. Ani odečitatelé stavů nejsou schopni rozpoznat pravou plombu od plomby falešné nebo poškozené.
Kdo nese odpovědnost za tu skutečnost, když elektroměr je odebrán pracovníky ČEZu, stavy jsou zaznamenány písemně, dále pak na video a než je elektroměr přepraven do první oprávněné zkušebny jsou stavy jiné. Je možné cestou do zkušebny natřepat více jak 2 kWh??
Děkuji za odpověď

Odpověď:Provozovatel distribuční soustavy má právo zajistit vhodným způsobem veškeré části rozvodné sítě, kterými protéká „neměřená elektřina“. Zaplombování slouží nikoliv v mechanickém zabránění přístupu, k tomu jsou určeny šrouby resp.. zámky (např. i ten, o kterém píšete), nýbrž především k prokázání, že k vniknutí do chráněných částí skutečně došlo. Plomba je opatřena nezaměnitelnými znaky, podle kterých lze určit její pravost a neporušení. Sejmout plombu má právo pouze oprávněná osoba – pověřený zaměstnanec provozovatele distribuční sítě, distributorem pověřená osoba elektroinstalační firmy.
Pokud je elektroměr demontován ze sítě, je o tom vždy pořízen záznam, a to buď běžný provozní, například při výměně z důvodu končícího období platnosti cejchovní zkoušky nebo změny odběratele, nebo zápis o zjištění neoprávněného odběru. Je obvyklé, že v případech hrozících zpochybněním ze strany odběratele elektřiny je písemný záznam doplněn i fotodokumentací.
Při transportu elektroměru v zásadě nemůže dojít ke změně jeho stavu. Při následném ověření elektroměru v cejchovně se však stav elektroměru samozřejmě změní. To je však dokumentováno v příslušném protokolu.
Věřím, že z uvedeného si na Vaše konkrétní otázky již odpovíte sama.

Neoprávněná manipulace cizí osobou2012-02-29157
Dotaz:Představte si modelovou situaci. Elektroměr je volně přístupný komukoli z ulice.Zlá osoba poškodí plombu či jinak simuluje zásah do elměru a anonymně upozorní patřičný orgán ČEZu.Ten zjistí tuto skutečnost a dle současných praktik postihne nic netušícího a nevinného odběratele.Ten se v podstatě dnes nemůže nijak bránit.Jak to řešit? A jak tomu předejít? Lze si elměr chránit uzamčením a klíč dát jen pověřenému pracovníku ČEZu?

Odpověď:To co popisujete může být skutečnost nebo také výmluva.
Samozřejmě, že nemůžete ručit za něco, co nemáte pod kontrolou. Elektroměr můžete zabezpečit proti neoprávněnému přístupu např. zámkem na dveřích elektroměrového rozvaděče. Musíte se však předem s distributorem dohodnout o tom, jakým způsobem mu zajistíte přístup k měření. Právo přístupu distributora a dodavatele elektřiny je obsaženo v Energetickém zákonu a neumožnění přístupu může být provázeno i odpovídající sankcí..
Pokud by došlo v případě měření umístěného na veřejně přístupném místě pouze k poškození plomb, přičemž by nebyl zjištěn jiný zásah do měření provedený ve prospěch odběratele, nemyslím, že by distributor trval na pokutě. To je ta první varianta, kdy se dá zdůvodnění odběratele věřit. Pokud se však prokáže manipulace s měřením, která přináší odběrateli „prospěch“, je obtížné akceptovat, že by o tom nevěděl. V takovém případě bude vyvinění se z odpovědnosti určitě složitější. Přesto však máte možnost bránit se trestním oznámením na neznámého pachatele. Před podáním na policii byste si však měl být jistý, že jde skutečně o neznámou osobu. Moderní policejní technika umí zázraky.

Zjištění spotřeby z dečtu elektroměru2012-02-20156
Dotaz:Dobry den,
Nejak mam zmatek v cem se vlastne uvadi spotreba na elektromeru. 18. Listopadu 2011, bylo na elektromeru 1005 predpokladam, ze to je v KW/h. 3. Ledna to vyslo na 1459, ale 3. Unora uz tam bylo 1891, coz se mi nezdalo,tak jsem delal odecty po 2. az 3. dnech nekdy vyslo 10 KW na den nekdy ale 15. KW. Ted mi prislo vyuctovani, dle meo tam melo byt cca 1700 KW ale vyuctovani bylo na 0,491 MW. Takze otazka je, na elektromeru jsou hodnoty v MW nebo KW a jak pripadne delat odecty, abych si spocital, tenhle emsic mam treba 300 KW tj. cca 1000 na elektrinu.

Odpověď:Spotřebu elektřiny za určité období zjistíte odečtením stavu elektroměru na počátku a konci vyhodnocovaného období. Pozor nato, že na elektroměru jsou desetinná čísla obvykle odlišena barevně, u elektronických elektroměrů desetinnou tečkou na displeji. Pro úplnost byste měl ještě výsledek vynásobit násobitelem elektroměru, ten je však u elektroměrů pro domácnosti roven 1 takže se hodnota nezmění. Takto zjištěná hodnota je odběr elektřiny v kWh za období mezi dvěma odečty. Pokud je v případě elektrického vytápění elektroměr dvoutarifní (VT –vysoký tarif / NT – nízký tarif), je potřeba vyčíslit potřebu za oba tarify.
Stav zobrazený na elektroměru tedy nevyjadřuje odběr elektřiny, nýbrž průběžnou hodnotu, z níž lze odběr elektřiny zjistit jako rozdíl stavu elektroměru na počátku a konci vyhodnocovaného období.

Pokud byl
počáteční stav 18.11.2011......... 1005,00
konečný stav 3.1.2012...............1459,00
byla Vaše spotřeba za toto období 1459 – 1005 = 454 kWh. Průměrná denní spotřeba za těchto 46 dnů proto činila 454 / 46 = 9,87 kWh.

V dalším období byl odběr následující
počáteční stav 3.1.2012.............1459,00
konečný stav 3.2.2012...............1891,00
Vaše spotřeba za toto období byla 1891 – 1459 = 432 kWh. Průměrná denní spotřeba za těchto 31 dnů proto činila 432 / 31 = 13,94 kWh.

Změna charakteru elektrického vytápění2012-02-05155
Dotaz:Chtěla bych změnit tarif přímotop D45d na tarif D26d.Co je třeba udělat a jak dlouho by trvala změna.
Jaké podmínky jsou potřeba na splnění tarifu D26d.
Děkuji za odpověd.

Odpověď:Sazba D45d je určena pro přímé elektrické vytápění (doba platnosti nízkého tarifu 20 hodin), zatímco sazba D26d pro akumulační vytápění (doba platnosti vysokého tarifu pouze 8 hodin). Z tohoto důvodu musí být v objektu samozřejmě změněn charakter vytápění.
Pokud již máte instalováno elektrické akumulační vytápění, změnu zajistí Váš dodavatel elektřiny na základě žádosti o změnu sazby (formulář najdete na jeho webových stránkých). Sazbu D26d si můžete zvolit za předpokladu splnění podmínek tohoto tarifu. Podmínky jsou uvedeny v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (aktuální cenové rozhodnutí - str. 18). Pro sazbu D26d platí následující podmínky:

1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny. Odběratel může o změnu požádat pouze jednou za 12 měsíců, pokud se s distributorem nedohodnou jinak.
4. V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
5. Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulačních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, avšak odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
6. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Pokud uvedené podmínky splňujete, neměla by být změna sazby problém. Alternativně můžete pro akumulační vytápění zvolit i sazbu D25d, kde jsou podmínky jednodušší.

Zvítězí "Komanda ČEZ" nebo zloději elektřiny?2011-11-13154
Dotaz:ČEZ uvádí, že díky nově zaváděným elektroměrům (chytré elektroměry sítí SMART GRIDS) umožní spotřebiteli průběžný přehled o jeho spotřebě. ale vždyť to umožňují už i dnešní elektroměry.
Na jakém principu a jaké informace jsou přenášeny, předpokládám, že bezdrátově ? Působí to na mě dojem, že ČEZ pouze a jen zaměnil nezákonná "KOMANDA" na vyhledávání neoprávněných odběrů za nový a nákladný projekt "Inteligentních elektroměrů".

Odpověď:V této věci se zásadně mýlíte.
SMART MEETERING je název pro použití elektronických elektroměrů, které umí širokou škálu nových funkcí. U těch nejjednodušších je to např. registrace všech podezřelých akcí do vlastní paměti, která se přenese do odečtového terminálu při fyzickém odečtu elektroměru. Jde např. o sejmutí krytu svorkovnice, změna pořadí fází a mnoho dalších akcí, které mohou být spojeny s pokusem o neoprávněný odběr. Takový elektroměr většinou umí rekonstruovat celý „příběh“ neoprávněného odběru. U těch „nej-SMART“ se jedná o měření průběhu odběru v intervalu 15-ti minut s dálkovým přenosem prostřednictvím telefonní linky nebo GSM.
Bez této techniky byste dnes stále musel odebírat elektřinu od monopolního dodavatele a nikdo by si nemohl svého dodavatele svobodně zvolit podle nabídky mnoha obchodníků.
Pokud se Vám nelíbí, že distributoři vyhledávají neoprávněné odběry pak si uvědomte, že ukradenou elektřinu musí někdo zaplatit. Tyto ztráty jsou zakalkulovány do ceny za použití sítí, kterou platí každý odběratel ve faktuře za elektřinu (tedy i Vy) za ty, kteří kradou.
Kromě toho bychom měli jako slušní lidé opustit dnes velmi populární „nebát se krást“ a navrátit se k Masarykovu „nebát se a nekrást.

Je nutná výměna elektroměru při změně dodavatele ?2011-11-12152
Dotaz:V současné době smluvně odebírám el. energii od ČEZu (je tedy mým distrbutorem a dodavatelem). V případě přechodu na jiného dodavatele, bude měněn elektroměr a osezen novým dodavatelem jeho novým elektroměrem a nebo zůstane ten stávající. U koho mohu v daném případě uplatňovat reklamaci na závady elektroměru
děkuji.

Odpověď:Vaším dodavatelem elektřiny je společnost ČEZ Prodej, s.r.o. (OBCHODNÍK s elektřinou), zatímco DISTRIBUTORem elektřiny je ČEZ Distribuce, a.s. DISTRIBUTOR zajišťuje pro OBCHODNÍKa distribuci (dopravu) elektřiny dodávanou do Vašeho odběrného místa. Tuto službu zajišťuje Váš dodavatel na základě Vašeho pověření obsaženévo ve smlouvě o sdružené službě dodávky elektřiny (sdružením se rozumí dodávka elektřiny + distribuce). Elektřinu totiž můžete odebírat i na základě samostatné smlouvy o dodávce elektřiny uzavřené s OBCHODNÍKem a samosatatné smlouvy o distribuci uzavřené s DISTRIBUTORem.
V případě změny dodavatele elektřiny zůstává Vaším distributorem stále regionální distributor ČEZ Distribuce, a.s., (elektřina bude dodávána po stejné síti přes stejný elektroměr - obojí ve vlastnictví DISTRIBUTORa) pouze nový obchodník na sebe převezmě povinnost zprostředkovat pro Vás "dopravu elektřiny" na místo současného obchodníka. V této souvislosti není stanovena povinnost výměny elektroměru. Distributor jej však může vyměnit vždy, pokud to uzná za vhodné, tedy i v tomto případě. Při změně však nemůže požadovat žádné úpravy měření. Toto právo má pouze pokud měníte technické podmínky odběru elektřiny (zvýšení hodnoty jističe, změna sazby z jednotarifu na dvoutarif, atp.)
Pokud tedy budete mít dodávku zajištěnu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, můžete se obrátit se všemi problémy, vč. reklamace elektroměru, na svého dodavatele (OBCHODNÍKA), se kterým máte uzavřenu smlouvu o sdružené službě. Ten za Vás veškeré požadavky na DISTRIBUTORa vyřídí.

Změna dodavatele2011-07-21151
Dotaz:Mám smlouvu se spol. E.ON na dodávku el. energie se stop cenou za sil.elektřinu a tato smlouva je od 1.7.2010 do 30.6.2012 - ElektřinaTrend 24. Po dobu smlouvy bude zaručeno, že sil. el. bude za cenu červenec 2010. Nyní mám možnost od svého zaměstnavatele, který se sám stál výrobcem el. energie, že pokud budu od něj nakupovat elektřinu, tak ji budu mít cca o 50 % lacinější. Tak jsem se ptal na E.ONu, za jakých podmínek lze smlouvu o dodávkce el. energie vypovědět. Odpověděli mně, že to není možné, že musím dodržet smluvní dobu. Ve smlouvě ale o nevypověditelnosti smlouvy není ani zmínka a nejsou tam uvedeny ani žádné sankce v případě nedodr?ení této dvouleté smlouvy. Tak se ptám, mohu smlouvu vypovědět, nebo je v nějakém právním předpise, o kterém já nic nevím, že mají pravdu a já budu tuto dvouletou lhůtu odběru muset dodržet.
Ve smlouvě je o ukončení jen uvedeno, že smlouvu lze před uplynutím dvouleté lhůty nejpozději 20 dní předem písemně vypovědět , jinak se automaticky změní na smlouvu na dobu neurčitou. Měl jsem za to, že každá smlouva jde vypovědět.

Odpověď:Smlouvy jsou od toho aby se plnily. To by asi mohla být naše nejjednodušší odpověď.
Energetický zákon stanovuje maximální výpovědní dobu v délce 3 měsíce pouze pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. Pokud jste se zavázal, že budete odebírat elektřinu za podmínek, které se Vám zřejmě zdály být v okamžiku sjednání výhodné, až do konce roku 2012, měl byste svůj závazek dodržet. Váš dodavatel Vám výhodnou cenu nabídl pouze proto, že budete jeho odběratelem po celou dobu platnosti smlouvy.
I na tomto případě je patrné, že uzavírání dlouhodobých smluv bez detailní znalosti podmínek trhu s elektřinou nemusí být často výhodné.

Změna dodavatele elektřiny2011-07-11150
Dotaz:Mám dotaz na změnu obchodnika elektřiny, o kterem jsem zde na strankach nenasla informace. Jmenuji se RSP Energy a.s.
Obchazí u nás jejich obchodník a nabizí lidem změnu obchodníka. Ovšem úspora za rok, kterou nabízel, byla příliš veliká na to, abych tomu uvěřila.

Odpověď:RSP Energy, a.s. je na trhu s elektřinou pro domácnosti relativně novým obchodníkem. Do roku 2010 se orientovali převážně na dodávky pro velkoodběratele a podnikatele. To je poměrně obvyklý postup nových obchodníků před tím, než si vytvoří podmínky pro zajištění dodávky elektřiny i pro domácnosti. Pro oslovení domácností však zvolili v ČR bohužel obvyklý způsob – „podomní prodej“, což může působit nevěrohodně.
Oslovení odběratele prostřednictvím „dealera“ má pro odběratele poměrně značná rizika spočívající zejména ve vytvoření stresové až nátlakové situace, při které není odběrateli dán dostatečný prostor pro odpovědné posouzení podmínek smlouvy. Často se pak stane, že smlouva je podepsána a až po té, odběratel zjišťuje, k čemu se vlastně zavázal. Protože dealer není obvykle zaměstnancem obchodníka, je poněkud problematická i odpovědnost obchodníka za jeho chování.
Proto doporučuji kontaktovat přímo obchodníka prostřednictvím jeho webových stránek. Tím vyloučíte výše zmíněná rizika. Zde si nejprve dobře prostudujte smlouvu resp. obchodní podmínky dodávky. Pokud v nich nezjistíte nic co by v budoucnosti mohlo vyvolat problémy (zejména dodatečné poplatky za uzavření resp. ukončení smlouvy), máte možnost prostřednictvím webového formuláře vytvořit návrh smlouvy, který Vám obchodník zašle k podepsání. Smlouvu si pak v klidu ještě jednou prohlédněte. Teprve jejím podpisem a doručením k obchodníkovi je pro Vás závazná.
Problém podezřele nízké ceny zřejmě spočívá v porovnání celkové ceny dodávky elektrické energie (elektřina + její distribuce) se samotnou cenou elektřiny. Srovnávejte proto vždy jen cenu elektřiny bez distribuce, neboť cena distribuce je pro všechny obchodníky stejná (stanovuje ji Energetický regulační úřad).

Nelegální obchodní nabídka2011-06-29149
Dotaz:Dobrý den,
při hlášení poruchy elektřiny na poruchové lince mi operátor poskytl obchodní nabídku.
Je to v pořádku?

Odpověď:Zcela určitě to v pořádku není.
Provozovatel distribuční soustavy je ve smyslu Energetického zákona nezávislým subjektem. Své služby (distribuce elektřiny) je povinen poskytovat nezávisle na ostatních subjektech trhu s elektřinou. V případě, že Vám byla provozovatelem distribuční soustavy poskytnuta nabídka některého z obchodníků, byl operátorem nepochybně porušen zákon.

Připojení k síti po dlouhodobém odpojení2011-06-06148
Dotaz:Dobrý den, rád bych požádal o radu.
Pustil jsem se do rekonstrukce chaty a chystám zde trvalé bydlení. Nicméně při přehlášení elektřiny u ČEZu jsem narazil na problém. Můj otec, který nemovitost vlastnil, zde neplatil zálohy a místo je papírově odpojené více jak dva roky, ačkoliv eletřina stále funguje a to z důvodu, že elektroměr je na oploceném pozemku a tak jsem pracovníci ČEZu neměli přístup. Situaci jsem se snažil vyřešit, zaplatil jsem dlužné faktury, poplatek za rezervaci příkonu (200 Kč/A) a stejně mi bylo řečeno, že si ČEZ přijede pro elektroměr a tak tu zůstanu bez eletřiny na dobu, než se vyřídí nová smlouva.
Můj dotaz je tedy takový, zda je nutná demontáž eletroměru, když jsou dluhy doplaceny a je v mé snaze uzavřít novou smouvu ? A co všechno si ČEZ může účtovat a jaké můžou nastat komplikace ? Případně jak dlouho může trvat znovu zapojení ?

Odpověď:V případě neplacení za dodávku elektřiny je distributor oprávněn přerušit dodávku elektřiny resp. odběrné místo odpojit od sítě. Pokud je dodávka přerušena na dobu delší než 12 měsíců není distributor povinen zachovávat pro takové odběrné místo rezervaci elektrického výkonu v distribuční síti. V takovém případě je oprávněn požadovat úhradu podílu za nové připojení odběrného místa k síti, neboť se ve smyslu Energetického zákona jedná o nově připojené odběrné místo.
Odběr elektřiny může odběratel zahájit pouze na základě sjednané smlouvy o dodávce elektřiny (resp. smlouvy o sdružené službě dodávky elektřiny). Pokud se jedná o nové odběrné místo, sjednání této smlouvy musí předcházet podpis smlouvy o připojení a úhrada podílu odběratele na připojení a zajištění příkonu.
Úhradou dluhů původního odběratele nemůže distributor podmiňovat připojení nového odběratele. Pokud nový odběratel splnil veškeré náležitosti požadované ve vyhlášce č. 51/2005 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, je distributor povinen odběrné místo k distribuční síti bez otálení připojit.
Výměna elektroměru je standardním postupem v případě změny odběratele. Přístupu k elektroměru za tímto účelem nesmí odběratel jakkoliv bránit. V opačném případě by se jednalo o neoprávněný odběr.
Z dotazu vyplývá, že elektřina je i po „papírovém odpojení“ stále odebírána. Pokud tomu tak skutečně je, jedná se velmi pravděpodobně o neoprávněný odběr elektřiny.

Omezení při uzavření nové smlouvy2011-06-04147
Dotaz:Zažádali jsme o změnu zákazníka včas ale ze strany EONu bylo sděleno že musíme mít strpení s novou smlouvou. bohužel bývalá majitelka neuhradila fakturu a ted hrozí odpojení ale ja už užívám toto odběrné místo nechci aby bylo odpojeno včas jsem zažádala.

Odpověď:Ve smyslu Energetického zákona je distributor povinen:
připojit k distribuční soustavě zařízení každého a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého provozu distribuční soustavy
V případě změny odběratele u již dříve připojeného odběrného místa nemá zásadně distributor právo omezovat připojení nového odběratele z důvodu neuhrazených závazků původního odběratele.

Odstoupení od smlouvy2011-02-15146
Dotaz:Dobrý den,
moje teta podepsala smlouvu s Vaší společností. Mohu se informovat kdo bude jejím dodavatelem elektřiny? Dívala jsem se na stránky Energetického regulačního úřadu a Vaši licenci jsem nedohledala.
V dalším případě bude požadovat odstoupení od smlouvy.
Děkuji Vám za odpověď

Odpověď:Společnost Euro Energie CZ, s.r.o. není obchodníkem s elektřinou, nýbrž nezávislou poradenskou a konzultační společností. Smlouva o sdružené službě dodávky elektřiny proto nebyla uzavřena s naší společností, nýbrž pravděpodobně s obchodníkem s elektřinou - České energetické centrum, a.s. Tato společnost používá z nám neznámého důvodu na svých formulářích a v označení sazeb za elektřinu spojení Euro Energie a vytváří tak dojem, že smlouvu uzavírá spoečnost Euro Energie CZ, s.r.o. Kromě toho, že tak často uvádí v omyl své klienty, je to dalším důvodem, proč tato společnost není uvedena mezi obchodníky v našich srovnávacích cenových informacích.

Postup při změně dodavatele E.ON na ČEZ2011-01-12145
Dotaz:Dobrý den,
naším současným dodavatelem je EON. Chtěli bychom změnit dodavatele na ČEZ
Co musíme podniknout jako soukromá osoba pro tuto změnu.
Děkuji

Odpověď:Pokud jste si za budoucího dodavatele zvolili ČEZ Prodej, s.r.o., je postup velmi jednoduchý.
Osobně máte možnost tuto změnu zadat v obchodní kanceláři ČEZ v Praze 8 - Karlín,
Prostřednictvím internetu změnu dodavatele zadáte vyplněním a odesláním formuláře, který je k dispozici na stránkách ČEZ ( pro odkaz, klikněte zde).
V obou případech za Vás veškeré potřebné náležitosti bezplatně vyřídí ČEZ Prodej, s.r.o. Vzhledem k tomu, že v takovém případě musí být vypovězena smlouva o sdružené službě dodávky elektřiny se stávajícím dodavatelem, lze změnu realizovat až po uplynutí výpovědní lhůty (max 3 následující kalendářní měsíce).
Změnu můžete urychlit tim, že výpověď stávajícímu dodavateli podáte sám. V případě, že byla výpověď původním dodavatelem akceptována, je nutno změnu dodavatele zadat nejpozději měsíc před požadovanou účinností změny dodavatele.

Jak odstoupit od smlouvy o dodávce elektřiny2010-09-22144
Dotaz:Dobrý den.
Známá uzavřela dne 9.9.2010 smlouvu s BOHEMIA ENERGY ohledně dodávky elektřiny a plynu. Bohužel vzhledem k pokročilému věku 82 let se nechala zlákat podomním dealerem. Poté co jsme zjistili z recenzí "důvěryhodnost", rozhodla se od této smlouvy odstoupit.
Mám dotaz - jakým způsobem a zda vůbec lze od smlouvy odstoupit? Co má tato písemnost obsahovat? Lze někde nalézt vzor odstoupení s veškerými důležitými údaji?

Odpověď:Podmínky pro odstoupení od smlouvy o dodávce elektřiny hledejte především v samotné smlouvě.
Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena dealerem ve Vaší domácnosti (podomní prodej), lze za podmínek upravených Občanským zákoníkem v §57 odst. 1:

Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Kromě toho se lze v případě, že smlouva neobsahuje veškeré náležitosti uvedené v §50 Energetického zákona, podle odstavce 12 dovolat její neplatnosti.
Smlouvu můžete ukončit i v případě, že Váš dodavatel jednostranně změní cenu nebo obchodní podmínky dodávky.

Termíny pro změnu dodavatele elektřiny2010-09-22143
Dotaz:Požádala jsem o změnu dodavatele elektřiny. Nový dodavatel má začít dodávat od 1.10.2010. Bohužel dle vyjádření nového dodavatele z 21.9. stále se čeká na vyjádření operátora trhu. Je stanovená lhůta, do kdy se musí operátor trhu k žádosti o změnu dodavatele vyjádřit?

Odpověď:Jednotlivé termíny pro realizaci změny dodavatele elektřiny jsou uvedeny v Pravidlech trhu s elektřinou (§30 vyhl. č. 541/2005 Sb.).
Pokud se z libovolného důvodu změnu nepodaří realizovat k dohodnutému termínu, bez elektřiny nezůstanete. Bude Vám ji i nadále dodávat Váš regionální obchodník s elektřinou pravděpodobně v tzv. režimu dodavatele poslední instance, a to za cenu stanovenou Energetickým regulačním úřadem, která je shodná s cenou standardního ceníku regionálního dodavatele.

Změna dodavatele v rámci LDS2010-09-16142
Dotaz:Dobrý den
Jsem připojen v rámci lokální distribuční sosutavy (LDS) a rád bych změnil dodavatele el. energie. Nevím jaká jsou pravidla v tomto případě. Předpokládám, že je to možné, ale že budu muset nadále platit poplatky za distribuci provozovateli LDS?

Odpověď:Odběrné místo připojené v rámci lokální distribuční soustavy má z hlediska změny dodavatele naprosto stejné podmínky jako kterýkoliv jiný odběratel připojený k síti regionálního distributora. Požádejte obchodníka, kterého jste si zvolil, o uzavření smlouvy o sdružené službě dodávky elektřiny a ten by proceduru změny dodavatele měl provést za Vás.
Za dodávku elektřiny budete platit novému obchodníkovi. Platbu za poskytování distribuce elektřiny budete hradit prostřednictvím obchodníka provozovateli LDS.

Platí pro rekreační objekty zvláštní ceny elektřiny?2010-08-06141
Dotaz:Platí ještě ustanovení pravidel pro elektrizační soustavu č. 2 v přiznání sazby za odběr elektřiny, použitelné pro odběry v chatách a pod.
Pokud neplatí jaký předpis platí ?

Odpověď:Odběratel si může zvolit kteroukoliv ze sazeb uvedených v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, a to pokud splní podmínky stanovené pro její přiznání. Žádná podmínka platná pro přiznání kterékoliv sazby neobsahuje ustanovení o rekreačního objektu.
Zvláštní cenové podmínky pro rekreační objekty jsou již dávnou minulostí.

Regionální ceny elektřiny2010-06-23140
Dotaz:Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jak je možné, že je cena za silovou elektřinu u některých dodavatelů odlišná pro různé regiony.
Předem děkuji za odpověď

Odpověď:Někteří obchodníci s elektřinou stanovují ceny elektřiny v závislosti na cenové úrovní tradičního dodavatele v příslušném regionu. Vzhledem k tomu, že Pražská energetika, a.s. a E.ON Energie mají většinu cen významně vyšší než ČEZ Prodej, s.r.o., jsou i ceny těchto obchodníků v porovnání s cenami pro distribuční oblast ČEZ vyšší.
Obchodní taktika těchto dodavatelů využívá neznalosti většiny odběratelů elektřiny, a to, že si mohou zvolit libovolného dodavatele elektřiny nezávisle na regionu, ve kterém je připojeno jejich odběrné místo.
Doporučit Vám můžeme buď si vyžádat individuální nabídku od zvoleného obchodníka ve výši cen pro oblast ČEZ Distribuce, a.s. nebo si najít jiného obchodníka, který si svých zákazníků váži natolik, že jejich neznalosti podmínek na trhu nezneužívá.

Manipulace s elektroměrem - „zajištění úspory elektřiny“2010-06-14139
Dotaz:Nejsem zloděj elektřiny, bydlím v bytě 3+1. Ročně platíme za elektřinu (byt vytápíme) cca. 50 tis. Kč.
Podle kontrolora dodavatele elektřiny jsme si údajně měli objednat někoho na úpravu elektroměru tak, aby měřil méně. Tento člověk prý snížil stav číselníku elektroměru. Při tom prý "vypícháním" poškodil plomby, otevřel elektroměr a při úpravě stavu udělat vrypy do kotoučků číselníku.
Jak se proti tomuto nařčení můžeme bránit.

Odpověď:Vámi popsaný způsob „zajištění úspory elektřiny“ je bohužel v energetice dobře známý. Prokázat, že došlo k manipulaci na elektroměru je v takovém případě poměrně snadné. Pachatel totiž po sobě zanechává spoustu prokazatelných stop.
Pokud jste si jisti, že k úpravě na Váš popud nebo s Vaším vědomím skutečně nedošlo, dožadujte se svých práv prostřednictvím zkušeného právního zástupce. V opačném případě je nejlépe s energetikou spolupracovat na dopadení pachatele, který tyto nekalé služby nabízí.

Jak si vybrat vhodného dodavatele elektřiny2010-06-08138
Dotaz:Jak má zákazník poznat skutečně důvěryhodného obchodníka s elektřinou? Nerad bych naletěl a finálně pak zůstal bez elektřiny.
Děkuji za Vaši radu.

Odpověď:Nejprve je potřeba rozptýlit obavy ze ztráty dodávky v případě problémů se zvoleným dodavatelem. Energetický zákon zaručuje, že odběratel, který řádně plní své zákonem a smlouvou stanovené povinnosti, bez elektřiny nezůstane. V případě neschopnosti jeho dodavatele elektřinu zajistit, stane se jeho dodavatelem tzv. "dodavatel poslední instance", který je povinen dle zákona dodávku zajistit za ceny stnovené Energetickým regulačním úřadem. Tyto ceny jsou v současné době totožné s cenami uvedenými ve standardních cenících tradičních obchodníků s elektřinou(ČEZ Prodej, s.r.o. E.ON Energie, a.s., Pražská energetika, a.s.).
Vybrat si vhodného dodavatele je však skutečně pouze na Vás. Kromě ceny by měl každý odběratel dobře prozkoumat smlouvu vč. obchodních podmínek. Smlouvu by měl uzavírat tak, aby se pro něj časem nestala nevýhodná resp. v takovém případě mít právo ji v rozumném horizontu vypovědět. Pro méně zkušeného zákazníka doporučujeme trvat zejména na platnosti smlouvy na dobu neurčitou. V takovém případě je výpovědní smlouva nejvýše 3 měsíce. Vypovědět smlouvu by mělo být také vždy možné při jednostranné změně obchodních podmínek vč. ceny.
Některé informace o obchodnících s elektřinou najdete í na našich stránkách. Pokud nám informace obchodník poskytne, uvádíme je na odkazu Porovnání obchodníků ev. v dalších odkazech QUICK menu.

Změna dodavatele při změně odběratele2010-05-26137
Dotaz:Dobrý den,
koupil jsem si novy byt, v kterém je dodavetel elektriny PRE a chci ho změnit na RWE.
Spravně jsem pochopil, že postup změny je následovný?

1. Nahlasit zmenu odberetele
2. Zaroven nahlasit ukonceni smlouvy v PRE
3. Uzavrit novou smlouvu v RWE po ukonceni vypodni lhuty.

Odpověď:Uvedený postup je v zásadě správný. Původní smlouva bude současným dodavatelem v souvislosti se změnou odběratele ukončena ke dni převzetí odběrného místa. Pokud bude Váš nový dodavatel schopen ke stejnému datu převzít dodávku pro Vás, pak není potřeba hovořit o žádné výpovědní lhůtě. V opačném případě si po převedení odběrného místa sjednejte smlouvu s původním dodavatelem na dobu určitou (např. jeden měsíc, resp. do 30.6.2010) a v takto vymezeném prostoru dohodněte změnu dodavatele.
Pozor na to, že pro registraci této změny potřebuje nový dodavatel cca14 dnů. Proto s uzavřením smlouvy s novým dodavatelem neotálejte.

Jak odstoupit od smlouvy2010-05-25136
Dotaz:PROSIM O INFORMACE K ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Odpověď:Podmínky pro odstoupení od smlouvy o dodávce elektřiny hledejte především v samotné smlouvě. Kromě toho se však v případě, že smlouva neobsahuje veškeré náležitosti uvedené v §50 Energetického zákona, můžete podle odstavce 12 dovolat její neplatnosti. Od smlouvy můžete odstoupit i v případě, že Váš dodavatel jednostranně změní cenu nebo obchodní podmínky dodávky.

Změna připojení z krátkodobého na trvalé2010-05-17135
Dotaz:Po ukončení stavby jsem požádal o navýšení hodnoty jističe z 25 A na 32 A bylo mě vyúčtováno za zřízení nového odběrného (jako podíl žadatele na oprávněných nákladech) částka 16.000 Kč. Prosím o sdělení zda distributor postupoval v souladu se zákonem.

Odpověď:Pokud bylo připojení v průběhu stavby uskutečněno podle §6 vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě jako krátkodobé (nehradil jste podíl na nákladech – pro jistič 3x25 A ve výši 12.500,- Kč), je úhrada podílu při trvalém připojení plně v souladu s podmínkami Energetického zákona.
Pouze v případě, že by již původní připojení mělo charakter trvalého připojení k distribuční síti (byl by výše zmíněný podíl již dřive uhrazen), měl byste uhradit pouze podíl na zvýšení rezervovaného příkonu ve výši rozdílu instalovaného jističe 3x25, resp. 3x32 A, tj. 7 x 500,- Kč/A = 3.500,- Kč.

Odstoupení od smlouvy o dodávce elektřiny2010-04-27134
Dotaz:Dobrý den,
chtěl bych ukončit ihned smlouvu o dodávkách elektřiny s Bohemia Energy. 23.4. jsem obdržel dopis s tím, že jsou splněny podmínky dle zákona a že smlouva bude ukončena k 7.12.2011. To se mi nelíbí chtěl bych to ukončit ihned - podle operátorky to jde ale pouze za poplatek 2500 Kč.
Je to správné?? Mají na to nárok???

Odpověď:Ukončení smlouvy o sdružené službě je možné uskutečnit dle podmínek sjednaných ve smlouvě nebo také dohodou smluvních stran. Pokud máte smlouvu, ve které je odstoupení podmíněno úhradou určité částky, je to platná podmínka, na kterou jste podpisem smlouvy přistoupil. Pouze to ukazuje, jak důležité je před podpisem smlouvy prostudovat její obsah.
Smlouvu lze ukončit také dovoláním se její neplatnosti z důvodu nesplnění podmínek stanovených v §50 Energetického zákona.
Dalším důvodem pro ukončení smlouvy před uplynutím její platnosti je změna odběratele na odběrném místě.

Bankrot lokálního distributora2010-04-22133
Dotaz:Dobrý den,
chci se zeptat, zda mi nemůžete poradit, jak ošetřit případy, kdy by v budoucnu zanikl (konkurz...) lokální distributor, kterému patří část vedení, přes které dodávám na zelený bonus E.Onu nebo co se stane v případě, že lokální distributor není schopen udržovat vedení v dobrém technickém stavu?
Je tato oblast legislativně regulovaná a případně jakým předpisem? Nebo to záleží čistě na smlouvě s lokálním distributorem?

Odpověď:Toto je poněkud komplikovaný problém. Obecně lze však konstatovat, že povinnost udržovat distribuční zařízení v příslušném technickém stavu je dána provozovateli jako jedna ze základních povinností Energetickým zákonem. Dohledem nad plněním těchto povinností je pověřena Státní energetická inspekce.
Energetický zákon explicitně neřeší případ, kdy by z libovolného důvodu nebyl lokální distributor schopen plnit své povinnosti. Protože však je na lokální distribuční území udělena licence i regionálnímu distributorovii (překrývání licencovaných území je také docela zajímavý problém) měl by povinnost distribuce elektřiny na tomto území převzít regionální distributor.
Myslím, že v případě vzniku takové situace by to byl docela velký problém. Podobný případ se však již stal. V jednom případě byla zajištěna distribuce novým nájemcem areálu, ve druhém převzal distribuci v LDS regionální distributor.

Sazby pro domácnosti a podnikatele2010-04-21132
Dotaz:Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jak je to s přidělením sazby D nebo C pro ateliéry. Děkuji

Odpověď:Pokud odběr elektřiny ze sítě nízkého napětí neslouží výhradně k uspokojování osobních potřeb zákazníka (odběratele) a osobních potřeb příslušníků jeho domácnosti, jde vždy o dodávku pro kategorii C – podnikatel. V případě ateliéru se evidentně nejedná o domácnost. Z tohoto důvodu lze v souladu s podmínkami Cenového rozhodnutí ERÚ stanovit pouze sazbu C.

Úplná definice odběratele, který je považován za domácnost (zákazník kategorie D) je uvedena v příloze č. 4a Pravidel trhu s elektřinou. Je to fyzická osoba, jejíž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně a která odebírá elektřinu k uspokojování její osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti; za odběratele kategorie D se považuje i fyzická nebo právnická osoba v rozsahu odběru elektřiny pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů.

Lhůta pro připojení po přerušení dodávky elektřiny2010-03-18131
Dotaz:Dobry den,
v mesici lednu se manzelce podarilo neuhradit zalohu za elektrinu, unor brezen v poradku, zadna upominka. Zena je stale doma na materske. Prijel technik a bez jedineho upozorneni odpojil elektrinu. Na zakaznicke lince nam bylo receno ze upominka byla zaslana ale vracena. Okamzite jsme zalohu doplatili i s pokutou 3000 Kc,s tim ze je vse v poradku a ze do dvou dnu bude vse napraveno. Jsme treti den bez elektriny a nic.
Jak se v teto zemi je mozne branit? To mi vysvetlete, dekuji, to mam psat stiznosti a mezi tim doma zmrznout?

Odpověď:Pro přerušení dodávky elektřiny platí podmínky Energetického zákona a smlouvy s dodavatelem elektřiny. V nich naleznete podmínky platné pro dodavatele resp. distributora elektřiny, za kterých může dodávku přerušit.
Pro obnovení dodávky elektřiny po provedení úhrady je v §13 vyhlášky 540/2005 Sb. stanovena závazná lhůta. Pokud nebyl zde stanovený termín dodržen, máte právo uplatnit vůči distributorovi stanovenou sankci.

Orientační kontrola elektroměru2010-03-22130
Dotaz:Dobrý den,
bydlíme v podnájmu v rodinném domě a protože jsme chtěli mit prehled kolik měsíčně propalime, zkontrolovali jsme odběr už po měsíci a zjistili,ze je odběr 4230 KWh./měs.
Je to možné ?? Ja se domívám ,že ne,děkuji za odpověď

Odpověď:Pokud se domníváte, že Váš elektroměr měří chybně, můžete si ještě před uplatněním reklamace provést orientační kontrolu.
Ujistěte se, že nemáte zapnutý žádný spotřebič (vč. např. lednice). Odečtěte s maximální přesností stav elektroměru (např. 02358,00) a bezprostředně po té na dobu 10 minut zapněte spotřebič, jehož příkon znáte – (např. přímotop 1,8 kW). Po uplynutí 10-ti minut opět přesně odečtěte stav elektroměru (např. 02358,35) a vypněte spotřebič. Z rozdílu stavů elektroměru určíte spotřebu tohoto spotřebiče za dobu měření (2358,35-2358,00=0,35 kWh). Vynásobením hodnoty zjištěné spotřeby šesti (přepočet na hodinový odběr tj. 6 x 0,35 = 2,1 kWh) určíte hodinovou spotřebu tohoto spotřebiče. Ta by se měla rovnat jeho jmenovitému příkonu (tedy 2 kW). Pokud se odečtěná a jmenovitá hodnota významně liší (více než 5 %) měření zopakujte a ujistěte se, že nešlo o nepřesnost v odečtu.
V případě, že se jedná o „podružný elektroměr“, je nepřesnost takového přístroje poměrně častá. U cejchovaného přístroje by chyba v % neměla překročit třídu přesnosti, která je uvedena na štítku elektroměru (např. 2 % nebo u elektronických 1 %)). Mějte však na paměti, že se jedná pouze o orientační měření, jehož výsledek může být ovlivněn např. nepřesností odečtu, odchylkou napětí v síti nebo nepřesností jmenovitého příkonu spotřebiče. Korektní posouzení Vám může provést pouze autorizovaná metrologická zkušebna.

Požadavek dodavatele na úhradu chybné faktury2010-02-24129
Dotaz:Dobrý den,
ráda bych se dotázala na oprávněnost postupu mého dodavatele elektřiny v případě mé reklamace fakturace vyúčtování elektriny za rok 2009. Konkrétně jsem rozporovala částku již zaplacených záloh, kde společnost nezapočítala a nezúčtovala mnohé mnou zaplacené zálohy.Proto jsem také kontaktovala zákaznickou linku a požádala o zrušení vystavené fakrury a vystavení nové správné a její zaslání na mou adresu. Žádost proběhla telefonicky. Po týdnu jsem obdržela písemné potvrzení o převzetí reklamace. Po té následoval doporučený dopis, ve kterém společnost uznává, že všechny zaplacené zálohy nebyly proúčtovány, udává však že již jednou vystavený doklad n e l z e stornovat a uhrazené zálohy znovu zúčtovat. Žádá mě o zaplacení korektní částky, kterou v textu uvádí, avšak bez vystavení a zaslání korektní faktury. V textu se pak už jen odkazuje na přiložený příkaz k úhradě, který je navíc na mě neznámé číslo účtu, které nesouhlasí s číslem kam posílám běžně zálohy a číslem uvedeným na chybném vyúčtování. Mám trochu obavu zaslat peníze na tento účet, ke kterému nemá žádný vztah ani jediný účetní doklad, který mám momentálně v ruce.
Mám právo trvat na stornu chybné faktury společností a vyžadovat vystavení nové a správné? Nebo je postup zvolený společností celkem bežný a v pořádku?

Odpověď:Postup, který Vám navrhuje Váš dodavatel pro vyřešení jím zaviněné chyby je nepochybně vadný. Pokud byla vystavena chybná faktura a chyba byla prokázána resp. dokonce dodavatelem uznána, měla by být na základě Vaši žádosti (nebo ještě lépe z vlastní iniciativy dodavatele) stornována a s omluvou zasláno správné vyúčtování. Trvejte proto na stornování faktury a zaslání faktury se správným vyúčtování. Pozor však na ustanovení čl. 5.8. Obchodních podmínek dodávky elektřiny (OPD), podle kterých reklamace zákazníka nemá odkladný účinek na splatnost faktury.
Popisovaný problém s číslem účtu dokonce tak trochu zavání něčím nekalým. Pokud chcete správnou částku zaplatit i bez opravy faktury tak, jak Vám navrhuje Váš současný dodavatel elektřiny, pak ji poukažte pouze na účet uvedený ve smlouvě o sdružené službě dodávky elektřiny nebo na faktuře (viz OPD čl. 5.23). Je-li ve výzvě k úhradě uvedeno jiné číslo účtu je návrh Vašeho dodavatele v rozporu se smlouvou.

Snížení záloh2010-02-16128
Dotaz:Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jak je to se splátkami záloh při přerušení odběru elektřiny ze strany obchodníka. Příbuzní neuhradili zálohu v řádném termínu a byl jim vypnut proud, což je pochopitelné. Moje otázka je zda, po dobu odpojení je takto možné, aby dlužná částka narůstala. Pokud tedy budou odpojeni dva měsíce,pak neočekávám, že budu tyto dva měsíce hradit zálohy.
Děkuji za vysvětlení.

Odpověď:I v případě, že je odběr elektřiny přerušen, nabíhají některé platby dle sjednané sazby (stálý plat dle jmenovitého proudu jističe, stálý plat za odběrné místo). Současně se nic nemění na smluvních podmínkách, které byly sjednány, a to vč. hodnoty zálohy. Je samozřejmě možné, dohodnout se s dodavatelem elektřiny na nižší záloze z důvodu prokazatelného snížení odběru. V případě existující pohledávky však pochybuji, že by dodavatel na dohodu přistoupil.

Volba optimální sazby za distribuci elektřiny2010-02-14127
Dotaz:Můžu změnit dodavatele /distributora/ el. energie tak, abych neplatil pomerně vysoké poplatky i v pripadě, že na odběrném místě není žádny odběr??
Podivil jsem se při vyúčtování od OEN, když jsem zaplatil skoro 800,- za rok poplatky i když na místě nebyl žádny odběr a žádná služba mi tedy nebyla poskytnuta, takže bych tento stav rad změnil......děkuji

Odpověď:Váš problém spočívá v existenci stálých plateb obsažených v sazbách za distribuci i odběr elektřiny. Tyto platby mají pokrýt náklady distributora na provoz energetického zařízení, které je Vám připraveno trvale poskytnout dodávku a náklady spojené např. s odečty elektroměrů a fakturací.
Sazby za distribuci elektřiny v některých případech umožňují odběrateli volbu z několika možností. Jejich výhodnost je závislá především na množství odebrané elektřiny. Například pro malý odběr je určena sazba D01, která má minimální stálý plat, zatímco cena za distribuci je vyšší. Opačný poměr jednotlivých složek sazby má sazba D02, vhodná pro větší odběr elektřiny Ve Vašem případě měla být zřejmě zvolena sazba D01, u které je při minimálním odběru platba za distribuované množství menší než u sazby D02.
Kromě stálých plateb v ceně distribuce však musíte, nezávisle na odebraném množství elektřiny, zaplatit i stálý plat sazby za dodávku elektřiny. Ten činí u jednotlivých dodavatelů cca 40 - 60 Kč měsíčně.
Problém tedy můžete řešit optimalizací distribučního tarifu (distributora změnit nemůžete) a volbou dodavatele elektřiny, který Vám nabídne výhodnější strukturu resp. cenu elektřiny.
Aktuální ceny distribuce i ceny elektřiny naleznete na našich stránkách.

Změna dodavatele2010-02-03126
Dotaz:Kolik je pro Středočesky kraj dodavatelů elektrické energie a jaké jsou ceny u jednotlivých dodavatelů.

Odpověď:Vaším dodavatelem elektřiny může být kterýkoliv obchodník s elektřinou, který dodává elektřinu na základě licence udělené mu Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Licence je obchodníkovi udělena vždy pro celé území České republiky.
Souhrnný nejvýznamnějších obchodníků a jejich cen si můžete zobrazit na našich stránkách prostřednictvím odkazu ve QUICKmenu (vlevo). Např. ceny elektřiny pro domácnosti jsou na odkazu DOMÁCNOST - Ceny elektřiny. Volbou jednotlivých údajů a po doplnění roční spotřeby zde můžete porovnat cenovou výhodnost dodávky jednotlivých obchodníků s elektřinou. Takové objektivní porovnání cen na stránkách jednotlivých obchodníků samozřejmě nenajdete.
Přehled všech významných obchodníků s elektřinou naleznete na odkazu DODÁVKA ELEKTŘINY - Obchodníci s elektřinou. Detailní údaje o nich, vč. kontaktů na jejich webové stránky pak na odkazu DODÁVKA ELEKTŘINY - Porovnání obchodníků.

Věcné břeměno na umístění rozvodného zařízení2010-02-01125
Dotaz:Máme ve vlastnictví areál a přes jeho část vede v zemi el.kabel ČEZu do cizí trafostanice, která je umístěna v blízkosti našeho areálu.Vzhedem k tomu, že toto vedení částečně omezuje naše podmínky v podnikání, chtěli bychom vědět zda můžeme a za jakých podmínek pronájmout trasu tohoto vedení a tím kompezovat toto omezení.
Děkuji za informaci.

Odpověď:Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti za účelem zřizování nebo provozování zařízení distribuční soustavy. Tím se rozumí např. umístění transformační stanice, slopu vzdušného vedení nebo vedení přetínajícího nemovitost. Pokud není na uložený kabel vlastníkem a provozovatelem tohoto zařízení distribuční soustavy zřízeno věcné břemeno, požádejte jej o to. Jeho povinnost sjednat věcné břemeno vyplývá z ustanovení § 25 odst. 5 Energetického zákona.
Podmínky pro uzavření věcného břemene jsou věcí dohody.

První změna dodavatele - bez smlouvy o připojení2010-01-18124
Dotaz:Dobrý den,
omlouvám se, že Vás tím obtěžuji. Na vašich stránkách pod názvem "POSTUP PŘI ZMĚNĚ OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU" v kroku 2 uvádíte, cituji "Podle novely Energetického zákona nemusí již mít od 1.1.2010 odběratel před první změnou dodavatele sjednanou se svým distributorem Smlouvu o připojení".
Prosím o odpověď, konkrétně podle jakého ustanovení energetického zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (paragraf, odstavec, písmeno, popř. bod) není zákazník povinen mít uzavřenou smlouvu o připojení před první změnou obchodníka s elektřinou?
Děkuji za pochopení a vaši odpověď

Odpověď:Postup změny dodavatele upravuje prováděcí vyhláška k Energetickému zákonu č. 541/2005 Sb. - Pravidla trhu s elektřinou. V původním znění vyhlášky byla povinnost uzavřít před první změnou dodavatele novou smlouvuy o připojení uvedena v §30 odst 2 pro všechny kategorie odběratelů elektřiny. S účinností od 1.1.2010 byla Pravidla trhu novelizována. Novelizace se týká i uvedeného ustanovení. Nové znění § 30 odst.2 platné od počátku tohoto roku je následující:

Vyhl. č. 541/2005 Sb. §30 odst. 2 (znění k 1.1.2010)
(2) Před první změnou dodavatele, a to nejpozději v termínu podle odstavce 5 písm. a), podává účastník trhu s elektřinou, jehož odběrné nebo předávací místo je připojeno k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV, u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o uzavření smlouvy o připojení.

Pokud je odběrné místo připojeno k síti nízkého napětí (napětí mezi fázemi nižší než 1 kV), a to platí zřejmě bez výjimky pro domácnosti, není nutné před změnou dodavatele uzavírat smlouvu o připojení. Jedná se o zásadní průlom do zbytečně komplikovaného procesu změny dodavatele, kdy tato povinnost byla velmi často nepřímo zneužívána k omezování práva na změnu dodavatele.

Platba s chybným variabilním symbolem2010-01-28123
Dotaz:Při platbách došlo ve dvou měsích po sobě k chybě ve variabilním symbolu - byla napsána špatně dvě koncová čísla. Pro ČEZ to znamenalo, že jsme nezaplatili i když platba do ČEZ došla a vrácena nám nebyla. Na základě tohoto, nám byla bez jakéhokoliv upozornění ani snahy o kontakt odpojena elektřina. Ve dvacetistupňových mrazech jsme byli tři dny zcela bez možnosti vařit, topit či svítit (vše je na elektřinu). Předpokládám, že nám ještě ČEZ naúčtuje poplatky za odpojení i připojení. Co s tím? Děkuji.

Odpověď:Neplnění smluvních podmínek (např. neplacení dohodnutým způsobem) je ve smyslu Energetického zákona §51 odst. 1 písm. b považováno za neoprávněný odběr eletřkiny. Vzhledem k tomu, že však může jit pouze o omyl (jako je to zřejmě ve Vašem případě), měl by být na závadový stav odběratel před přerušením dodávky upozorněn a mělo by mu být umožněno jej napravit resp. vyřešit.
Pokud byla částka za dodávku přijata na účet dodavatele a nebyla v zápětí vrácena jako neumístnitelná, bylo by přerušení dodávky elektřiny bez předchozí výzvy k zaplacení pohledávky možno považovat za pochybení dodavatele elektřiny. V takovém případě by totiž nešlo o nezaplacení dodávky elektřiny, nýbrž o administrativní pochybení, na které se právo na přerušení dodávky nemůže vztahovat.
Pokud se Vám nepodaří problém vyřešit smírným způsobem, máte možnost se obrátit se stížností na Energetický regulační úřad nebo Státní energetickou inspekci.

Právo změnit dodavatele elektřiny2009-12-22121
Dotaz:Dobrý den,
mým současným dodavatelem i distributorem elektřiny je společnost E.ON. Pokud bych chtěl změnit dodavatele (např. společnost ČEZ), může tomu společnost E.ON nějak zabránit?
Má provozovatel regionální distribuční sítě (E.ON) zákonnou povinnost distribuovat elektřinu pro konečného zákazníka od společnosti ČEZ, pokud si oprávněný zákazník zvolí ČEZ jako svého dodavatele elektřiny?

Odpověď:Kterýkoliv odběratel elektřiny v České republice má dle Energetického zákona právo vybrat si dodavatele elektřiny. Tím může být obchodník s elektřinou, který je oprávněn dodávat elektřinu na základě licence udělené mu Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).
Distribuci elektřiny od vybraného dodavatele je povinen dle Energetického zákona zajistit provozovatel distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno (ve Vašem případě E.ON Distribuce, a.s.). Při první změně dodavatele musel odběratel elektřiny nejprve s distributorem sjednat novou smlouvu o připojení. Tato povinnost je od 1.1.2010 zrušena.

Realizaci změny Vašeho dodavatele tedy nic nebrání.

Na našich stránkách najdete podrobný popis jak změnu realizovat. Stručný postup je následující:

Najděte si obchodníka s elektřinou, který naplní Vaše očekávání, a to jak cenou tak i obchodními podmínkami.

Požádejte současného dodavatele o ukončení smlouvy o dodávce. To můžete udělat v řádné výpovědní lhůtě sjednané ve smlouvě nebo ve zkráceném termínu dovoláním se neplatnosti smlouvy v případě, že smlouva nenaplňuje podmínky §50 Energetického zákona (např. při změně ceny v ceníku dodavatele, pro kterou není ve smlouvě příslušná opora – viz vzory výpovědi). Pokud Vám bude ve změně současný dodavatel bránit, nenechte se odradit. Máte na ni právo. Bude-li Vám upíráno, neváhejte a obraťte se na Energetický regulační úřad.

Požádejte vybraného obchodníka o uzavření smlouvy o sdružené službě dodávky elektřiny. Obchodníci mají většinou na webových stránkách potřebný formulář. Vyplňte jej a zašlete obchodníkovi.

Dobře si prostudujte smlouvu, kterou Vám obchodník předloží. Pokud v ní neshledáte vady, potvrďte ji.

Při příští změně ceny si pravidelně ověřujte, zda je Váš vybraný dodavatel stále tím nejvýhodnějším.

Přejeme Vám úspěšnou změnu.

Převzetí krátkodobého odběru2009-12-22120
Dotaz:Zdravím,
koupil jsem pozemek s budovou po firmě, nyní ji vlastním jako soukromá osoba. Firma ukončila odběr v únoru 2009. ČEZ mě nyní nechce znovupřipojit bez zaplacení amper z důvodu , že předchozí odběrné místo bylo vedeno jako provizorní.
Děkuji

Odpověď:Váš distributor má zřejmě právo požadovat úhradu podílu za připojení a zajištění příkonu, neboť se de facto jedná o nové připojení.
Krátkodobé připojení k distribuční soustavě, o které v tomto případě zřejmě šlo, se uskutečňuje na základě smlouvy o připojení na dobu určitou. Podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu se v tomto případě nehradí, nýbrž žadatel hradí náklady spojené s připojením včetně nákladů na uvedení místa připojení po ukončení odběru do původního stavu, a to ve skutečné výši. Po ukončení krátkodobého odběru zaniká i rezervace příkonu (viz - §6 vyhl. 51/2006).

Poškozená plomba elektroměru2009-12-17119
Dotaz:Dobrý den,
při výměně elektroměru zjistil pracovník porušené plomby. Osadil nový elměr a starý odeslal na expertizu. Kromě porušené plomby nebyl zjištěn žádný zásah do elektroměru. Pouze v jedné z několika simulací odběrů přesahovala chyba měření 6 procent. NTZ ČEZ chce náhradu za černý odběr ve výši 62000 Kč hned, nebo při soudním projednávání 150000 Kč. Má ČEZ právo přerušit dodávku elektřiny pokud nepřistoupím na dohodu o zaplacení 62 tisíc když je již dva měsíce osazen nový elměr?? Všechny faktury řádně platím a dům má po celou dobu co jej vlastním více méně stálou spotřebu( i po osazení nového el. měru) starý elměr byl osazen 18 měsíců před tím, než jsem dům koupil. Dům nevyužívám a spotřeba je tam celých deset let hodně nízká. Jak se mohu bránit nesmyslnému nařčení o černém odběru??

Odpověď:Za předpokladu, že jste Vy ani někdo s Vaším vědomím do elektroměru skutečně nezasahoval, máte plné právo se postihu bránit. Přesto však může Váš distributor využít svého práva přerušit dodávku elektřiny z důvodu nezaplacení pohledávky za neoprávněný odběr.
Ve Vašem dotazu je klíčovou informací fakt, že v souvislosti se změnou odběratele (převzetí objektu a sjednání smlouvy o dodávce) nebyl vyměněn elektroměr. V takovém případě lze jen těžko prokázat, že k poškození plomby došlo Vámi a nikoliv původním odběratelem. Aby se tato možná pochybnost vyloučila, je distributorem obvykle v souvislosti se změnou odběratele provedena i výměna elektroměru.
. Dále je obvyklé, že kryt elektroměru je jištěn dvěma plombami. To proto aby bylo možno určit zda šlo o náhodu (poškození jen jedné plomby) nebo o záměr (poškozeny všechny plomby).
Zvažte však sám zda po doplnění touto informací máte šanci prokázat, že k neoprávněnému odběru Vaší vinou nedošlo. V případě, že si budete vlastní nevinou plně jist a k dohodě nedojde, můžete se obrátit na Státní energetickou inspekci nebo Energetický regulační úřad s žádostí o rozhodnutí v tomto sporu.

Právo výpovědi při změně ceny elektřiny2009-12-03118
Dotaz:E.ON má ve svých obchodních podmínkách uvedeno, že vypovědět smlouvu mohu pouze pokud bude při změně ceny elektřiny podstatně překročena cena sjednaná ve smlouvě. Znamená to, že nyní, když se cena snižuje, musím na cenu přistoupit přesto, že je pro mne v porovnání s jinými dodavateli nevýhodná ?

Odpověď:Obchodník s elektřinou je ve smyslu energetického zákona povinen informovat odběratele o změně podmínek smlouvy. Pokud změní cenu elektřiny v ceníku, na nějž se smlouva odvolává, jedná se o jednostrannou změnu podmínek smlouvy. Druhá smluvní strana nemusí na takovou změnu přistoupit, a to samozřejmě nezávisle na tom, zda se jedná o zvýšení či snížení ceny. Formulace použitá v obchodních podmínkách E.ON Energie, a.s. platných od 1.7.2008, odst 7.4. je nepochybně nesprávná.
Pokud se změnou ceny nesouhlasíte a chcete dodavatele změnit, zašlete svému současnému dodavateli do 30 dnů od zvěřejnění změny ceny výpověď z důvodu nesouhlasu se změnou podmínek smlouvy (viz vzory výpovědí.

Výměna elektroměru2009-12-03117
Dotaz:Jak často mění ČEZ elektroměr v rodinném domku.

Odpověď:Provozovatel distribuční soustavy je povinen měřit spotřebu pouze elektroměry (stanovená měřidla), které jsou úředně ověřené (cejchované). Platnost cejchu se pohybuje podle typu elektroměru od 5 let (u velkoodběratelů) do 16 i více let (více na webu – Českého metrologického institutu ). Výměnu může distributor provést i za dobu kratší, nikoliv však delší než je doba platnosti cejchu. Rok úředního ověření je vyznačen na elektroměru obvykle zřetelnou nálepkou.

Připojení po dlouhodobém odpojení od sítě2009-11-06116
Dotaz:Dobry den,
vlastnim rodinny domek a vice jak 5-6let el.proud nemam. Byl jsem odpojen kvuli dluhu, ktery jsem vsak uhradil ale uz jsem el. proud nenechal zapojit. Ted bych rad zpet do domku zavedl el.proud.
Kolik by zhruba stalo zapojeni?
Predem dekuji za odpoved

Odpověď:Váš distributor elektřiny je povinen ve smyslu vyhlášky 51/2006 Sb. rezervovat příkon v síti pro existující odběrné místo ještě 12 měsíců po ukončení odběru elektřiny (nikoliv zrušení odběrného místa). V této době je možné odběrné místo znovu připojit, přičemž odběratel neplatí podíl na nákladech za připojení a zajíštění příkonu.
Po uplynutí lhůty 12-ti měsíců se na takové odběrné místo pohlíží jako by šlo o zcela nové připojení. Z tohoto důvodu je za nové připojení a zajištění příkonu v síti účtován podíl zákazníka ve výši 500,- Kč za každý ampér hlavního jističe před elektřoměrem (při 3-fázovém připojení).

Přerušení dodávky elektřiny pro nezaplacení záloh2009-10-29115
Dotaz:Dobrý den,
byla mi přerušena dodávka elektřiny. Volala jsem na ČEZ a tam mi sdělili, že jsem nezaplatila. Když jsem se ohrazovala, že mi tedy pravděpodobně nepřišla složenka, řekli mi, že už dva měsíce (tedy dvě splátky o které se jedná) složenky neposílají a je to tedy moje chyba. Dlužná částka je tedy 1000 Kč za měsíc, tj. celkem 2000 Kč.
Má ČEZ právo takto postupovat? Neposlat ani upomínku a bez vyzvání (v den a čas odpojení jsem byla doma) nám dodávku přerušit?

Odpověď:Za dodávku elektřiny je potřeba zaplatit, a to samozřejmě způsobem, který je sjednán v platné smlouvě resp. Obchodních podmínkách dodávky elektřiny (OPD). Pokud došlo ke změně způsobu informování o výši záloh (např. místo složenky je uveden pouze předpis plateb v ročním vyúčtování), je dodavatel povinen tuto změnu proti původní smlouvě svému zákazníkovi oznámit. Způsob jak to učiní je obvykle obsažen v OPD.
Distributor elektřiny má ve smyslu Energetického zákona právo přerušit dodávku elektřiny mj. při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností, které nejsou splněny ani po upozornění (§ 51 odst. 1 písm. b) zákona 458/2000 Sb.). Za obvyklý způsob upozornění může být považována upomínka, která bude obsahovat upozornění, že v případě marného uplynutí termínu pro uhrazení dlužných pohledávek bude dodávka elektřiny přerušena. Vzhledem k tomu, že dodavatel elektřiny by v případě sporu měl být schopen prokázat, že na závadový stav svého zákazníka předem upozornil, měla by být upomínka zaslána způsobem, který tento průkaz umožní (např. doporučenou poštou). Někteří distributoři elektřiny mají povinnost prokazatelného zaslání upomínky zakotvenu v Obchodních podmínkách dodávky.
Pro obnovení dodávky elektřiny platí jeden ze standardů dodávky vymezený vyhláškou č. 540/2005 Sb. §13 - Standard obnovy distribuce elektřiny .... Distributor elektřiny je povinen obnovit dodávku elektřiny ve lhůtě 2 pracovních dnů následujících po dni, ve kterém konečný zákazník uhradil všechny své splatné platby včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením dodávky elektřiny. Nedodržení této lhůty podléhá velmi přísné sankci.

Cena elektřiny - produkt MĚSÍC2009-10-25114
Dotaz:Dobrý den,
od 1.1.2009 existuje pro domácnost produktová řada MĚSÍC. Vše je jasné, až na následující maličkost. Protože v každém měsíci je individuelně stanovená (resp. vypočte se použitím zveřejňovaných indexů) jednotková cena za silovou elektřinu, potřebuji znát konkretní spotřebu v jednotlivých měsících, když znám roční spotřebu podle odečtu. Čili potřebuji konkretní hodnoty (pro svoji sazbu D26d) podílu spotřeby el. energie v jednotlivých měsících ze spotřeby roční (pro VT i NT) a o ty hodnoty tímto Žádám. Zdrazňuji, že potřebuji konkretní hodnoty, informace, že se rozpočítává podle TDD je mi k ničemu, protože TDD neznám ani jsem nikde nenažel.
Děkuji a přeji hezký den

Odpověď:Nabídka tohoto tarifu předpokládá, že pokud se nebudete chtít zabývat velmi složitou metodikou typových diagramů dodávky (TDD) budete muset svému dodavateli bezmezně věřit. Díky tomu, že se odečet elektroměru provádí 1x ročně, není možné přesně vyčíslit skutečný měsíční odběr elektřiny. K jeho stanovení se používá metodika Typových diagramů dodávky ("TDD").
Informace o TDD naleznete na stránkách Operátora trhu s elektřinou (OTE) – www.ote-cr.cz. Nabídka této struktury tarifu Vám zajišťuje, že se cena elektřiny pro Vaše odběrné místo bude měnit v závislosti na vývoji cen na Energetické burze Praha (PXE – www.pxe.cz). Pokud však chcete mít cenu elektřiny pod plnou kontrolou, doporučujeme Vám vybrat si podle podmínek a ceny nejvýhodnějšího dodavatele, uzavřít s ním smlouvu na dobu neurčitou a průběžně sledovat, zda cena, za kterou Vám dodává elektřinu je stále výhodná. Pokud dospějete k názoru, že se Vám vyplatí změnit dodavatele elektřiny, máte možnost smlouvu na dobu neurčitou vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou a uzavřít novou smlouvu s výhodnějším dodavatelem. V případě, že původní dodavatele chce změnit cenu elektřiny nebo obchodní podmínky dodávky a oznámí tuto změnu, je výpovědní lhůta pouze jeden měsíc.

Opravná fakturace elektřiny - promlčecí doba2009-10-13113
Dotaz:Dobrý den,
distributor elektřiny zjistil chybu v zapojení HDO vinou jejich techniků. Elektroměr díky tomu tarifikoval denní a noční sazbu obráceně (tzn. při D25d počítal 16 hodin elektroměr v noční sazbě a 8 hodin v denní ). Nyní se domáhá kompenzace resp. proplacení rozdílu.
Za jaké období má distributor nárok na kompenzace (od poslední výměny elektroměru, za celé období atd.) má-li ho vůbec?
Jak je definovaná metodika zpětného propočtu ? Je možno tuto metodiku napadnout a vyžádat si jiný způsob výpočtu?
Jakým způsobem je možno odložit splatnost faktury (je 13 dní od data odeslání od distributora) z důvodu nevyjasněných záležitostí z hlediska opravné faktury?
Děkuji předem za odpověď

Odpověď:Distributor (a dodavatel elektřiny) má v případě chybného měření právo na doúčtování spotřeby pokud se prokáže, že naměřené množství bylo nižší. Totéž samozřejmě platí i v opačném případě. Způsob stanovení náhrady v případě, že ji nelze objektivně stanovit, lze nalézt v energetické legislativě (vyhl. 51/2005 Sb.)
Doba, za kterou lze vyrovnání požadovat je období od data zjištění (resp. odstranění) závady na měření do data vzniku poruchy nejvýše však 3 roky. Pokud se datum vzniku poruchy nedá určit, považuje se za termín vzniku poruchy datum posledního odečtu. elektroměru.
V případě opačného spínání vysokého a nízkého tarifu, lze pravděpodobně přesně určit datum vzniku poruchy (datum montáže chybné elektroměru). Pokud byl provoz akumulačních spotřebičů ovládán se stejnou chybou (spotřebiče byly zapnuty po dobu 16 hodin) lze s určitou mírou nepřesnosti tvrdit, že celková spotřeba by při správném měření byla stejná a tedy, že přiřazením naměřené spotřeby k opačnému tarifnímu pásmu bude zjištěno správné rozdělení spotřeby do VT a NT. Vzhledem k tomu, že Vám chybný provoz nepochybně vytvářel lepší tepelnou pohodu, nemá smysl pochybovat o výše zmíněné míře nepřesnosti.
Protože chyba nepochybně vznikla na straně distributora, mělo by být jeho jednání o doplacení rozdílu maximálně vstřícné. Máme tím na mysli např. dostatečně dlouhou dobu splatnosti nebo v případě vyššího doplatku i splátkový kalendář.

Obnovení připojení domu2009-10-07112
Dotaz:Zakoupil jsem nemovitost - chalupu na vsi v okrese Písek. Elektroměr, který tam byl původně namontovaný po úmrtí původního majitele byl odpojen. V současné době bych chtěl tuto nemovitost adaptovat a na tuto adaptaci, kdy zřejmě budu muset provést i nový rozvod el. vedení uvnitř objektu, budu potřebovat napojení na el.spotřebiče - nářadí atp. V současné době je el.přípojka vedená vzdušným vedením (4 vodiče) až do pojistkové skříně na domě.
Musím žádat o staveništní přípojku, respektive osazení elektroměru, a staveništního rozvaděče, nebo se nechá adaptovat dům s propojením na stávající dozvod ?
Jaké jsou rozdíly cen ?

Odpověď:Pokud původní přípojka odpovídá technickým a bezpečnostíním požadavkům na uvedení do provozu, lze ji použít. Stav si nechte ověřit odborníkem, nejlépe revizním technikem. S ním se také můžete poradit, které z obou řešení bude v konkrétním případě výhodnější. Pro obnovení připojení budete potřebovat mj. revizní zprávu.
V případě, že bude připojení objektu obnoveno do 12-ti měsíců po odpojení odběrného místa od sítě, nebudete za připojení platit podíl na nákladech distributorovi. Obnovení připojení bude považováno za změnu odběratele. Pokud však bude překročena uvedená doba, bude se jednat o nové připojení a Vy budete muset uhradit podíl na nákladech na připojení a zajištění příkonu ve výši dle přílohy č.6 vyhlášky 51/2006 Sb. (pro třífázové připojení to činí 500,-Kč za ampér jmenovité hodnoty hlavního jističe).

Připojení stavební firmy2009-10-07111
Dotaz:Začínáme s přestavbou rodinného domku, na kterou jsme si najali firmu s tím, že tato provede předmětné práce a za účelem provedení těchto prací bude používat "naši elektřinu". Můj dotaz zní, zda máme tuto skutečnost hlásit dodavateli elektřiny, či nikoliv.

Odpověď:V případě krátkodobého připojení dodavatele rekonstrukce stavby je samozřejmě možné poskytnout dodávku elektřiny v rámci rekonstruovaného objektu. Pokud mu v takovém případě chcete náklady na elektřinu přeúčtovat, můžete tak učinit s tím, že budou vyúčtovány v původní výši (bez zisku). Protože by se Vám však nepochybně objevily ve vyúčtování stavby, lze mu elektřinu poskytnout i bezúplatně.
Pokud v této souvislosti není potřeba měnit hlavní jistič, není v zásadě potřeba připojení nikomu oznamovat. Stavební firma musí samozřejmě dodržovat veškeré povinnosti, které máte jako odběratel elektřiny.

Poplatky spojené se změnou dodavatele0000-00-00110
Dotaz:Dobrý den,
chci změnit dodavatele. Jsou s tím spojené nějaké poplatky za změnu dodavatele? Jak často ho můžu měnit dodavatele?

Odpověď:Zákazník má ve smyslu Energetického zákona právo na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny.Pokud někteří obchodníci za změnu požadují poplatek, činí tak velmi pravděpodobně nezákonně. Něco jiného je samozřejmě případ, kdy pro vás změnu dodavatele někdo zařizuje. Pak je cena takové služby věcí dohody.
Dodavatele můžete změnit po té, co řádným způsobem vypovíte stávající smlouvu, nebo využijete práva nepřistoupit na změnu ceny elektřiny nebo obchodních podmínek dodávky (viz Energetivký zákon).
Doba trvání smlouvy je povinnou náležitostí smlouvy. Může být stanovena na dobu určitou, např. kalendářní rok nebo na dobu neurčitou. V druhém případě je Energetickým zákonem stanovena nejvýše tříměsíční výpovědní lhůta smlouvy.
Postup jak změnit dodavatele elektřiny je uveden na našich stránkách na odkazu Jak změnit dodavatele.

Spotřeba elektřiny při podpětí sítě2009-09-23109
Dotaz:Vytápím rodinný dům pomocí přímotopů. Termostat mám nastavený na 20st. Vzhledem k tomu, že bylo v obci podpětí, (180-190V) přímotopy běžely po celou dobu 20hod. denně a přesto byla v domě zima.
Po rekonstrukci sítě, kterou provedl distributor mám termostat nastaven opět na 20st. C, Přímotopy běží 10 min následně je termostat vypne.
Spotřeba elektřiny byla pře rekonstrukcí sítě podstatně vyšší než je nyní. Mohu u dodavatele elektřiny reklamovat vyšší spotřebu? Domnívám se, že příčinou bylo podpětí sítě.

Odpověď:Odběr elektřiny přímotopného systému řízeného termostatem reaguje na energetickou potřebu domu tak, že se snaží dodržet nastavenou teplotu. To dělá nezávisle na úrovni napětí. V případě, že je však napětí nižší a díky tomu je skutečný tepelný výkon topných spotřebičů také nižší, potřebuje k dosažení požadované teploty delší dobu. Pokud je napětí vyšší je i skutečný výkon spotřebičů vyšší. Lze tak tepelné pohody nastavené termostatem dosáhnout dříve. V obou případech však platí, že spotřeba v kWh, která je násobkem skutečného výkonu v kW a času hodinách bude přibližně stejná.

Pro demonstraci lze uvést následující příklad:
Topné těleso o jmenovitém příkonu 1 kW bude dodávat při jmenovitém napětí tepelný výkon 1 kW. Stejné těleso však při poklesu napětí o 10 % dodá tepelný výkon přibližně o 10 % nižší tj.0,9 kW. Pro dosažení požadované teploty bude v prvním případě potřeba např. 2 hodiny. Odběr bude činit 2 hod. x 1 kW tj. 2 kWh. Při sníženém napětí bude k dosažení požadované teploty potřeba delší doby, a to zhruba o stejné procento, o které je výkon nižší, tj. přibližně 2,2 hodiny. Odběr elektřiny bude v takovém případě 2,2 hod. x 0,9 kW, tj opět 2 kWh, tedy stejný.

Příčinu vyšší spotřeby je možné hledat jinde. Pokud jde např. o nový dům, je v prvních rocích, kdy zdivo obsahuje množství vody ze stavby (teplem se vysušuje) odběr elektřiny obvykle až o 30 % vyšší. Po vysušení, které část tepelné energie spotřebuje pro odpaření vody (vzpomeňte si na fyziku a tzv. skupenské teplo) spotřeba klesne. Může však existovat i více důvodů.
Za možná efektivnější cestu, jak snížit náklady na elektřiny Vám můžeme doporučit posouzení ceny elektřiny Vašeho stávajícího dodavatele s ostatními obchodníky s elektřinou. Efekt ze změny dodavatele může být při Vaší spotřebě docela zajímavý. Veškeré informace můžete získam i na našich stránkách.

POZOR na "podomní" obchodníky s elektřinou2009-09-21108
Dotaz:Naši domácnost navštívil muž a měl dotaz zda někdo v domácnosti dovršil 75 let. Po kladné odpovědi mě sdělil, že nás navštíví v doprovodu (z důvodu bezpečnosti na ochranu starších osob) buď zástupce města, nebo pracovník sociálního úřadu a sepíše s námi smlouvu na odběr elektřiny za sníženou sazbu - údajně za necelé 4 Kč/ kWh.
Je tato akce legální a jaké důsledky mohou nastat v případě, že podepíšeme ???
Díky za odpověď

Odpověď:Tento dotaz si zaslouží okamžité varování na možný pokus o podvod !!!
Žádná sazba pro osoby starší 75 let neexistuje. Doporučuji Vám mít se velmi na pozoru, neboť existuje mnoho případů, kdy podobným způsobem došlo k vykradení bytu, odcizení peněz a dalších cenností nebo v lepším případě k uzavření nevýhodné smlouvy o dodávce elektřiny. Pokud se budete chtít s nabídkou tohoto "podomního obchodníka" dále zabývat, mohu Vám doporučit aby to bylo pouze v součinnosti s policií.
Pro snížení ceny elektřiny, která je ve Vaší oblasti skutečně jedna z nejvyšších z České republiky, využijte zcela standardních postupů (viz naše stránky a stránky Energetického regulačního úřadu).

Ceny elektřiny pro rok 20102009-09-17107
Dotaz:Mám elektrokotel s výkonem 12 kW.
Jaké je předpokládané zlevnění elektriny od ledna 2010.
Přeji hezký den a děkuji za odpověď

Odpověď:Na velkoobchodním trhu s elektřinou došlo proti roku 2008 k zásadnímu poklesu ceny. U některých produktů to činí až 40 %. Lze tedy důvodně očekávat, že dojde k poklesu cen elektřiny i pro konečné zákazníky vč. domácností. Pokles ceny elektřiny však nebude tak významný. Kromě objektivních důvodů mohou současní dodavatelé elektřiny bohužel kalkulovat s nedostatečnou orientací odběratelů elektřiny na trhu. Nemůže být pochyb, že této "výhody" samozřejmě využijí. Většina odběratelů elektřiny, velkoodběratele nevyjímaje, si s právem změny dodavatele totiž stále neví rady. V případě očekávaného poklesu ceny se možná dostaví dokonce falešný pocit uspokojení.
Konkrétní odpověď na Vaši otázku Vám dají dodavatelé elektřiny pravděpodobně na konci listopadu 2009. To je totiž termín pro vyhlášení cen s účinností od 1.1.2010. Lze však předpokládat, že relativní pokles ceny bude u všech obchodníků přibližně stejný.
Na základě současných relací cen jednotlivých obchodníků se však můžete na našich stránkách přesvědčit, zda Váš současný dodavatel patří mezi ty výhodnější či nikoliv. Pokud bude po výběru a doplnění potřebných informací na stránce QUICK menu - DOMÁCNOSTI - Ceny elektřiny váš současný dodavatel barevně vyhodnocen černě nebo červeně, tak určitě stojí za to zabývat se cenou elektřiny spíše z hlediska možnosti změny dodavatele. Ceny takových společností jsou v porovnání s ostatními obchodníky, z nichž si můžete vybrat skutečně zajímavé, bohužel v tom špatném slova smyslu. Rozdíl ročních nákladů často překračuje i hranici 15 nebo dokonce 20 %.
Dodavatele energií můžete samozřejmě změnit. To Vám stejně jako všem ostatním odběratelům elektřiny a zemního plynu umožňuje Energetický zákon. Informace jak postupovat při změně dodavatele elektřiny naleznete jak na našich stránkách ve QUICK menu - DODÁVKA ELEKTŘINY - Jak změnit dodavatele, tak i na stránkách Energetického regulačního úřadu (podmínky změny dodavatele zemního plynu jsou obdobné).
Nejste-li si jist, že je Váš současný dodavatel právě tím, který si zaslouží dodávat Vám elektřinu, nemusíte jej měnit okamžitě. Uděláte však dobře, pokud si změnu administrativně připravíte již nyní. Jak postupovat zjistíte na odkazu Jak změnit dodavatele nebo opět na stránkách ERÚ. Pokud budete mít sjednanou se stávajícím distributorem novou Smlouvu o připojení, můžete na změnu ceny pro rok 2010 reagovat s měsíční výpovědí nebo kdykoliv jindy s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou. Vaším dodavatelem pak může být ten obchodník s elektřinou, který Vám nabídne nejvýhodnější podmínky. Pozor však, že i zde může platit, že nejlevnější nemusí být nejvýhodnější.

Užití sazby pro akumulacní spotřebiče2009-09-16106
Dotaz:Dobrý den,
mám tarif aku D25d kde je nízký tarif (NT) po dobu 8 hodin s podmínkou, že bude voda ohřívána elektrickým boilerem. Když přestanu ohřívat vodu elektřinou a budu ji ohřívat plynem musím to hlásit energetice a změnit dvoutarifní sazbu na jednotarifní ? Jaké sankce mi hrozí když tak neučiním?

Odpověď:Sazba D25d je určena pro odběr elektřiny domácnosti s instalovanými akumulačními spotřebiči. V podmínkách platných pro přiznání této sazby je stanoveno, že v odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody.
Z výše uvedeného vyplývá, že užití této sazby při nesplnění uvedené podmínky je neoprávněné. V případě, že dodavatel nebo distributor elektřiny zjistí (např. podle změny odběru ve VT a NT), že akumulační spotřebič není instalován, může použití této sazby označit za neoprávněné a dodávku zpětně vyúčtovat v sazbě odpovídající cenovým podmínkám (sazba D02d) .
V případě odstavení akumulačních spotřebičů však pravděpodobně přestane být pro Vás sazba D25d výhodná. Ověřit si to můžete výpočtem na naší kalkulačce tak, že porovnáte výslednou cenu dodávky ve VT a NT dle poslední faktury s cenou součtu dodávky ve VT a NT (snížené o odhad odběru boileru) v jednotarifní sazbě D02d.

Rozúčtování odběru garáží2009-08-03105
Dotaz:Máme společný elektroměr pro 6 garáží. Kolik se platí za nájem elektroměru a kolik za 1 kWh. Každý máme ještě svůj elměr kdo kolik spotřebuje. Je tento elměr brán jako spotřebič. Má se započítávat do odběru proudu.
Děkuji Vám

Odpověď:Pokud máte skupinový odběr pro několik "podružných" odběrných mist (jednotlivé garáže), mohou být náklady na dodávku elektřiny v souladu s §3 odst.3 Energetického zákona na jednotlivé podružné odběratele rozúčtovány dohodnutým nebo určeným způsobem. Tím je ve Vašem případě orientační měření odběru elektřiny jednotlivých garáží. Podle naměřené spotřeby na podružných elektroměrem by se měla částka za dodávku elektřiny, fakturovaná podle stavů hlavního (cejchovaného) elektroměru, poměrně rozúčtovat na jednotlivé uživatele. V zájmu korektní kalkulace byste měli porovnat naměřené hodnoty hlavního elektroměru se součtem odběru jednotlivých podružných elektroměrů, a to samozřejmě za stejné období (např. podle vlastního odečtů za kalendářní měsíc). Hodnoty se s ohledem na kvalitu jednotlivých elektroměrů budou nepochybně lišit. Nemělo by však jit o zásadní odchylku. V opačném případě uvažujte o výměně podružných elektroměrů nebo se dohodněte o jiném způsobu rozúčtování. Spotřeba funkčního elektroměru je relativně zanedbatelná. Dosahuje řádu jednotek wattů, což zhruba odpovídá odběru vypnutého televizoru s dálkovým ovládáním. Nižší odběr mají samozřejmě elektronické elektroměry.

Kdo hradí výměnu vadného jističe2009-08-03104
Dotaz:Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat komu patří hlavní jistič před elektroměrem v panelovém domě. Nedávno mě odešel a já musel jeho výměnu zaplatit. Montér,který výměnu provedl mě řekl, že si to mám nechat proplatit od majitele domu.
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:Hlavní jistič před elektroměrem je ve smyslu Energetického zákona majetkem odběratele. Z toho zcela jednoznačně vyplývá, že není majetkem distributora, který Vám zajišťuje distribuci elektřiny. Přesto, že odběratelem elektřiny jste v tomto případě Vy, je hlavní jistič, jako součást elektrické instalace bytu ve vlastnictví majitele bytu. Nový jistič si určitě v případě, že budete byt opouštět nevezmete sebou jako svoje vlastnictví. Z tohoto pohledu by měl výměnu jističe hradit majitel bytu.
Nájemní podmínky, za nichž byla uzavřena smlouva však mohou upravovat tento konkrétní případ poruchy a výměny vadného jističe i jinak. Náklady na výměnu jističe, podobně jako např. vodovodní baterie, mohou být na základě nájemních podmínek hrazeny i uživatelem bytu. Ověřte si to u majitele bytu, resp. ve Vaší nájemní smlouvě.

Havarijní stav konzole na štítě domu2009-07-30103
Dotaz:Jak je to v případě havarijního stavu zasekané konzoly ve štítě domu? ČEZ ji bude chtít repasovat, nebo mají nějaký pokyn staré přípojky pomocí zasekané konzole nahrazovat přípojkami pomocí sloupu? Kdo v tomto případě bude financovat osazení sloupu a celou přeložku?

Odpověď:V případě, že se rozvodné zařízení ve vlastnictví distributora nachází v technicky nevyhovujícím stavu, je provozovatel distribuční soustavy povinen na vlastní náklad zjednat nápravu. Protože je podpěrný bod (konzole) zabudována na cizím objektu a velmi pravděpodobně na její umístění distributor nemá sjednané věcné břemeno, musí opravu projednat s vlastníkem nemovitosti. Může se dohodnout o ponechání podpěrného bodu na původním místě a jeho opravě. V takovém případě by měl s Vámi na umístění konzole sjednat věcné břemeno. Pokud s takovým řešením nebudete souhlasit bude muset provést přeložku vedení pravděpodobně na nově umístěný sloup, a to samozřejmě na svůj náklad.
Pokud chcete realizaci přeložky urychlit, požádejte distributora o odstranění podpěrného bodu zabudovaného do štítu domu s tím, že je v technicky nevyhovujícím stavu, nepřiměřeně zatěžuje statiku štítu a je na Vašem objektu umístěn bez řádně sjednaného věcného břemene.

Co je to odběrné místo2009-07-30102
Dotaz:Co je odběrné místo? Je myšlen způsob připojení odběratele, nebo je to vztaženo pouze k elektroměru?

Odpověď:Definice odběrného místa je uvedena v Energetickém zákoně. Je jím odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením. Toto měřicí zařízení je v zásadně vždy instalováno v místě, kde elektřina přechází ze zařízení distributora do zařízení odběratele, tedy v místě připojení odběrného místa k distribuční soustavě.
Rezervace příkonu je vztažena k místu připojení odběrného místa k distribuční soustavě. V případě, že dojde ke změně odběrného zařízení připojeného ve stejném místě připojení (např. se přípojka pro stavební připojení změní na definitivní přípojku), nejedná se o vznik nového odběrného místa. Rezervovaný příkon sjednaný pro původní připojení lze využít pro nové odběrné zařízení bez platby podílu za nové připojení až do výše původně sjednané rezervované kapacity (jmenovitého proudu jističe).
V případě zániku smlouvy o dodávce elektřiny nebo zániku smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny trvá rezervace příkonu pro toto místo připojení 12 měsíců ode dne zániku smlouvy.

Vrácení přeplatku záloh2009-07-21101
Dotaz:Dobrý den,
za pár dní mám vyúčtovací období odběru elektrické energie. V minulém roce jsem měl velkou spotřebu a tak mi navýšili zálohy. Provedl jsem úsporná opatření a již po čtvrt roce jsem věděl, že spotřebu snížím na 1/3 minulého roku. Proto jsem byl požádat o snížení záloh, na což mi vyhověli částečně. Nyní již vím, že budu mít přeplatek cca 25 000,-.
Lze nějakým způsobem tyto peníze z ZČE dostat aby to nepřeváděli na další období. To by znamenalo, že nebudu platit zálohy celý rok. Vrácený přeplatek bych spíše využil na jiné věci.
Děkuji za odpověď.

Odpověď:Výše zálohy by měla vždy odpovídat předpokládané platbě za dodávku v zúčtovacím období. Pokud se z libovolného důvodu (změna spotřeby, změna ceny a pod.) předpokládaná platba změní, měla by být změněna i záloha. Pokud tuto změnu může dodavatel elektřiny předpokládat (např. očekávaná změna ceny elektřiny), měl by tuto úpravu provést bez vyzvání. Ve Vašem případě by dodavatel elektřiny měl akceptovat návrh změny předpokládané platby - snížení odběru elektřiny - pokud bude věrohodně zdůvodněn, což se zřejmě stalo.
V případě, že vznikne v zúčtovacím období přeplatek, může být (pokud je to uvedeno v Obchodních podmínkách dodávky) převeden na úhradu záloh následujícího období. Pokud však o vrácení přeplatku požádáte, musí Vám být jako součást vyúčtování vrácen.

Pozn.: Vaším dodavatelem již není ZČE nýbrž ČEZ Prodej, s.r.o.

Odhady stavu elektroměru0000-00-00100
Dotaz:Pět let jsem nahlašoval menší spotřebu el. energie. Minulý týden společnost prováděla kontrolu elektroměru a zjistila rozdíl 50,000kWh. Jak můžu postupovat,abych nebyl bez el. energie??? (splátkový kalendář,změna distributora nebo něco jiného??)
Díky za odpověď.

Odpověď:Pokud není elektroměr trvale přístupný (je umístěn uvnitř objektu), může distributor pro vyúčtování použít stav nahlášený odběratelem nebo svůj odhad. Fyzický odečet skutečného stavu elektroměru by však měl být proveden nejpozději po dvou letech.
Zkreslování odečtu ve prospěch odběratele se Vám dříve či později musí vymstít. Protože stav elektroměru se stále kumuluje, při fyzickém odečtu je vyhodnocena veškerá spotřeba, tj. včetně té, o které jste se možná domníval, že při zkreslení odečtu nebude vyúčtována. Naopak při současném doúčtování "ušetřené" spotřeby Vám ji distributor vyúčtuje za aktuální ceny, které jsou vyšší, než v době, kdy měla být spotřeba řádně vyúčtována.
V tomto okamžiku Vám nezbude nic jiného, než fakturovanou částku uhradit. O uzavření splátkového kalendáře se samozřejmě můžete pokusit. Obvyklá praxe distributorů v takovém případě je úhrada poloviny dlužné částky v okamžiku uzavření dohody o splácení a úhrada zbytku pohledávky pravidelnými splátkami.
Změnu dodavatele elektřiny samozřejmě můžete realizovat. Případnou úsporu takového kroku si můžete ověřit na našich stránkách (Ceny elektřiny pro domácnosti). Změnu distributora, k jehož síti je odběrné místo fyzicky připojeno, však nikoliv.

Přeúčtování dodávky elektřiny2009-06-2399
Dotaz:Dobrý den,
pronajímáme si nebytové prostory a majitel nechce nechat přepsat elektriku na nás jelikož se obává komplikací v případě našeho neuhrazení odběru el. Může nám odběr el. přeúčtovávat, abychom si ji mohli dávat do nákladů?

Odpověď:Pokud je součástí nájmu prostor i poskytování s tím spojených služeb, může Vám být elektřina účtována ve výši, za kterou byla nakoupena. Je v zásadě jedno, zda bude účtována na základě jediného daňového dokladu spolu s nájmem a dalšími službami nebo zda půjde o samostatnou fakturu. Váš dodavatel - pronajímatel nebytového prostoru - Vám však musí účtovat cenu elektřiny pouze ve výši, v jaké ji uhradil svému dodavateli elektřiny. Protože je elektřina užívána pro podnikání, měla by být pro takové odběrné místo sjednána smlouva o sdružené službě dodávky elektřiny pro maloodběr - podnikatele nikoliv pro domácnost.

Výpočet účiníku odběru elektřiny0000-00-0098
Dotaz:Dobrý den,
mám na Vás dotaz, jak se vypočítává učíník a jaké je penále za jeho nedodržení.
Děkuji

Odpověď:Účiník odběru elektřiny je matematicky a fyzikálně řečeno cosínus úhlu, který mezi sebou svírají vektory napětí a proudu. Účiník může teoreticky nabývat hodnot od 1,00 do nuly, a to v induktivním nebo kapacitním kvadrantu odběru. Induktivní účiník je pro fakturační účely vyhodnocován jako průměrný účiník za určité vymezené období (hodina, špička, den, atp.)
Pro praktický výpočet účiníku lze použít tabulku obsaženou v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Výsledek dělení činné spotřeby a jalové induktivní spotřeby za určité (samozřejmě shodné) období , což je tangens (fí) odběru, si vyhledáte hodnotu příslušného účiníku cosinus (fí)resp. cenovou přirážku za odběr.
Neutrální hodnota účiníku, kterou jsou povinni dodržovat všichni odběratelé elektřiny, je stanovena v pásmu 0,95 - 1,00 induktivního účiníku. Pokud není stanovená neutrální hodnota dodržena, účtuje distributor:
   - za odběr při nižší hodnotě induktivního účiníku ("nedokompenzovaný" odběr elektřiny) cenovou přirážku
   - za odběr s kapacitním účiníkem ("překompenzovaný" odběr) cenu za každou odebranou kVArh-kap.
Nejedná ce tedy o penále, nýbrž o dvě ze složek ceny elektřiny.

Viz také dotazy téma Všeobecné dotazy, ostatní - č. 56 a 38.

Odpovědnost za poruchu na přípojce odběrného místa2009-05-1397
Dotaz:Dobrý den,
u mého odběru došlo k vyhoření nulového můstku v HDS. Došlo k přepětí a k poruše pár spotřebičů. Do HDS nemám prístup, je to majetek ČEZu, ale k poruše došlo na svorce vývod u nul. můstku a dle zaměstnance ČEZu za to prý zodpovídám já.
Prosím o vysvětlení, díky.

Odpověď:Povinnosti a odpovědnost za provozování přípojky odběrného místa je upravena v §45 Energetického zákona.
Za spolehlivý provoz a údržbu přípojky odběrného místa, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku, je odpovědný vlastník přípojky. Tím je ten kdo uhradil náklady na její zřízení nebo ten, který přijal přípojku v minulosti do vlastnictví na základě předání.
Pokud odběratel věrohodně prokáže, že k poškození spotřebičů došlo poruchou na zařízení ve vlastnictví distibutora, je distributor povinen škodu uhradit.

Stanovení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem2009-05-1396
Dotaz:Zřizuji solární studio. Předpokladem jsou tři solária, cca 9kW, 10kW a 11kW. Momentálně je v objektu 3x20A. Každé solárium potřebuje ale 3x25A.
Zajímá mě, jak silný musí být hlavní jistič?
Děkuji

Odpověď:Hlavní jistič před elektroměrem by měl být zvolen tak aby umožňoval spolehlivý odběr všech spotřebičů instalovaných na odběrném místě a současně zbytečně nezvyšoval cenu elektřiny vyšší platbou za její distribuci (stálý plat odvozený od hodnoty hlavního jističe). Nemůže však jít o prostý součet jmenovitých proudů instalovaných spotřebičů, neboť většinou nejsou v provozu současně. Hodnota jističe se proto většinou stanovuje z prostého součtu jmenovitých proudů spotřebičů vynásobením koeficientem soudobosti jejich provozu. Ten se samozřejmě liší podle charakteru provozu odběrného místa.
Ve Vašem případě lze předpokládat, že solária mohou být v provozu současně. Kromě toho bude zřejmě v provozu několik dalších spotřebičů (osvětlení, počítač, apod.). Prostý součet jmenovitých proudů solárií je 3x44 A. Lze tedy předpokládat, že maximální proud v jedné fázi bude dosahovat cca 50 A. Z důvodu krátkodobé kumulace zatížení je potřeba hodnotu hlavního jističe zvolit s určitou rezervou. S ohledem na řadu jmenovitých proudů jističů v distribučních tarifech je proto možno doporučit jistič o jmenovitém proudu 3x63 A.
Hodnotu jističe se zárukou, že není nadhodnocena (z důvodu tarifu za distribuci elektřiny) a současně zajistí spolehlivý provoz bez výpadků z přetížení by Vám však měl stanovit projektant, který bude dobře seznámen s konkrétními podmínkami provozu.

Fixní ceny pro rok 20102009-04-1595
Dotaz:E.ON nyní nabízí pro rok 2010 cenu elektřiny o 20 % nižší. Je to pro nás výhodné ?

Odpověď:Nižší cenu elektřiny pro rok 2010 nabízejí všichni tři "tradiční dodavatelé elektřiny" (ČEZ Prodej, s.r.o., E.ON Energie, a.s. i Pražská energetika, a.s.). Podmínkou dodávky elektřiny za tuto cenu je však uzavření smlouvy již nyní, tedy na základě předpokladu budoucího vývoje ceny elektřiny.
Dojde-li nyní k uzavření smlouvy a cena elektřiny na trhu bude v době platnosti kontraktu (tedy v roce 2010) vyšší, než byl odhad odběratele v okamžiku sjednání smlouvy, bude to pro něj výhodnější a pro dodavatele méně výhodné. Při poklesu nebo menším než předpokládaném růstu ceny tomu ale bude samozřejmě naopak. Záleží tedy na správném odhadu vývoje ceny elektřiny a právě v tom spočívá riziko rozhodnutí uzavřít smlouvu pro rok 2010 již nyní.
V případě dodávky elektřiny pro domácnosti je nabídka fixní ceny vztažena k současně platné ceně. Snížení ceny o 20 procent působí po meziročním růstu cen elektřiny v minulých letech na první pohled velmi pozitivně. Pokud si ale pečlivě porovnáte současné ceny elektřiny jednotlivých dodavatelů, z nichž si můžete vybrat, zjistíte, že cena dodavatele, který Vám snížení pro příští rok nabízí, je dnes o 10, 15 nebo i více procent vyšší, než je stávající cena některého z jeho konkurentů (viz přehled cen elektřiny pro domácnosti).Vyřešení problému ceny elektřiny pro domácnost tedy nespočívá pouze v možnosti fixace "výhodné" ceny, nýbrž také ve správné volbě dodavatele. Kromě toho je třeba si uvědomit, že pokles nabízené ceny elektřiny pouze o 20 procent nelze - vzhledem k poklesu ceny elektřiny na energetické burze (PXE) - považovat za odpovídající reálným možnostem trhu.
V každém případě však záleží pouze na Vás - Vašem odhadu vývoje cen a samozřejmě i trošce štěstí - zda fixaci ceny elektřiny pro rok 2010 využijete a zda se špatný, či naopak správný odhad změny cen projeví ve Vaší peněžence.

Povinnost upravit rozvaděč měření2009-04-1394
Dotaz:Dobrý den,
mám hlavní jistič na hotelu 100 A. Instalován již je cca 20 let .
Teď se ozval ČEZ Měření a.s., že toto není možné. Buď je možno instalovat 80A přímé měření a nebo instalovat MTP 100 A pro nepřímé měření. V dopise uvádí že jsou instalovány silné průřezy vodičů a to nevyhovuje připojovacím podmínkám.
Kdo má hradit nutnou úpravu a za jakých podmínek jí lze provést.

Odpověď:Koneční zákazníci jsou ve smyslu §49 Energetického zákona č. 458/2000 povinni na svůj náklad upravit předávací místo nebo odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení v souladu s podmínkami obsaženými v Pravidlech provozování příslušné distribuční soustavy. Ve Vašem případě byla původní instalace nepochybně provedena v souladu s tehdy platnými podmínkami pro připojení, neboť jinak byste dnes nemohl odebírat elektřinu.
Aktuální požadavek na úpravu měření je pravděpodobně vyvolán záměrem distributora na instalaci elektronického elektroměru, který má jmenovitý proud 80 A (současný ferrarisův elektroměr je nejspíše 100 A).
Pokud je tento předpoklad správný, jedná se o provozní údržbu měřicího zařízení. Pro takový případ vymezují PPDS schválená Energetickým regulačním úřadem následující postup (viz příloha příloha č. 5 PPDS ČEZ Distribuce, a.s.):

3.4. ZMĚNA TYPU A PARAMETRŮ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ
... PDS je oprávněn změnit typ měřicího zařízení. Pokud je tato změna vynucena změnou právních předpisů nebo je prováděna z důvodů vyvolaných uživatelem DS, je uživatel DS povinen upravit na svůj náklad předávací místo nebo odběrné zařízení pro instalaci nového typu měřicího zařízení.

Z uvedeného vyplývá, že důvodem změny není zájem konečného odběratele (uživatele DS). Z tohoto důvodu není možné po Vás požadovat úhradu vyvolaných nákladů. Je však samozřejmostí, že při realizaci záměru, kdy bude nutno zasáhnout do Vašeho majetku, budete poskytoivat maximální součinnost.

Frekvence odečtů elektroměru2009-10-0493
Dotaz:Přeji dobrý den,
potřebovali bychom zjistit, jak často se dělá odečet měřičů elektroměrů ročně (např. 1-2 ročně) a v jakých měsících.
Děkuji za odpověď.

Odpověď:Servis a odečty elektroměrů zajišťuje místně příslušný provozovatel distribuční soustavy (distributor elektřiny). Energetický zákon stanovuje povinnost provést odečet v případě domácnosti (měření typu C) minimálně jednou za kalendářní rok a dále v případě změny dodavatele elektřiny. Termín odečtu je "plovoucí" (opakuje se přibližně ke stejnému datu).
ČEZ Distribuce, a.s. i E.ON Distribuce, a.s. provádí odečet v ročním intervalu. Třetí regionální distributor, PREdistribuce, a.s., prováděl původně odečet za kratší období (po 4 měsících). V nedávné době však přešel také na roční odečet a tím ztratil veškeré výhody, které kratší oděčtové období má.
Možná Vás bude zajímat i to, jak je tato věc řešena v energetice jinde. Ve Skandenávii, která je průkopníkem liberalizace energetických trhů, se dnes postupně přechází na jednoměsíční odečet pořizovaný dálkově z moderních komunikačních elektroměrů. S tím je spojena i změna vyúčtování elektřiny - neplatí se zálohy, nýbrž pravidelné měsíční vyúčtování skutečného odběru elektřiny od prvního do posledního dne měsíce. Pokud chce být česká energetika moderní, měla by se tomuto trendu, který je přátelský k odběrateli, rychle přizpůsobit. Příklad PREdistribuce, a.s. jdoucí právě opačným směrem je z tohoto hlediska nepochopitelný.

Průměrná cena odběru 1 kWh2009-04-0292
Dotaz:Prosím o informaci jaká je cena elektřiny při tarifu D01d na garáži za 1 KWh. Jistič máme 10 A.
Děkuji za odpověd.

Odpověď:Cena elektrické energie je složena z ceny za odebranou elektřinu a ceny za její dopravu do Vašeho odběrného místa. Obě části ceny obsahují stálou složku (zaplatíte ji i když neodeberete ani jedinou kWh) a proměnnou složku, která je závislá na skutečné spotřebě elektřiny.
Ve Vaší oblasti, kde je provozovatelem distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s. je pro jednofázový jistič 10 A a dodávku od obchodníka ČEZ Prodej, s.r.o. cena složena takto:

Stálá složka za jistič . . . . . . . . . . . . 7,14 Kč/měsíc
Cena za distribuci kWh . . . . . . . . . . 2,80 Kč/kWh
Stálý plat za odběrné místo . . . . . . 47,60 Kč/měsíc
Cena za odběr kWh . . . . . . . . . . . . 2,11 Kč/kWh
Kromě toho je do ceny ještě započítána i ekologická daň z elektřiny ve výši 3 hal/kWh.

Pokud odeberete za měsíc 1 kWh, zaplatíte za ni 7,14 + 1x2,80 + 47,60 + 1x2,11 + 0,03 = 59,95 Kč. Takto neobvykle vysoká cena je samozřejmě způsobena podílem stálých složek ceny. Pokud odeberete např. 10 kWh zaplatíte za ně 103,87 tzn. za jednu kWh 10,39 Kč. S rostoucím odběrem bude růst i platba za něj ale průměrná cena každé jedné kilowatthodiny bude klesat.
Na tomto principu je postavena i struktura většiny tarifů za elektřinu. Ve Vašem případě si můžete vybrat ze dvou D01d a D02d. V prvním případě jsou stálé platy nižší a jednotková cena za odběr naopak vyšší. U druhého tarifu je tomu naopak. Díky tomuto nastavení cen je pro odběratele s malou spotřebou výhodnější tarif D01d a naopak při vyšším odběru tarif D02d.
Výpočet různých variant ceny a dodávky elektřiny za roční období si můžete provést sama i na naší kalkulačce. Porovnat můžete i ceny elektřiny od jednotlivých dodavatelů. Cenu distributora však měnit nemůžete, neboť je definována místem připojení k distribuční síti.

Fotovoltaická elektrárna2009-04-0291
Dotaz:Dobrý den,
myslíte si,že je rozumné zamýšlet vytvoření elektrárny ze solárních kolektorů na 20ha polích? Kde mohu zjistit nějaké podrobné podmínky a podrobnou problematiku?

Odpověď:Myslím, že je to skvělý nápad jak využít volnou plochu. Je však potřeba si uvědomit, že to chce silného investora, neboť se jedná o dlouhodobou investici v desítkách milionů Euro s návratností nad 8 let. Kromě toho se jedná o poměrně specifickou technologii, na kterou byste si nejspíše musel najmout dodavatele a případně i provozovatele. Existují i firmy, které si Váš pozemek pro tento účel pronajmou a platí Vám podíl na dosaženém zisku. To je samozřejmě nejpohodlnější, ale také nejméně výnosná varianta.
Cenové zvýhodnění výroby ve fotovoltaické elektrárně (FVE) upravuje zákon o podoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (č. 540/2005 Sb.). Konkrétní cenové podmínky a ceny za dodávku z FVE jsou pak zveřejňovány v cenových rozhodnutích Energetického regulačního úřadu (ERU). Pro rok 2009 je naleznete v Cenovém rozhodnutí č. 10/2008).

Smlouva o přeložení přípojky2009-03-3090
Dotaz:Dobrý den,
měli jsme el.přípojku k rodinnému domu vedenou vzduchem ze vzdálenosti asi 20m a již několikrát došlo k jejímu stržení, proto jsme při rekomstrukci RD žádali o připojení z bližšího el. sloupu a uložení přípojky do země, sloup je na hranici pozemku a je asi 5m od RD . Po nějaké době přijeli pracovníci distributora a po společné dohodě přípojku napojili a zakopali. Toto provedli bez podepsané smlouvy o přeložku, ta mě přišla až několik dní po samotné realizaci a byla na ní uvedená částka 73 000 Kč. Tuto smlouvu odmítám podepsat protože se domnívám že cena za přeložku v délce 5m je přemrštěná.
Jak mám prosím Vás postupovat ? Mohu se někde odvolat ?

Odpověď:Předmětem přeložky je zřejmě přípojka k odběrnému místu a nikolik samotná síť distributora. Protože byla realizována na základě Vašeho požadavku, je nutno náklady za ni uhradit v oprávněné výši. Na realizaci měla být uzavřena předem smlouva, která by obsahovala mj. i cenu. Tím by byly vyloučeny veškeré pochybnosti o ceně díla (pozor však na to, že tato smlouva mohla být uzavřena i ústně).
Pokud se již tak stalo a máte pravděpodobně oprávněné pochybnosti o ceně díla, měl by Vás příslušný dodavatel detailním rozpisem nákladů přesvědčit o tom, že fakturovaná částka je oprávněná. Požadujte to po něm a položkový rozpis si nechte posoudit odborníkem.

Stálý měsíční plat2009-03-2789
Dotaz:Dobrý den,
máme garáž s jističem 3x10 spotřeba 0,007 MWh a máme za rok zaplatit 690 Kč. V bytě máme jistič 1x16 a platíme za MWh daleko méně. Je možná výměna jsitiče za 1x16?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:Cena za poskytování distribuce elektřiny i cena elektřiny jsou složeny ze stálého platu (za jistič a za odběrné místo) a proměnné složky závislé na odběru elektřiny. Pokud je Vaše spotřeba elektřiny nulová, přesto zaplatíte stálé složky ceny elektřiny.
Ve Vašem konkrétním případě platíte při zvolené sazbě D01d a elektřině od E.ON Energie, a.s. za distribuci a odběr elektřiny pro garáž (třífázový jistič 3x16A) měsíčně nejméně 5,95 Kč za jistič plus 57,12 Kč za odběrné místo, tj. 63,07 Kč (v cenách roku 2009) přesto, že neodeberete ani jedinou kWh. V bytě máte zřejmě distribuční tarif D02d kde stálé platy činí pro jednofázový jistič 1x16 A měsíčně 32,13 Kč za jistič plus 57,12 Kč za odběrné místo, tj. 89,25 Kč měsíčně (v cenách roku 2009). Zde však elektřinu běžně odebíráte a tato částka se tedy do průměrné ceny 1 kWh rozmělní.
Technické řešení, o kterém uvažujete pro garáž (změna připojení z třífázového na jednofázové) by tento problém příliš neřešilo. Změnila by se pouze částka stálého platu za jistič, a to na 3,57 Kč. Na ostatní položky by tato změna neměla vliv. Roční platba by Vám tak klesla o pouhých 29 Kč z důvodu snížení platby za distribuci elektřiny. Váš problém však spočívá především ve stálém platu za odběrné místo a to je složka ceny elektřiny. Řešení proto hledejte u obchodníků s elektřinou.
Zkuste si najít dodavatele elektřiny, který Vám nabídne výhodnější tarif např. s nižším stálým platem nebo zcela bez stálého platu (taková varianta je již nabízena pro podnikatele nejméně jedním z obchodníků). V každém případě si ověřte zda nenajdete výhodnějšího dodavatele i pro samotný byt. Změna dodavatele by Vám totiž mohla přinést možná víc než ztrácíte na ceně v garáži.

Veškeré potřebné informace pro tuto změnu najdete na našich stránkách.

Vyúčtování pro podružný odběr elektřiny2009-03-1688
Dotaz:

Jak správně vypočítat cenu elektrické energie pro přefakturaci dalšímu nájemníkovi (soukr. škola vers. fyz. osoba (podnikatel).

Je nějaký rozdíl v případě škola a nájemce bytu /důchodce ?


Odpověď:

Pokud je dodávka podružnému odběrateli uskutečňována na základě licence na distribuci elektřiny v lokální distribuční soustavě školy a licence na obchod s elektřinou, bude Vám škola účtovat ceny distribuce shodné s cenami regionálního distributora (PREdistribuce, a.s) a cenu elektřiny ve sjednané výši (pravděpodobně také ve výši uvedené ve standardním ceníku Pražské energetiky, a.s.).

Pokud škola nemá licence k podnikání v energetice (což je více pravděpodobné), může Vám účtovat odběr elektřiny pouze formou přeúčtování vlastních nákladů na elektřinu. To pro Vás může znamenat buď:

a) vyšší cenu než je cena v místě obvyklá - při odběru elektřiny školy ze sítě nízkého napětí nebo

b) nižší cenu pokud je škola připojena jako velkoodběratel ze sítě vysokého napětí.


Termín vrácení přeplatku za odběr elektřiny2009-03-1887
Dotaz:Je stanovený termín do kdy dodavatel elekřiny musí vrátit přeplatek?

Odpověď:

Termín splatnosti přeplatku za odběr elektřiny by měl být, stejně jako je tomu v případu termínu splatnosti nedoplatku za odběr elektřiny, uveden ve smlouvě o dodávce elektřiny resp. v příslušných Obchodních podmínkách dodávky elektřiny. Pokud zde uveden není, lze pouze předpokládat, že se shoduje s termínen sjednaným pro splatnost nedoplatku za odběr elektřiny.

Např. u Pražské energetiky, a.s. je termín splatnosti nedoplatku 17 dnů od data vystavení faktury zatímco termín pro splatnost přeplatku, pokud není zaúčtován jako platba pro následující období, stanoven není.

Časy spínání HDO2009-03-2286
Dotaz:Bydlím v Ovčárech u Kolína a mám dotaz, v jakých časech se provádí spínání nízkého tarifu na dvousazbovém elektroměru. Jsou spínací časy pevně dány, nebo se je může dodavatel kdykoliv změnit.

Odpověď:Časy spínámí nízkého tarifu může provozovatel distribuční soustavy měnit podle potřeb daných provozování distribuční soustavy. Vymezení pásma platnosti nízkého tarifu (NT) a vysokého tarifu (VT) provádí distributor operativním řízením - platnost tarifu může kdykoliv měnit. Distributor však musí dodržet celkovou dobu platnosti nízkého tarifu (stanovený počet hodin denně) a podmínky pro délku časových pásem platnosti NT a VT.


U sazby pro akumulační spotřebíče v domácnosti D25d jsou podmínky platnosti nízkého tarifu stanoveny takto:


1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny. Odběratel může o změnu požádat pouze jednou za 12 měsíců, pokud se s distributorem nedohodnou jinak.U sazby pro přímé elektrické vytápění D45d jsou podmínky stanoveny takto:


1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.


Úplné podmínky pro spínání VT / NT naleznete v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu pro příslušný rok.
Cenové rozhodnutí ERÚ č.10/2008 platné pro rok 2009


Aktuální doby platnosti NT uvádí distributoři na svých webových stránkách. Odkazy na příslušné stránky naleznete v sekci HDO v již dříve zpracované odpovědi p.č. 60.


Splátkový kalendář pro úhradu pohledávky2009-03-1285
Dotaz:Dobry den,
chtel bych se zeptat na dotaz ohledne nesplaceni faktur za elektriku,kolegine neplatila a nyni ji chteji odpojit,a dnes za mnou prisla ze by chtela zaplati ale nema na celou dluznou castku.prosim je nejake reseni.dluzna castka je cca 3500.

Odpověď:Za dodávku jakéhokoliv zboží, elektřinu nevyjímaje, je nutno včas a řádně zaplatit. Pokud není splatná faktura včas uhrazena, má dodavatel právo dodávku elektřiny přerušit. Ještě před tím, než tak skutečně učiní, se obvykle pokusí vyřešit problém smírem, a to buď úhradou celé částky nebo sjednáním platebního kalendáře. V platebním kalendáři jsou pevně stanoveny dílčí částky pohledávky a termíny jejich splatnosti. Je při tom běžné, že dodavatel požaduje první splátku ve výši 50 % dluhu uhradit současně se sjednáním splátkového kalendáře.
Kontaktujte svého dodavatele elektřiny a pokuste se s ním takové řešení dohodnout. Současně si však uvědomte, že první neplnění splátky sjednané v platebním kalendáři by bylo s jistotou cestou k definitivnímu přerušení dodávky elektřiny.

Náhrada nákladů za obnovení dodávky po přerušení dodávky elektřiny pro neplacení2009-03-0884
Dotaz:Pro nezaplacení faktur za elektrickou energii mi byl přívod elektrické energie zastaven.Kolik zaplatím za znovupřipojení elektrické energie. Jedná se o domácnost v jednom bytě-garsoniéra.

Odpověď:V případě, že dojde k oprávněnému přerušení dodávky elektřiny z důvodu neplacení, jedná se o neoprávněný odběr elektřiny podle §51 odst. 1 písm. c) Energetického zákona. Odběratel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli elektřiny skutečně vzniklou škodu. Ta spočívá v nákladech na přerušení dodávky a dále i nákladech na obnovení dodávky po splnění závazků odběratele. Protože se jedná o skutečnou škodu, může se lišit např. podle provozovatele distribuční soustavy atp. Každý distributor by měl mít pro tento účel ceník zvláštních úkonů, ve kterém jsou sazby za přerušení resp. obnovení dodávky elektřiny uvedeny. Obraťte se proto s dotazem na konkrétní výši úhrady přímo na Vašeho dodavatele elektřiny (E.ON Energie, a.s.) nebo provozovatele distribuční soustavy (E.ON Distribuce, a.s.).

Dodávka elektřiny z fotovoltaické elektrárny2009-03-0283
Dotaz:Dobrý den,
pořizuji si na rodinný domek fotovoltaickou elektrárnu která bude dodávat elektřinu v režimu zeleného bonusu. Dotazoval jsem se obchodníků s elektřinou (konkrétně ČEZu a EONu), za jakých podmínek vykupují přebytky nespotřebované energie - ani jeden z nich však při malém instalovaném výkonu (v mém případě 8 kW) nemá zájem. Mohu prodávat přebytky vyrobené energie libovolnému odběrateli (například domácnosti nebo firmě bez licence na obchod s elektřinou), jakým způsobem postupovat zejména ve vztahu k ČEZu, kterému patří distribuční síť, jak postupuje odběratel, který odebere část silové energie od jiného obchodníka (ČEZu) a část ode mne jakožto malého výrobce elektřiny?

Odpověď:Smlouvu o dodávce elektřiny může s konečným odběratelem uzavřít jak držitel licence na obchod s elektřinou tak i držitel licence na výrobu elektřiny. Protože pro provozování fotovoltaické elektrárny (FVE) připojené do distribuční sítě musíte být držitelem licence na výrobu elektřiny, můžete pouze na jejím základě uskutečnit dodávku kterémukoliv konečnému odběrateli. Dopravu elektřiny po síti Vám musí zajistit příslušní provozovatelé.
V této souvislosti byste však musel řešit i otázku povinnosti dodat elektřinu do sítě a odpovědnosti za odchylku od sjednaných hodnot dodávky elektřiny. V případě FVE 8 kWi určitě tuto odpovědnost nemůžete rozumně převzít – výrobu nemůžete v podstatě nijak ovlivňovat. Protože pravděpodobně nebudete schopen plně pokrýt dodávku elektřiny Vašeho potencionálního odběratele, bylo by možné tuto povinnost přenést po dohodě na obchodníka, který mu bude zajišťovat zbytek resp. základní část dodávky elektřiny.
S ohledem na množství a charakter výroby elektřiny ve Vaší FVE by však přímá dodávka třetí osobě byla poměrně velmi komplikovaná.
Z tohoto důvodu Vám můžeme doporučit buď prodej regionálnímu distributorovi (ČEZ Distribuce, a.s. má ze zákona povinnost Vaši elektřinu vykoupit) nebo vyhledání jiného obchodníka s elektřinou, který by chtěl mít ve svém portfoliu dodavatelů (samozřejmě především z důvodu prezentace svého vztahu k ekologii, nikoliv ekonomického zájmu) podobný ekologický zdroj. Prodávat byste však v obou případech měl pouze přebytek elektřiny, který nespotřebujete ve vlastním objektu. Důvod tohoto doporučení je prostý. Cena elektřiny vyrobené ve vlastní elektrárně má pro Vás v případě vlastní spotřeby totiž cenu elektřiny, kterou byste jinak odebíral od svého distributora a obchodníka (ČEZ Distribuce, a.s. a pravděpodobně ČEZ Prodej, s.r.o.). Pokud se podíváte do našeho přehledu cen, zjistíte, že je samozřejmě mnohem vyšší než cena, kterou byste mohl získat přímým prodejem vyrobené elektřiny kterémukoliv obchodníkovi.

Ztráta dodavatele elektřiny2009-02-2082
Dotaz:Dobrý den,
včera (19.2.2009) oznámila Česká televize, že ČEZ ukončí dodávku elektřiny pro nezávislého obchodníka MORAVIA ENERGO. To je náš současný dodavatel elektřiny.
Budeme od zítřka bez elektřiny? Co se s tím dá dělat.
Děkuji za rychlou odpověď

Odpověď:O ukončení činnosti na trhu s elektřinou rozhodne Operátor trhu s elektřinou. Pokud MORAVIA ENERGO nebude schopna nadále plnit své povinnosti vůči odběratelům, převezme dodávku za ni tzv. dodavatel poslední instance.
Do doby než si odběratelé sjednají dodávku elektřiny od jiného obchodníka s elektřinou (v případě velkoodběratele je tato doba omezena nejvýše na 3 měsíce), bude dodávka dodavatelem poslední instance uskutečňována za cenu určenou ERÚ. Pro velkoodběratele je tato cena poměrně vysoká - 3.030,- Kč/MWh. Maloodběratelé (podnikatelé i domácnosti) budou platit cenu stejnou jako kdyby zůstali u původního regionálního obchodníka.
Přerušení dodávky konečným dodavatelům v tomto případě nehrozí !!!
Pouze je třeba co nejrychleji sjednat dodávku s jiným obchodníkem. Vzhledem k tomu, že ceny elektřiny na burze jsou v tomto okamžiku mimořádně nízké, může být tato situace pro Vás paradoxně výhodná. Nový dodavatel pro Vás totiž bude nakupovat za aktuální ceny a proto Vám může dodávku elektřiny nabídnout za výhodnější cenu než jste ji měli od MORAVIA ENERGO. Toto není hypotéza, nýbrž již ověřená zkušenost našeho klienta, kterému jsme našli nového ještě výhodnějšího dodavatele.

Jak je to se změnou distributora.0000-00-0081
Dotaz:

Dobrý den,

chci stavět vet. ordinaci s bytovou jednotkou na okraji města Uh. Brod. Je to v tzv extravilánu a potřebuji tam protáhnout vedení NN o jeden sloup.

Je možné si zvolit jiného dodavatele než E-on? Jak to udělat? Kam se obráti?

Předem děkuji za odpověď.


Odpověď:

Dodávka elektřiny je všeobecně chápána jako nedelitelný celek. Ve skutečnosti se však jedná o dva relativně samostatné produkty.

ELEKTŘINA - je "médium", kterré Vám umožňuje svítit topit, atd. Její dodávku zajišťuje obchodník s elektřinou (ve Vašem případě E.ON ENERGIE, a.s.)

DISTRIBUCE ELEKTŘINY - je služba provozovatele energetické sítě (distributora elektřiny), k níž je Vaše odběrné místo připojeno. Jedná se zjednodušeně řečeno o zajištění dopravy elektřiny z elektrárny do Vašeho odběrného místa. Tuto službu Vám poskytuje místě příslušný provozovatel distribuční soustavy, kterým je ve Vašem případě E.ON DISTRIBUCE, a.s.

Dodavatele elektřiny si v liberalizovaném trhu s energiemi můžete zcela svobodně zvolit. Podnětem ke změně je většinou cena, za kterou je elektřina jednotlivými obchodníky nabízena (viz CENY ELEKTŘINY). Distribuci elektřiny Vám však bude vždy zajišťovat místně příslušný provozocatel distribuční soustavy. Distributora proto nemůžete změnit.

K technické části Vašeho dotazu - prodloužení sítě k novému odběrnému místu, jeho připojení a poskytováíní distribuce zajistí na základě smlouvy o připojení a smlouvy o distribuci místní distributor (E.ON DISTRIBUCE, a.s.) . Pro dodávku elektřiny si pak můžete zvolit libovolného obchodníka, který má licenci na tuto činnost a je schopen a ochoten Vám elektřinu dodat (viz OBCHODNÍCI S ELEKTŘINOU). .


Převzetí odběrného místa po neplatiči2009-01-2180
Dotaz:Dobry den,

chtel bych se zeptat, koupil jsem byt po neplatici a potrebuju zapojit novy elektromer, tak jestli se za to neco plati, za to pripojeni po neplatici


Odpověď:Pro zahájení odběru elektřiny je nezbytné s provozovatelem distribuční soustavy uzavřít smlouvu připojení a distribuci elektřiny a s vybraným obchodníkem smlouvu o dodávce elektřiny. V případě, že je odběrné místo na základě majetkového převodu ve Vašem vlastnictví, je distributor na základě Vaší žádosti povinen umožnit připojení a distribuci elektřiny.

Ukončení smlouvy odběru elektřiny s původním odběratelem je věcí vztahu distributora a původního odběratele. I když by v rámci ukončení odběru měly být vyrovnány veškeré závazky, které v průběho platnosti smlouvy vznikly, nemůže být nesplnění těchto povinností původním odběratelem důvodem omezení práv nového odběratele.


Volba sazby a produktové řady.2009-01-2179
Dotaz:Na základě kterého předpisu je odběr elektřiny pro osvětlení společných částí u bytového domu ve vlastnictví fyzických osob zařazen u ČEZu jako podnikatelský odběr s tím, že nejde tam změnit produktovou řadu z Comfortu na Basic.Ve všeob. obch. podmínkách ČEZu nic takového není.

Odpověď:V případě osvětlení společných prostor, je obvykle poměrně komplikované rozhodnout o tom, zda je elektřina používána pouze pro podnikání či nikoliv. Pokud je elektřina používána k podnikatelským účelům, musí být použita sazba kategorie C - PODNIKATEL. V takovém případě lze náklady na elektřinu samozřejmě uplatnit v daňovém přiznání. Pokud se s distributorem dohodnete o tom, že nejde o podnikání a uzavřete smlouvu pro odběrné místo kategorie D - DOMÁCNOST, nemůžete náklady za dodávku elektřiny uplatnit v daňovém přiznání. Podle tohoto klíče lze zvolit pro Vás výhodnější variantu. Distributora by na rozdíl od finančního úřadu tato věc nemusela zajímat.

Volba produktové řady je otázkou rozhodnutí odběratele. Volit však lze pouze z nabídky obchodníka. ČEZ Prodej nabízí produktové řady BASIC, COMFORT, EXCLUSIVE, ? pouze pro domácnosti. Pro podnikatele je nabídka jiná (produktová řada KVARTÁL, MĚSÍC,?). Pokud je odběrné místo v kategorii C - PODNIKATEL, nemůže si zvolit produktovou řadu určenou pro domácnosti a naopak. Tuto věc Vám ale měl vysvětlit obchodní zástupce Vašeho současného dodavatele.


Vybudování přípojky v předstihu před stavbou2009-01-2178
Dotaz:Dobrý den,

Žadal jsem na ČEZ o el. přípojku. Do žádosti jsem uvedl rodiný dum. Zaplatil jsem poplatek 12 500kč. Vystavění přípojky dostala přidělené firma, která mě kontaktovala. Chtějí doložit ohlášení stavby, nebo jiný doklad o stavbě. Letos jsem chtěl vybudovat oplocení parcely a se stavbou začít do 3 let. Jak mám postupovat dál.

Děkuji


Odpověď:Distributor elektřiny by měl s prostředky na rozvoj sítě hospodařit s péčí dobrého hospodáře. Je proto jeho povinností ověřit zda náklady na připojení odběrného místa budou vynaloženy účelně. To je zřejmě důvod proč chce distributorem pověřený dodavatel přípojky prokázat, že její vybudování bude účelné (investice bude v budoucnosti skutečně využívána). Pokud chcete připojení zajistit v 3-letém předstihu, kdy nemáte k dispozici požadovanou dokumentaci o připravované stavbě domníváme se, že by mělo postačit předložení územního rozhodnutí, ve kterém bude pozemek, ke kterému má být vybudována, přípojka označen za stavební.

Změna dodavatele elektřiny a zemního plynu2009-01-1577
Dotaz:Dobrý den,

umíte porovnat i ceny plynu pro domácnosti? Pokud ano, na jaké adrese, nikde jsem takovou kalkulačku na internetu nenašla...

Dále bych potřebovala poradit, uzavřela jsem v říjnu smlouvu s Bohemia Energy entity s.r.o. Energii ještě nedodávají, zplnomocnila jsem je k výpovědi u ČEZ, ale výpověď jsem v Čezu zrušila a rozhodla jsem se zůstat. Jaké sankce mohu očekávat, pokud nějaké jsou, protože jsem nezahájila odběr od Bohemia energy. To samé se týká RWE dodávky plynu.

Děkuji za radu


Odpověď:Ad 1 - otevřený trh se zemním plynem je na samém začátku existence. Na trhu působí prozatím příliš málo obchodníků. Díky tomu a s ohledem na jejich vzájemné propojení v podstatě zatím neexistuje reálná konkurence. Pro kategorii maloodběratelů toto bohužel platí dvojnásob. Ceny zemního plynu většina obchodníků stanovuje ve vazbě na vývoj mnoha ekonomických parametrů (kurz dolaru, cena energetických komodit - ropa černé uhlé LTO, TTO atd - na burze v Rotterdamu, hodnoty bankovních indexů apod.) . Tyto parametry lze do budoucnosti, na kterou chce odběratel sjednávat dodávku, pouze odhadovat. Z těchto důvodů nelze bez hluboké a tedy i nákladné analýzy korektně provést odhad ceny. Obchodníci zatím nejsou ochotni nabídnout pevnou cenu. Kalkulačka podobné té, kterou máme na našich stránkách pro elektřinu proto nelze realizovat. Dokud nedojde k tomu, že obchodníci budou ochotni převzít na sebe riziko vývoje cen plynu na světových trzích a zákazníkům nabídnout pevné ceny pro termínové kontrakty (např na následující rok), nebude podle našeho názoru trh se zemním trhem pro konečné zákazníky v ČR fungovat.

Ad 2 - Podle toho co nám v dotazu sdělujete nedošlo od 1.1.2009 k přeregistraci Vašeho odběrného místa v systému Operátora trhu s elektřinou z původního dodavatele ČEZ Prodej, s.r.o. na nového dodavatele Bohemia Energy entity s.r.o. Elektřinu Vám proto dodává ČEZ Prodej, s.r.o. a to pravděpodobně na základě původní smlouvy (odvolání vypovědi bylo pravděpodobně akceptováno). Z tohoto důvodu nemůže být naplněna smlouva, kterou jste sjednala s novým dodavatelem. Je proto důležité podívat se jak je ve smlouvě řešen případ, kdy není umožněna dodávka elektřiny nesplněním povinností smluvních stran umožňujících změnu dodavatele.


Změna připojení - z jednofázového na třífázové2009-01-0776
Dotaz:Dostal jsem darem chatu pro rodinnou rekreaci. Přípojka k ní je jednofázová s hlavním jističem 16A. Chatu hodlám vybavit el. sporákem, průtokovým ohřevem vody v kuchyni a el. sprchou. Chci požádat o změnu hlavního jističe na 3 x 16A, případně 3 x 20A. Jaký bude doplatek za navýšení jističe při změně z jednofázového přívodu na třífázový? Nebylo by výhodnější stávající přípojku zrušit a zřídit novou?

Děkuji za radu.<


Odpověď:Pokud budete chtít změnit způsob připojení k distribuční sítě z jednofázového na třífázové, budete nepochybně muset vybudovat po dohodě s provozovatelem distribuční sítě novou přípojku. Za připojení a zajištění požadovaného příkonu zaplatíte distributorovi podíl na nákladech s tímto spojených ve výši 500,- Kč x jmenovitý proud třífázového jističe (viz příloha č.6 vyhl. 51/2006 Sb.). Pro jistič 3x16 to bude činit 8.000,- Kč. Od této částky by Vám distributor měl odečíst podíl na nákladech za již nyní zajištěný příkon (jistič 1x16 A) ve výši 16 x 200 Kč = 3.200 Kč.

Rozúčtování odběru elektřiny na uživatele garáží2008-12-0975
Dotaz:Prosím o odpověď zda je možné část úhrady za odběr el.energie ve 32 garážích účtovat prostým rozpočítáním (u uživatelů garáží ) a část podle odpočtových hodin (u vlastníků garáží), nebo jestli musí být vždy uplatněn jeden způsob úhrady. Odpočtové hodiny nejsou ověřeny. Dále by mě zajímalo, zda je nějaký rozdíl mezi odpočtovými hodinami a podružnými elektroměry.

Děkuji za odpověď


Odpověď:Z hlediska Energetického zákona je možné rozúčtování nákladů na dodávku elektřiny provést v podstatě libovolným způsobem. Záleží samozřejmě na dohodě uživatelů. Protože však jde zřejmě pouze o rozúčtování nákladů na nákup elektřiny (viz § 3 odst 3 Energetického zákona) nesmí se jednat o podnikání. Jinak řečeno při rozúčtování může být jednotlivým uživatelům účtováno pouze do výše skutečných nákladů na opatření elektřiny (nesmí vznikat zisk).

Způsob rozúčtování je výhradně věcí dohody. Je samozřejmě lepší používat pro vyčíslení skutečné spotřeby jednotlivých podružných odběratelů elektroměry. Těmto přístrojům, které nejsou ve smyslu Eneregetického zákona tzv. obchodním měřením se obvykle říká podružné elektroměry nebo lidově také např. "odpočtové hodiny". Pokud má jít o věrohodné vyčíslení odběru elektřiny měly by být tyto přístroje ověřeny (cejchovány) autorizovanou zkušebnou (Cejchovnou). Pokud jsou použity neověřené přístroje je nutno jejich údaje považovat pouze za orientační. Velmi často jsou údaje takových elektroměrů velmi nepřesné a nelze je doporučit pro vyčíslení plateb. Naopak velmi vhodné je osazení kvalitních ověřených přístrojů na všechna místa odběru tak, aby bylo možno korektně vyhodnotit spotřebu jednotlivých podružných odběratelů a kromě toho porovnáním součtu spotřeby vykázané podružnými elektroměry s hlavním elektroměrem kontrolovat správnost měření (ztráty, černé odběry).

Kombinace částečného měření a rozúčtování zbytku odběru poměrovým klíčem je samozřejmě také možné. V tomto případě je však stejně důležité aby podružné elektroměry vykazovaly korektní odběr.


Právo na přerušení dodávky elektřiny pro neplacení záloh2008-11-0974
Dotaz:Dobry den,

Jsem pár měsíců ve zpoždění se zaplacením záloh na elektřinu. Přišel mi dopis od EONu, že mi elektřinu odpojí. Mají na to právo, když se jedná o zálohy, ne o fakturu?

Děkuji za odpověď


Odpověď:Elektřina má v porovnání s jiným zbožím jednu zvláštní vlastnost. Její dodávka probíhá v čase nepřetržitě a nezávisle na vůli dodavatele. Protože dodavatel musí pro Vás elektřinu průběžně opatřovat a za její nákup průběžně nebo i předem platit, požaduje v průběhu fakturačního období platu záloh i od Vás. Vzájemné vztahy dodavatele a odběratele jsou upraveny smlouvou (resp. Obchodními podmínkami dodávky, na něž se smlouva odvolává). V těch je mj. stanoveno a oboustranně potvrzeno jaké závazky má dodavatel elektřiny a jak a kdy se za dodávku platí.

Ustanovení, na základě kterého má dodavatel v případě neplacení za dodávku (vč. záloh) právo přerušení dodávky je uvedeno v Energetickém zákonu § 25 odst. 4 písm. d bod 5 a § 51 odst 1 písm. b).


Změna dodavatele - povinnost předložení revizní zprávy2008-11-0473
Dotaz:Dobry den,

zajímá mě, zda-li je u všech 3 velkých distributorů potřeba při první změně dodavatele, resp. při podávání žádosti o smlouvu o připojení dokládat REVIZNÍ ZPRÁVU. Tedy i v případech, že se se charakter ani parametry odběrného místa nemění.

Dekuji


Odpověď:Revizní zprávou odběratel elektřiny prokazuje, že elektrické zařízení připojené na distribuční síť je schopno bezpečného provozu. V případě změny dodavatele se však jedná pouze o transformaci smluvní agendy tak, aby odpovídala současné legislativě. Požadovat předložení revizní zprávy pouze z tohoto důvodu je proto nepřípustné.

Pro úplnost je však potřeba připomenout, že existují případy, kdy může distributor požadovat předložení revizní zprávy avšak z důvodů ryze technických (např. při změně technických parametrů odběru nebo když existuje důvodná obava, že provozem zařízení odběratele by mohlo dojít k ohrožení spolehlivosti nebo bezpečnosti provozu sítě distributora).


Změna dodavatele - výpovědní lhůta stávající smlouvy2008-11-0472
Dotaz:Dobry den,

je pravda, ze pokud dojde ke zmene ceniku CEZ pro maloodbaratele - podnikatele ted od 1.ledna 2009, muzu k tomuto datu ukoncit svoji smlouvu (ktera je na dobu neurcitou) bez ohledu na delku vypovedni lhuty?

Dekuji za odpoved


Odpověď:Ve smlouvě s Vaším dodavatelem elektřiny je stanoven postup její výpovědi. Pro výpověď z důvodu změny dodavatele zřejmě platí plná výpovědní lhůta, pokud se na zkrácení se stávajícím dodavatelem nedohodnete.

V případě změny ceny elektřiny se však jedná o jednostranný krok jednoho ze smluvních partnerů, na který musí mít smluvní patrner právo odpovídajícím způsobem reagovat. Toto právo je vymezeno v Energetickém zákonu:


Stane-li se chráněný zákazník podle § 21 nebo § 55 oprávněným zákazníkem, není smlouva o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu uzavřená podle dosavadních předpisů dotčena a nadále se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo za smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a cena stanovená ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu odkazem na cenové rozhodnutí, týkající se elektřiny nebo plynu, se nahrazuje odkazem na ceník dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu, který musí být zveřejněn minimálně 30 dnů před termínem platnosti uvedených cen; v případě, že oprávněný zákazník s touto cenou nesouhlasí, má právo smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce.


Přesto, že tradiční dodavatelé považují toto ustanovení za jednorázové, platné pouze při změně kategorie zákazníka z chráněného na oprávněného v termínu stanoveném Energetickým zákonem (tj. ve Vašem případě k 1.1.2004), z logiky věci vyplývá, že zákonodárce měl na mysli trvalou platnost tohoto ustanovení. Nelze si totiž představit, že by na liberalizovaném trhu s energiemi musel zákazník přistoupit na změnu ceny dodavatele bez možnosti reagovat na tento jednostranný krok.


Přechod z krátkodobého odběru na trvalý odběr elektřiny2008-10-0371
Dotaz:Elektrická přípojka vybudována na své náklady a následně prodána Východočeské energetice a.s. Smlouva o dodávce elektřiny pro krátkodobý odběr D01 3x25A (stavba RD) uzavřena v 10/2004 s platností do 12/2008. Stavba prováděna svépomoci, v současné době byla vydána revize elektrozařízení v RD. Při návštěvě kontaktního místa nám bylo doporučeno zažádat o nové stanovisko k žádosti o připojení a v odpovědi nám bylo sděleno že nám vzniká povinnost uhradit podíl na nákladech spojených s připojením zařízení a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu podle platné vyhlášky 51/2006. Podotýkám, že nedošlo ke změně technických parametrů odběrného místa.

Je toto stanovisko ČEZ Distribuce oprávněné, popřípadě existuje nějaké dovolání?


Odpověď:Podmínky připojení k distribuční síti vymezuje vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

Podle této vyhlášky (§ 6 - Krátkodobé připojení k elektrizační soustavě) odběratel v případě krátkodobého připojení podíl na nákladech za zajištění příkonu nehradí . Distributor mu tedy požadovaný příkon zajišťuje pouze po přechodnou dobu sjednanou ve smlouvě. Jinak je tomu v případě trvalého připojení, kdy se odběratel podílí na nákladech, které musí být vynaloženy na zajištění požadovaného příkonu (§ 10 - Podíl žadatele o připojení). Způsob určení výše podílu žadatel je uveden v příloze č.6 vyhlášky. Ve Vašem případě je stanovena na základě jmenovitého proudu hlavního jističe ve výši 25 A x 500,- Kč/A = 12.500,- Kč.

Stanovisko distributora je v tomto případě oprávněné.


Změna dodavatele elektřiny2008-05-2770
Dotaz:Dobrý den, jako společenství vlastníků platíme PRE nemalé peníze za osvětlení garáží, společných prostor, vzduchotechniky atd. (platíme cca 3mil ročně) - můžeme změnit dodavatele popřípadě distributora el. energie? A jak. Děkujeme za odpověď.

Odpověď:Jako konečný zákazník si můžete zvolit svého dodavatele elektřiny (zajišťuje elektřinu), nikoliv však distributora (zajišťuje dopravu elektřiny). Tím bude podle místa připojení PREdistribuce, a.s. Vaším dodavatelem elektřiny, kterým je dnes Pražská energetika, a.s. (PRE), však může být kterýkoliv jiný obchodník s elektřinou, který nabízí dodávku pro Vaši kategorii odběru elektřiny. Podle rozsahu dodávky lze předpokládat, že takových dodavatelů může být hned několik. Kromě tradičních dodavatelů (kromě ČEZ Prodej, s.r.o., E.ON Energie, a.s., Pražská energetika, a.s.) operují na trhu i další nezávislí dodavatelé. Ti prakticky vždy uskutečňují dodávku za výhodnějších cenových podmínek. Pokud jste si u PRE zvolili jednotarifovou sazbu, pak lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že je to nejdražší varianta, která se v ČR dá zvolit.

Kromě ceny elektřiny však nezapomínejte na cenu distribuce. Ta je sice pro jednotlivé distributory stanovena Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) jako cena pevná, náklady na distribuci však lze optimalizovat např. volbou vhodnějšího jističe. V případě Vašeho odběru by se již pravděpodobně vyplatilo provést měření skutečného proudu v průběhu několika dnů a po té vyměnit hlavní jistič za jistič s co možná nejnižší hodnotu jmenovitého proudu.


Podmínky pro připojení odběrného místa2008-05-1369
Dotaz:Společnost ČEZ Distribuce více jak 17 měsíců neoprávněně (bez souhlasu maijitele a kolaudačního rozhodnutí SÚ) využívá ke komerčním účelům soukromý pozemek - tzn. plná dodávka el. energie pro cca 20 RD a jednu firmu. Jak řešit tuto záležitost, když společnost toto odmítá řešit již téměř rok. Kolaudační rozhodnutí nebylo vydáno, zkušební provoz nebyl uplatněn, pozemek je nekolaudovanou stavbou dotčen, břemeno nebylo vydáno, není ani nájení ani jiná smlouva s majitelem dotčeného pozemku.

Odpověď:Na základě informací obsažených ve Vašem dotazu nelze problém objektivně posoudit. Platí však zásada, že prostřednictvím dodávky elektřiny nebo jejího omezení nemohou být řešeny majetkové a podobné spory. Pokud budoucí odběratel elektřiny splní veškeré podmínky stanovené zákonem pro připojení k distribuční síti, je distributor dokonce povinen jeho odběrné místo připojit. To co musí splnit je obsaženo ve vyhlášce ERÚ č. 51/2006 Sb..

Oprava nebo přeložka elektrické přípojky2008-05-1268
Dotaz:Máme problém se stávající přípojkou u staršího rodinného domu (po kompletní vnitřní rekonstrukci). Přípojka je velmi historická a vedena vzduchem ze sloupu na hranici pozemku na sloup na střeše domu, délka kabelu je cca 30 metrů a je silně prověšený. Pozemek je ve svahu a v určitém místě je kabel veden pouze asi 190 cm nad zemí (dá se na něj dosáhnout rukou ze země). Máme na hranici pozemku již vyzděný kiosek a od něj připraveno vedení do domu. Na naši žádost o přeložení vedení do kiosku z důvodu bezpečnosti se ČEZ Distribuce vyjádřil, že toto zajistí, avšak na naše náklady a navržená cena je nehorázně přemrštěná. Domníváme se, že vedení v takto nevyhovujícím stavu by měl distributor uvést do řádného stavu na svoje náklady. Jaká je norma na minimální výšku vedení nad zemí? Můžeme se proti tomuto přístupu nějak bránit? Diskuze s ČEZ pouze přes zákaznickou linku (jiná možnost není) k ničemu nevede. Pomohlo by přejít k jinému dodavateli elektřiny?

Odpověď:Odpověď na Vaše otázky naleznete v Energetickém zákonu, a to v § 45 a §47.

Vlastníkem elektrické přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy. Provozováním elektrické přípojky je zpravidla pověřen příslušný provozovatel distribuční soustavy. Pokud o to vlastník přípojky požádá je také povinen přípojku udržovat a opravovat, a to na náklady vlastníka. V případě přeložky vedení, hradí náklady spojené s přeložkou ten, kdo požadavek vyvolal.


Pokud jste tedy vlastníkem přípojky dávají Vám tato pravidla následující možnosti:


1. požádat ČEZ, jako provozovatele distribuční soustavy o opravu přípojky tak, aby splňovala požadavky na její bezpečný provoz. Náklady na opravu, které by pravděpodobně neměly být nijak vysoké, však budete muset uhradit nebo


2. požádat ČEZ o přeložku vedení podle Vašeho požadavku (náhrada závěsného kabelu kabelem uloženým v zemi). V tomto případě uhradíte veškeré náklady s přeložkou spojené. Práci však nemusí provádet pouze ČEZ nýbrž i některý s jeho smluvních partnerů. Jejich seznam by měl být na stránkách www.cez.cz. Pokud jej tam nenajdete, kontaktujte zákaznickou linku s konkrétním požadavkem na zaslání seznamu elektroinstalačních firem, ktreré mohou přeložku provést (s komunikací se zákaznickou linkou máme bohužel velmi podobné zkušenosti).


Institucí, která dohlíží nad dodržováním energetického zákona je Energetický regulační úřed a Státní energetická inspekce.

Pokud jde o možnou změnu dodavatele elektřiny pak je potřeba si uvědomit, že Váš problém je problémem distribuce (dopravy) elektřiny a nikoliv samotné dodávky elektřiny (dopravované energie). Samozřejmě máte možnost změnit dodavatele elektřiny (energie). Tím je ČEZ Prodej, s.r.o. Vašeho distributora ("dopravce" energie) - ČEZ Distribuce, a.s. - však změnit nemůžete.


Obsah žádosti o připojení k distribuční soustavě2008-05-0767
Dotaz:Připravujeme stavbu rod. domu. Projektant navrhuje jištění 3x32A, pro zpracování projektové a prováděcí dokumentace potřebuje vědět, kde bude stát pilíř. Máme potíže se žádostí o připojení k soustavě nn, řešíme to s ČEZ a.s. už 2 dny formou e-mailů. V žádosti jsme požádali o vyjádření k připojení budoucího rod.domu, jehož stavbu připravujeme. Dále potřebujeme staveništní rozvaděč. Tyto dva požadavky jsme uvedli do žádosti, ale podle ČEZ a.s. to není dostačující. Požadují výčet spotřebičů a jejich příkon. Spotřebiče v domě, který ještě nestojí,samozřejmě nemáme, nicméně jsme zaslali výčet předpokládaných spotřebičů. Nestačí to, musíme uvést příkon. Je nutné, abych obešla obchody se spotřební elektronikou a zjistila příkon lednic, praček,myček,počítačů,tiskáren, fénů,žehliček,kávovarů, sporáků, elektrokotlů, mrazáků, ručního el. nářadí ? Děkuji.

Odpověď:Žádost o připojení k distribuční soustavě musí obsahovat informace vymezené vyhláškou ERÚ č. 51/2006/Sb.


V příloze č. 4 jsou uvedeny náležitosti žádosti o připojení odběrného místa k distribuční sosutavě z napěťové hladiny nízkého napětí (a to je právě Váš případ). Ve výčtu informací, které musíte předložit, je pod bodem 3.4. seznam předpokládaných spotřebičů o příkonu vyšším než 5 kW. Jedná se tedy pravděpodobně pouze o plně elektrický sporák, centrální elektrické vytápění (elektrokotel), saunová kamna a pod. Požadavek na výčet jednotlivých drobných spotřebičů je tedy irelevantní. Kromě toho je tato informace pro Vás v tomto okamžiku nezávazná, rozhodující je hodnota rezervovaného příkonu vyjádřená jmenovitým proudem hlavního jističe (3x32 A).


Za rezervaci příkonu v síti zaplatíte distributorovi 32A x 500 Kč/A = 16.000 Kč,-. Protože po dobu výstavby pravděpodobně nebudete potřebovat plný příkon tohoto jističe, můžete rezervaci realizovat ve dvou etapách - po dobu výstavby např. s jističem 3x20 A za poplatek 10.000 Kč a po výstavbě RD zvýšit příkon na 3x32A s doplatkem 6.000,- Kč


Náhrada škody způsobené distributorem elektřiny2008-04-1666
Dotaz:Na sklonku roku doslo v nasem miste bydliste k planovanemu vypadku proudu. Po jeho opetovnem "nahozeni" vyhorely mnoha lidem ruzne domaci spotrebice. Nam konkretne mikrovlna trouba. Mame ji uz opravenou...je to asi mesic. Jak z poskytovatele (CEZ) dostat proplaceni faktury za opravu?

Odpověď:Pokud poškození spotřebiče prokazatelně souvisí s manipulací na síti, je za něj distributor plně odpovědný.

S požadavkem na náhradu škody se musíte obrátit na distributora písemně. Pokud tak učiní více odběratelů, o nichž se zmiňujete ve svém dotazu, bude to možno chápat jako nepřímý důkaz příčiny poruchy spotřebičů spočívající v manipulaci na síti. V tomto případě by pak měl distributor s Vámi přistoupit k jednání o náhradě škody. Ve Váš neprospěch bohužel hovoří prodleva mezi avizovanou událostí a podáním žádosti o náhradu škody, neboť ta by měla být podána neprodleně.

Pokud budete v žádosti o náhradu vzniklé škody neúspěšní, máte možnost požádat o prověření postupu distributora Energetický regulační úřad nebo Státní energetickou inspekci.


Průměrná spotřeba elektřiny lednice2008-03-3165
Dotaz:Dobry den mam dotaz, snad sem patří.

Když vyrobce udáva spotřebu napriklad ledničky 0.62Kwh/24 hod, je to tedy 0,0258 kwh, tudiž 25,8W, takže pokud mezi ledničku a zasuvku strčim watt metr bude mi ukazovat 25,8 W????

Dekuji za odpoved.

Odpověď:Pokud lednice odebere za 24 hodin provozu 0,62 kWh (620 Wh), bude průměrný příkon za tuto dobu činit 25,8 W (620 W / 24 hod.).
Protože kompresor lednice je spínán termostatem, bude se příkon, který naměříte wattmetrem měnit v závislosti na provozním režimu lednice. V době provozu kompresoru lednice naměříte příkon mnohem větší než průměrných 25,8 W (pravděpodobně okolo 100 W). Naopak při dosažení nastavené teploty v lednici a vypnutí kompresoru příkon klesne na nulu.
Věřím, že Vám tato odpověď vysvětlila neobvykle nízkou hodnotu, ke které jste zcela správně dospěl. Na štítku přístroje je samozřejmě uveden jmenovitý (maximální) příkon a nikoliv příkon průměrný. Průměrný příkon nebo spotřeba za 24 hodin však vypovídá o kvalitě izolace a tedy o úspornosti zařízení. Pokud chcete srovnávat několik výrobků, musíte si dát pozor, abyste porovnával skutečně srovnatelné hodnoty.

Stavební odběr elektřiny2008-03-2664
Dotaz:Chystám se stavět rodinný dům a chtěl bych vědět zda musím nejprve žádát o připojení nového odběrného místa jako stavební přípojku a teprve po kolaudaci tuto přípojku změnit jako trvalou přípojku pro rod. dům? Nebo to jde rovnou nahlásit jako trvalé připojení k rodinnému domu??
A ještě jeden dotaz, v případě stavební přípojky musím mít stavební rozvaděč nebo stačí jen jištěné zásuvky na sloupku kde budu mít umístěný elektroměr??
Děkuji za odpověd

Odpověď:Rozhodnutí o způsobu připojení stavby po dobu výstavby záleží především na možnostech konkrétního místa. Pokud můžete již při stavbě použít definitivní přípojku, bude to pro Vás nepochybně výhodnější. Z rozvaděče (standardně v oplocení pozemku), ve kterém bude umístěn elektroměr, pak můžete po dobu výstavby připojit provizorní stavební rozvaděč. V průběhu výstavby pak můžete beze změny připojení přejít na odběr z definitivního rozvaděče. Vše musí samozřejmě odpovídat bezpečnostním předpisům platným pro elektrická zařízení.
Po dobu výstavby si můžete zvolit kteroukoliv sazbu za dodávku elektřiny uvedenou v ceníku, pro niž splňujete požadované podmínky. Zvláštní sazba pro stavební odběry již dávno neexistuje.

Rozúčtování odběru elektřiny podle podružných elektroměrů.2008-03-2663
Dotaz:Dobrý den,
máme problém s rozpočítáním el.energie.Jsme zahrádkářská kolonie, zde je v provozu 14 podružných elektoměrů a jeden hlavní.Každým rokem máme rodíl asi 300 KWh. Ve vyúčtování za rok 2007 dle faktury je spotřeba 1686 KWh, ale dle podružných elektooměrů jenom 1370 KWh.Máme sazbu D02d, jistič 3x37 A. Měsíční sazba 186,26 za elektroměr a 3,79 / KWh. Jak máme tento rozdíl vyúčtovat? Rozdělit stejným dílem každému nebo zvýšit cenu za KWH? / To by vycházelo asi 4,71 za KWH./. Někde jsem četla, že podružný elektoměr je brán jako spořebič.
Děkuji

Odpověď:Při porovnání naměřené spotřeby hlavního elektroměru a několika podružných elektroměrů musí být v zásadě vždy zjištěn určitý rozdíl. Důvodů je hned několik:

- elektroměry vykazují určitou chybu měření - standardně ? 2 %
- v rozvodech vznikají technické ztráty, které naměří pouze centrální elektroměr
- ne veškerá elektřina musí být změřena podružnými elektroměry (neoprávněný nebo neměřený odběr, apod.)

Aby nevznikal rozdíl při rozúčtování, je nejlépe rozúčtovat celkovou částku faktury v poměnu naměřených spotřeb jednotlivých podružných elektroměrů k celkovému odběru těchto podružných elektroměrů. Chyba měření a další vlivy, které Vám dělají problém se tak relativně promítnou do úhrady každěmu odběrateli.

Náklady spojené se zjištěním neoprávněného odběru elektřiny2008-03-2662
Dotaz:Po převodu nemovitosti a zároveň s novou smlouvou s ČEZ, byl ve smlouvě chybně uveden hlavní jistič pro sazbu D45d. Místo jističe 3x40 A byl na novou smlouvu zapsán jistič 3x32 A.
Po kontrole zaměstnance ČEZ Měření jsem pochopitelně ochoten doplatit rozdíl mezi sazbami. Zajímá mne však, podle čeho a jaké vyhlášky jsou stanoveny sazby za zjištění neoprávněného odběru (fotodokumentace 1 ks - 2271,50 Kč; dopravné sazba 8,50 Kč/km; čas vynaložený na zjištění a prošetření NO 1281,50 Kč/1 hod.). Vyhláška 51/2006 a zák.č. 458/2000 Sb nic takového neříkají. Je celkem logické, že za jednu fotku z digitálního fotoaparátu dáte 2271Kč a vyšetřovatel na sebe musí vydělat za hodinu 1281 Kč. (sepsání protokolu trvalo 14 minut). Zajímá mne kdo tyto částky určil a kdo z báječné firmy ČEZ kontroluje čas šetření výše uvedeného trestného činu!!! V daném případě 3 hodiny .
Děkuji za odpověď.

Odpověď:Pokud byl zjištěn na odběrném místě jiný jistič, než ten, který je zapsán ve smlouvě o dodávce elektřiny, může se jednat o neoprávněný odběr (pokud byl jistič neoprávněně vyměněn) nebo o Vámi citovanou chybu v zápisu smlouvy. Pro obhájení Vašeho tvrzení je rozhodující, zda byla na osazeném jističi řádně osazena plomba. Pokud nikoliv, tvrzení o mylném zápisu asi neobhájíte.
Při zjištění neoprávněného odběru elektřiny je distributor oprávněn vyúčtovat vzniklou škodu. Kromě toho uplatní u odpovědné osoby - odběratele - náklady vynaložené na nápravu důsledků neoprávněného odběru, zejména náklady vynaložené na zjišťování neoprávněného odběru a jeho přerušení, a náklady na následné obnovení dodávky elektřiny §13 - §15 vyhl. 51/2006 Sb. Jednotlivé položky prokazatelných nákladů by měl mít distributor uvedeny v ceníku poskytovaných služeb.
Pokud máte pochybnost o správnosti vyúčtování, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad a požádat jej o prověření Vámi zpochybněných položek vyúčtování.

Nezaplacený účet za elektřinu2008-02-1861
Dotaz:Dobrý den,
V místě mé spotřeby mi byla přerušena dodávka elektrické energie z důvodu neplacení. Momentálně nemám na zaplacení takovéto vysoké částky. Ptám se tedy, jestli je nějaká jiná možnost ke znovupřipojení než zaplacením celé částky i s poplatkem za připojení. Popřípadě, jestli lze nějak změnit dodavatele nebo tak něco.?

Odpověď:K dobrému zvyku všech slušných lidí patří za odebrané zboží zaplatit. Elektřina je zbožím jako každé jiné a proto to pro ni platí také. Pokud nejste schopen zaplatit celou pohledávku, máte ještě možnost pokusit se dojednat se svým dodavatelem spátkový kalendář.
Zaplatit za odebrané množství však určitě musíte. Teprve pak se můžete zcela svobodně rozhodnout od koho budete elektřinu dále odebírat. Váš distributor, který Vám doposud zajišťoval dopravu elektřiny, a kterému také dlužíte za poskytování této služby, Vám však zůstane. Zejména díky tomu svůj současný problém můžete řešit pouze úhradou dlužné částky. Distributor elektřiny se totiž změnit samozřejmě nedá.

Časy spínání HDO2008-01-2360
Dotaz:Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy se zapíná noční proud v našem kraji. Předem moc děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:Tarifní pásma, ve kterých měří spotřebu elektřiny dvoutarifové elektroměry, jsou vymezovány prostřednictvím systému Hromadného dálkového ovládání (HDO). Informace o konkrétních časech, na jejichž základě si může odběratel mj. ověřit dodržování pravidel stanovených pro doby platnosti vysokého (VT) nebo nízkého (NT) tarifu, uvádějí všichni tři regionální distributoři na svých webových stránkách, a to:

ČEZ Distribuce, a.s...........Časy spínání HDO
E.ON Distribuce, a.s..........Platnost nízkého tarifu (HDO)
PREdistribuce, a.s............Vysílání HDO na území Prahy a Roztok

Rozsah a kvalita poskytovaných informací je různá. Ve Vašem případě je bohužel použita velmi nepřehledná forma rozsáhlé tabulky v MS Excel. Naopak PREdistribuce, a.s. v tomto směru vyniká vysoce kvalitními a přehlednými informacemi.
Ve výjimečných případech mohou být tarifní pásma vymezena lokálně - prostřednictvím spínacích hodin.

Rozdělění rezervovaného příkonu na dvě odběrná místa2008-01-2359
Dotaz:V objektu jsem měla doposud jeden elektroměr s rezervovaným příkonem 40A. V uvedeném objektu chci zřídit provozovnu a bytovou jednotku. Provozovna i byt budou mít každý svůj elektroměr s rezervovaným příkonem po 25 A.
Můžete mi sdělit zda se uvedených 40 A dá přerozdělit mezi obě odběrná místa a dokoupit pouze 10A od provozovatele ČEZ. Jakou částku v Kč tedy musím uhradit?

Odpověď:Hodnota rezervovaného příkonu, u maloodběru vyjádřená v ampérech hlavního jističe, je "vlastnost" místa připojení odběrného místa. Pokud dojde k rozdělení odběrného místa, přičemž nově vzniklá odběrná místa mají stejné místo připojení jako původní odběrné místo, lze rezervovaný výkon původního odběrného místa ve smyslu §11 odst. 2 vyhlášky č. 51/2006 Sb. po dohodě s provozovatelem distribuční soustavy rozdělit na nově vytvořená odběrná místa. Nevzniknou-li v této souvislosti distributorovi žádné náklady, neni ani důvod uplatňovat podíl na nich na odběrateli.
Z výše uvedeného vyplývá, že Vaše představa o rozdělení původního rezervovaného příkonu a doplacení pouze navýšení rezervovaného příkonu je správná. Doplatek za 10 A bude stanoven dle přílohy vyhlášky č. 51/2006 Sb. a by měl činit 5.000,- Kč (3x10 A x 500,- Kč/A).

Časy spínání tarifních pásem VT / NT2007-12-1258
Dotaz:Dobrý den, kdy se zapíná noční proud - snížená sazba, ve středočeském kraji, konkrétně na Kladensku. Děkuji

Odpověď:Časová pásma vysokého (VT) a nízkého (NT) tarifu jsou vymezena vysíláním programu HDO (Hromadné Dálkové Ovládání), a to dle příslušné sazby a oblasti. Informaci o aktuálních časech poskytuje svým zákazníkům příslušný provozovatel distribuční soustavy. V případě Vašedo distributora, ČEZ Distribuce, a.s., je můžete najít na webových stránkách Časy spínání HDO

Ověření elektroměru2007-12-0657
Dotaz:Dobrý den,
nebyl jsem spokojen s naměřenou hodnotou na elektroměru a proto jsem požádal o jeho výměnu a úřední přezkoušení v certifikovaném úřadě. Firma E.ON mi vystavila fakturu za přezkoušení měřidla a přílohou bylo i Osvědčení o výsledku ověření. Z tohoto osvědčení však není patrno na jakém přístroji byl můj starý elektroměr prověřen a ani není přiložen žádný dokument o provedené kontrole. Je pouze stroze konstatováno, že přístroj splňuje požadavky stanovené certifikátem schváleného typu.
Proti tomuto rozhodnutí jsem zaslal odvolání. Stížnost byla vyřízena s tím, že - elektroměr splnil požadavky stanovené certifikátem schváleného typu, a proto se měřící protokol nepřikládá. Nikde opět není zmínka o způsobu provedené kontroly, pouze se odkazují na zákon 505/1990 Sb a Metrologii a § 5 zákona 262/2000 Sb.
Zajímalo by mne, jestli mohu požadovat měřící protokol a být seznámen na jakém přístroji bylo kontrolní měření provedeno. Konstatování, že přístroj vyhovuje, se mi nelíbí již z toho důvodu, že jsem si tuto službu musel zaplatit. Přezkoušení údajně provedla Cejchovna-Zkušebna E-ON Tábor.
Děkuji za odpověď.

Odpověď:V případě, že máte pochybnosti o správnosti měření odběru elektřiny, máte právo na základě písemné žádosti na přezkoušení měřidla (viz §49 odst. 8 zákona 458/2000 Sb. - Energetický zákon). Provozovatel distribuční soustavy (PDS) je povinen do 15 dnů od jejího doručení vyměnit měřicí zařízení nebo zajistit ověření správnosti měření. Ve Vašem případě bylo měření, předpokládáme, že ve stanovené lhůtě, vyměněno a následně předáno autorizované zkušebně k přezkoušení. O výsledku přezkoušení informuje žadatele o přezkoušení distributor.
Ověřením měřidla se potvrzuje, že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a že odpovídá ustanovením právních předpisů a technických norem. O ověření měřidla vydá zkušebna ověřovací list.
S ohledem na to, že zkušebna je z metrologického hlediska zcela nezávislým subjektem na provozovateli distribuční soustavy a povinností PDS je pouze zajistit ověření, bylo by nepochybně správné, prokázat bezchybnost měřidla předložením příslušného ověřovacího listu. Ten má samozřejmě předepsaný obsah, který zkušebna zcela určitě dodržela. Např v PRE měření, a.s. je běžné i to, že zákazníkovi je umožněna přítomnost při ověřování jeho měřidla. Je tím prakticky s jistotou rozptýlena jakákoliv podobná pochybnost o výsledku měření.
Pokud nejste s postupem Vašeho dodavatele resp. distributora spokojen, doporučujeme Vám prostudovat si podmínky vyhlášky 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. Tato vyhláška stanovuje standardy kvality služeb a sankce za jejich neplnění. Pokud v §15 odst. 1 písm. a) naleznete neplnění povinností Vašeho dodavatele, obraťte se se stížností na Energetický regulační úřad.

Co je to jalová elektřina2007-11-2656
Dotaz:Dobrý den,
Prosím Vás o vysvětlení rozdílu mezi činnou a jalovou elektřinou.

Odpověď:Když připojíme elektrický spotřebič na síť střídavého napětí, začne do něho téci elektrický proud. Na průběhu napětí a proudu, který lze zobrazit na osciloskopu zjistíme, že ne vždy se sinusovka proudu časově kryje se sinusovkou napětí - obvykle je v určitém časovém posuvu. Pouze v případě, že je spotřebič čistě odporový (topné spotřebiče, klasická žárovka, apod.) je proud ve fázi s napětím.
Pokud bychom si tuto problematiku chtěli vysvětlit výhradně na bázi fyziky, pak bychom začali u posunu vektorů proudu a napětí a cosínu úhlu, který svírají (tomu se říká účiník). Ve vektorovém zobrazení lze vektor proudu rozložit na osu x do činné složky proudu a na osu y do jalové složky proudu. Činná složka proudu vytváří požadovaný užitek - teplo, světlo, pohyb, atd., zatímco jalová energie žádný efekt nevytváří (proto je také nazývána "jalová"), pro funkci spotřebiče je však nezbytná. Odběrem jalové elektřiny rosou ztráty v síti. Z tohoto důvodu existují způsoby jak její odběr snižovat (např. kompenzace odběru statickými kondensátory).
Jednotlivé složky energie lze měřit činným nebo jalovým elektroměrem. Moderní elektroměry obsahují v jediném pouzdře měření činné i jalové složky proudu.
Typickým spotřebičem, který odebírá pouze činnou energii jsou odporové topné spotřebiče. Jalovou energii naopak zjistíte u každého motoru nebo např. u zářivky. Většina spotřebičů induktivního charakteru má již zabudován příslušný kompenzační prvek, a to právě z důvodu zamezení vyšších ztrát při přenosu elektřiny.

Možná srozumitelnější než fyzikální teorie bude přirovnání ke sklenici dobrého piva. Ta má kromě zlatého moku ("činná energie") i bílou pěnu ("jalová energie"). Pěna sice k ničemu není ale pivo bez pěny není k pití.

Regionální ceny distribuce2007-11-1555
Dotaz:Dobrý den,
jakým způsobem (do jaké míry) probíhá regulace cen za distribuci elektřiny, když např. ČEZ a E.ON mají rozdílné ceny za jističe i za samotnou distribuci za MWh, tzn. za regulovanou část ceny elektřiny?

Odpověď:Regulací distribučních společností se zjednodušeně řečeno rozumí ovlivňování cen za poskytování služby distribuce. Regulaci uplatňuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu, a to tam, kde nelze uplatnit "samoregulační" tržní principy. V případě distribuce elektřiny, kdy si odběratel nemůže zvolit distributora (službu mu může poskytovat pouze regionální distributor - jde o přirozený monopol), regulace působení trhu nahrazuje.
Ceny distribuce elektřiny jsou regulovány Energetickým regulačním úřadem. Jejich výše by měla býst stanovena tak, aby odpovídala skutečným nákladům na distribuci v jednotlivých regionech. Ty se samozřejmě liší podle nákladnosti použité technologie (kabelové vedení ve městech x vrchní vedení mimo ně), koncentrace spotřeby (koncentrovaná spotřeba na sídlištích x jednolivá odběrá místa na venkově) a pod. V závislosti na výši nákladů se proto zcela právem liší i ceny za poskytování distribuce elektřiny. Distribuci elektřiny v České republice zajišťují tři regionální distributoři:

- E.ON Distribuce, a.s. - jižní část republiky (dřívější jihočeský a jihomoravský kraj)
- PRE distribuce, a.s. - hlavní město Praha a město Roztoky
- ČEZ Distribuce, a.s. - zbytek republiky

Náklady v těchto oblastech se liší z výše popsaných důvodů. Stejně tak se musí lišit i ceny v jednotlivých regionech.

Jak si zvolit správnou sazbu2007-10-2554
Dotaz:Rekonstrujeme dům, provádíme i nové rozvody elektřiny.
Uvažujeme o využití nočního el.proudu se sníženou sazbou. Co je k tomu potřeba? Je možná přibližná cenová kalkulace a odhad zda využití vyplatí při cenách elektrické energie?

Odpověď:K orientační kalkulaci ceny v jednotlivých tarifech můžete s výhodou použít nástroj, který máme na našich stránkách, a to:

Porovnání cen

Zvolte postupně parametry odběrného místa a odběru elektřiny prostřednicvím "roletek" v tabulce. Po té si zvolte dva obchodníky, které chcete porovnat.
Pokud máte zvoleny všechny potřebné údaje, spusťte výpočet tlačítkem START
Následně můžete zadané parametry měnit. Tímto způsobem můžete porovnat i náklady pro různé sazby. U dvoutarifních sazeb ale nezapomeňte na to, že se se změnou platosti tarifních pásem bude měnit i předpokládané množství elektřiny odebrané v příslušném časovém pásmu.

Podružná dodávka v. přímé připojení k síti2007-10-0953
Dotaz:Dobrý den,
nedávno jsem koupila chatu a chci ji předělat na trvalé bydlení, ale nastal problém, máme zavedenou elektřinu, ale patříme do nějakého vodohospodářského družstva a bohužel pro nás platí to, že nemáme žádné výhody (noční proud atd.), jedna kW nás stojí 5 Kč a už jen z tohoto důvodu uvažujeme o prodeji. Je zde pouze jedna možnost,připojit se na síť,ale vykopat si svou přípojku a postavit pilíř atd. můžete mi napsat cca kolik to může stát? Bylo by to suma sumárum 100m. Uvažovala jsem i o solárních panelech ale ty náklady...

Odpověď:Pro odpověď o nákladech na vybudování přípojky se obraťte spíš na nějakou elektroinstalační firmu. To opravdu moc neumíme.
Pokud jde o cenu elektřiny, za kterou Vám ji nyní pravděpodobně dodává jiný odběratel připojený k regionální distribuční síti, tam toho můžeme říct více. V případě, že tento subjekt nemá licenci na distribuci a prodej elektřiny (a to je více pravděpodobné - ověřit si to můžete v seznamu licencovaných osob u Energetického regulařního úřadu - ERÚ), pak Vám může elektřinu účtovat za cenu, za kterou jí nakoupí. Protože v tomto případě nesmí jít o podnikání, nemá právo cenu zvýšit ani vytvářet jakýkoliv zisk (viz §3 odst.3 Energetického zákona)
Je-li držitelem licencí, pak si za distribuci elektřiny může účtovat pouze tolik co regionální distributor, k němuž je připojen a musí ctít i strukturu tarifů (např. dvoutarifní sazby pro elektrické vytápění viz ceny distribuce). Cenu elektřiny naopak může stanovit zcela volně (smluvní cena - viz cena elektřiny). V takovém případě, pokud Vám cena elektřiny nevyhovuje, však máte možnost změnit dodavatele.
S ohledem na to, že máte v úmyslu objekt trvale užívat, lze doporučit spíš variantu přímého připojení k distribuční síti. Způsob a případně i cenu takového řešení nejlépe zjistíte standardním způsobem - podáním žádosti o stanovení podmínek připojení k síti u regionálního distributora (viz vyhl. 51/2006 Sb).

Umístění elektroměru2007-09-1752
Dotaz:Je pravda, že odběrné místo má být na hranici pozemku? Je stanoveno jak daleko od pozemku má být odběrné místo?

Odpověď:dběrné místo je definováno v Pravidlech pro provozování distribuční soustavy jako odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele na souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením. Provozovatelé distribučních soustav jsou povinni zveřejnit tento dokument na svých webových stránkách. Vás však pravděpodobně zajímá spíš otázka umístění měřicího zařízení.
Podle Energetického zákona jsou koneční zákazníci povinni umožnit provozovateli distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení a neměřeným částem odběrného elektrického zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Z tohoto důvodu je snahou umístnit měřicí zařízení u nově budovaných odběrných míst na veřejně přístupném místě tak, aby v případě potřeby přístupu k elektroměru nebyla nutná spoučinnost zákazníka. Zákon neurčuje místo, kde musí být elektroměr umístněn, stanovuje však povinnost uvést umístění elektroměru a způsob přístupu k němu ve smlouvě o distribuci elektřiny.

Zvýšení cen elektřiny2007-09-1751
Dotaz:Dobrý den, v jižních Čechách mám chalupu. Energetika zde provádí vyúčtování jednou za rok, zatím co v mém trvalém bydlišti třikrát za rok. Při delším období je přepočet spotřeby za vyšší ceny mnohem nepřesnější. Je to správné ?
Ani jedna energetika mne o zvýšení cen neinformovala. Může je takhle svévolně uplatnit ?

Odpověď:Cena elektřiny je složena z platu za elektřinu (produkt, který po přeměně slouží k ohřevu, osvětlení, pohonu, atd.) a platu za její distribuci (dopravu z místa výroby do místa spotřeby vč. systémových služeb energetické soustavy).
Cena distribuce je cenou regulovanou. To znamená, že její struktura a výše jednotlivých položek je stanovována státem prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Změna ceny je zákazníkům oznámena minimálně jeden měsíc předem prostřednictvím cenových rozhodnutí ERÚ. V tomto konkrétním případě byly ceny platné od 1.1.2007 řádně zveřejněny Cenovým rozhodnutím ERÚ č.10/2006 ze dne 27.11.2006.
Cena elektřiny je naopak cenou neregulovanou. Stanovuje ji Váš dodavatel elektřiny na základě vlastního rozhodnutí - je regulována pouze prostřednictvím trhu. Dodavatel elektřiny je však povinen dle Energetického zákona zveřejnit nové ceny minimálně 30 dnů před termínem jejich účinnosti a dát Vám tak možnost zvolit si jiného dodavatele, který může nabídnout výhodnější podmínky.
Vzhledem k tomu, že nelze ke dni změny cen provést jednorázově odečet u všech odběratelů, je spotřeba odečtená při řádném odečtu rozpočítána podle počtu dnů před a po datu změny. Délka období může mít na přesnost tohoto přepočtu určitý vliv. Délku odečtového období však vymezuje vyhláška MPO č.218/2001 Sb., kterou se stanovují podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů tak, že musí být proveden nejméně jedenkrát za kalendářní rok.

Přeložka elektrického vedení2007-08-2750
Dotaz:Dobrý den, získala jsem nemovitost s pozemkem - zahradou - na které je umístěn sloup el. vedení. K tomuto sloupu neexistuje žádná smlouva o věcném břemenu, o pronájmu apod. Sloup tam stojí již velmi dlouhou dobu - původně byl dřevěný, cca před deseti lety předělán na betonový. Zajímalo by mne, jakým způsobem postupovat při jednání s distributorem energie v následujících případech:
- je možné požadovat přeložení např. do kapličky a na čí náklady
- je možné požadovat nájemní smlouvu?

Odpověď:Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely provozování distribuční soustavy (§25 odst. 5 Energetického zákona), a to smluvně s vlastníkem příslušné nemovitosti. Toto právo však mohlo vzniknout již v minulosti dle tehdejší legislativy. V každém případě doporučujeme požádat o aktualizaci věcného břemene.
Přeložku zajišťuje vlastník vedení na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. V případě, že budete přeložku požadovat pouze ve vlastním zájmu, budete ji muset fimancovat (viz také podobný dotaz).

Přeložka vedení vysokého napětí2007-08-2749
Dotaz:Dobrý den, máme v rezervaci pozemek, kde středem pozemku vede trasa 22kV vedení.Jestliže vezmu v úvahu šířku konzoly 3m + ochranné pásmo 7m, jsem velmi omezen v umístění RD, polovina pozemku je nepoužitelná, přestože je celý veden jako stavební. Žádali jsme o přeložení trasy kolem hranice pozemku,zatím neúspěšně.V posledních zahraničních studijích se v blízkosti vn vyskytuje zvýšené množství leukémie. Je možné trasu vn odklonit z důvodu zdravotních rizik alespoň o několik desítek metrů, kabelizovat nebo zakopat, a je možné čerpat nějaké dotace /např.tepelná čerpadla -vrty do země/.Děkuji za odpovědi.

Odpověď:Ochranná pásma a podmínky pro přeložky vedení stanovují §46 a §47 Energetického zákona.
V případě vedení 22 kV je ochranné pásmo vymezeno v šířce 7 m od krajních vodičů vedení na obě strany. V tomto prostoru nemůže být postavena žádná trvalá stavba.
Přeložku zajišťuje vlastník vedení na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Z výše uvedeného vyplývá, že pravděpodobně jediným způsobem jak řešit problém je přeložka vedení realizovaná provozovatelem distribuční sítě na Váš náklad. Podmínky přeložky můžete projednat výhradně s vlastníkem vedení. Ten by v případě, že bude existovat přijatelné technické řešení a převezmete náklady na realizaci, měl vyhovět.
K Vašemu dotazu na dotace pro instalaci tepelných čerpadel můžeme pouze konstatovat, že podle našich informací v současné době bohužel energetické společnosti instalace TČ finančně nepodporují.

Převod rezervované kapacity v rámci jedné lokality2007-07-2648
Dotaz:Dobrý den,
vzhledem ke stavbě RD budu žádat o zřízení staveništní přípojky 3x25A - poplatek 12.500,-.
Před kolaudací dále budu žádat o připojení nového odběrného místa tj. přímo na zeď domu před vstupní dveře se stejnou hodnotou jističe. Budu muset znovu platit 12.500,-?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:Platba podílu na připojení a zajištění požadovaného příkonu se vztahuje ke konkrétnímu odběrnému místu. Jedná se o podíl odběratele na krytí nákladů na výstavbu sítě spojených s připojením tohoto odběrného místa (viz vyhlášky ERÚ č. 51/2006 Sb.). Protože změna charakteru odběru (stavební odběr na trvalý odběr RD) nevyvolá žádné náklady distributora, nemůže být uplatněna ani další platba. De facto se bude jednat pouze o přemístění měřicí soupravy a pravděpodobně i o změnu sazby pro existující odběrné místo.

Výpadky dodávky elektřiny2007-07-0247
Dotaz:obrý den.
Před několika měsíci v našem paneláku vznikl podnik provozující solária, posilovnu atd. Zhruba od té doby se nám nepravidelně jednou týdně vypíná v celém domě proud v důsledku nějaké poruchy (asi přetížení), často to tady jezdí zpravovat technici, ale proud se vypíná stále jednou týdně.
Zajímalo by mě, jestli mají energetické závody ze zákona povinnost tento problém nějak řešit, nebo budu stále jednou týdně někdy i více hodin bez proudu. Po zapnutí proudu mi většinou vypne jistič, pokud nejsem dlouho doma, mám např. rozmraženou lednici ... A to ani nemluvím o tom, že to určitě neprospívá i dalším spotřebičům, např. počítači.

Odpověď:rovozovatel distribuční soustavy má své povinnosti z hlediska kvality dodávky elektřiny vymezené ve vyhlášce Energetického regulačního úřadu č. vyhlášky ERÚ č. 540/2005 Sb.. Ve Vámi uváděném případě se pravděpodobně jedná o plnění standardu výměny poškozené pojistky ( §7 ). Distributor je povinen zajistit výměnu vadné pojistky v hlavní domovní pojistkové nebo kabelové skříni a umožnit obnovení distribuce elektřiny nejdéle do 6 hodin od okamžiku, kdy byl o poruše informován. V případě opakujících se výpadků máte možnost sníženou kvalitu dodávky elektřiny reklamovat. Tuto reklamaci musí distributor řešit a Vám sdělit výsledek nejpozději do 60 dnů.
Při nedodržení stanovených termínů je distributor povinen uhradit odběrateli nmáhradu ve výši stanovené ve vyhlášce.

Platnost stanoviska distributora k žádosti o připojení2007-06-2846
Dotaz:Stavíme rodinný dům a máme stanovisko E.ONu k naší žádosti o připojení. Bude nám poslána smlouva o připojení k distribuční síti. Máme zprostředkovat nový elektrický rozvaděč na hranici našeho pozemku a zaplatit 12.500,-. Můžeme zajistit zřízení rozvaděče i před podepsáním smlouvy?
Druhý:
Stavební elektřinu nepotřebujeme, bereme ji od rodičů pomocí prodlužky. Můžeme si zažádat o smlouvu o odběru el. energie až třeba příští rok? Není určena nějaká lhůta do kdy od uzavření smlouvy o připojení se musí uzavřít smlouva o odběru?
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:Připojení nového odběrného místa probíhá v režimu vyhlášky ERÚ č. 51/2006 Sb.
Podmínkami připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě jsou:

   a) podání žádosti o připojení,
   b) souhlasné stanovisko provozovatele distribuční soustavy k žádosti o připojení a
   c) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem distribuční soustavy.

Provozovatel distribuční soustavy stanoví na základě žádosti budoucího odběratele místo a způsob připojení elektrického zařízení žadatele včetně stanovení hranice vlastnictví zařízení, předpokládaný termín připojení a zajištění rezervovaného příkonu, umístění a typ měřicích zařízení, výši podílu žadatele na nákladech spojených s připojením zařízení žadatele a dobu závaznosti stanoviska. Provozovatel distribuční soustavy je stanoviskem vázán po dobu nejméně 180 kalendářních dnů ode dne odeslání stanoviska žadateli, pokud se žadatel s provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy nedohodnou jinak.
Výstavba rozvaděče zcela logicky musí předcházet připojení odběrného místa a lze ji bez obav realizovat pouze na základě stanoviska E.ON k Vaší žádosti o připojení. Na stejném základě musíte o uzavření Smlouvy o připojení požádat nejpozději v termínu skončení platnosti tohoto stanoviska. O prodloužení lhůty 180 dnů se můžete s E.ON dohodnout.

Závaznost smlouvy o připojení2007-06-1245
Dotaz:Dobrý den,
rekonstruovali jsme RD a bylo nutné zvýšit rezervovaný příkon z 1x25A na 3x25A.
Před třemi lety jsme při papírování okolo stavebního povolení zažádali u STE v Kolíně o vyjádření k dokumentaci a zvýšení příkonu. Podepsali jsme smlouvu o zvýšení příkonu, ve které se STE zavázalo že zajistí zvýšení příkonu.
Ve smlouvě nebylo žádně časové omezení ani odvolání na žádný jiný dokument a nebyla časově omezená. Jedinou podmínkou z naší strany bylo zaplacení podílu 1000 Kč do daného termínu, což jsme udělali.
Nyní, když jsem chtěl nainstalovat elektroměr, mi ČEZ Distribuce řekla, že původní vyjádření je propadlé a musím si nechat udělat nové. V novém vyjádření po mě chce ČEZ zaplatit dalších 6 500 Kč.
Podle mého názoru by měla mít uzavřená smlouva vyšší platnost než vyhláška. Ve smlouvě mi STE "garantovalo zvýšení příkonu" a chtělo za to po mě uhrazení podílu, které jsem provedl.

Odpověď:Smlouva o zvýšení příkonu byla podle textu Vašeho dotazu platně uzavřena před 1.3.2006, tedy před účinností novelizace vyhlášky 51/2006 Sb. Z tohoto důvodu se na připojení uskutečněné podle této smlouvy vztahují podmínky pro podíl na nákladech dle vyhlášky platné v době uzavření smlouvy. Zástupce distributora si zřejmě zmýlil platnost této smlouvy s platností vyjádření k žádosti o připojení, které je v zásadě omezeno na dobu 180 dnů. Tato prekluze se na platnou a účinnou smlouvu o připojení samozřejmě nevztahuje.
Přesto Vám však doporučujeme ještě pečlivě prostudovat text smlouvy o připojení. Ve smyslu §50 odst. 3 Energetického zákona musí smlouva obsahovat kromě výše rezervovaného příkonu, podmínek a místa připojení i termín připojení. Termínem se obvykle rozumí pouze doba od kdy lze připojení požadovat. Předpokládáme, že tomu je tak i ve Vašem případě a doba, po kterou lze připojení realizovat není nijak omezena.

kW versus kWh2007-06-0344
Dotaz:Dobrý den.
Mám ukol z fyziky a to - musíme udávat příkony různých spotrebičů. Já ale stále nacházím el. energii v kWh. Napište mi prosím vzorec, ze kterého by se dal vypočítat příkon z el. energie.
Děkuji :)

Odpověď: první řadě je potřeba si uvědomit rozdíl mezi elektrickým příkonem (nebo výkonem), jehož jednotkou je [kW] a odběrem elektřiny nebo také elektrickou prací, jejíž jednotkou je [kWh]. Elektrický výkon je fyzikální veličina, představující elektrickou práci vykonanou spotřebičem za jednotku času. Jestliže je např. spotřebič o příkonu 2 kW zapnut po dobu např. 2 hodin, spotřebuje 2 kW x 2 hodiny = 4 kWh. Stejný spotřebič samozřejmě spotřebuje za 30 minut 1 kWh nebo za 5 hodin 10 kWh. Z tohoto příkladu lze nejlépe pochopit vztah mezi kW a kWh. Platí tedy, že

W = P * t

kde
   W  je elektrická práce v [kWh]
   P   je elektrický příkon v [kW]
   t     je čas v [hod.]

Hodnota příkonu v [kW] se uvádí na štítku elektrických spotřebičů. Odběr elektřiny těchto spotřebičů v [kWh] měří elektroměr.
Přesto si ale myslím, že nejlépe by tuto "záhadu" vysvětlit Váš fyzikář

Podružná dodávka elektřiny2007-05-2943
Dotaz:Je možné provést vlastníkem rozvodu el. energie (ČZS) za připojovacím místem svévolné odpojení a znemožnění odběru el. energie odběrného místa v zahrádkové kolonii, které je řešeno z podružného kiosku kabelovou přípojkou do zkolaudovaného objektu zahradního domku. V odběrném místě - zahradním domku je odběr evidován podružným elektroměrem a průběžně dle vykázené spotřeby hrazen této organizaci. Jak postupovat pro zabezpečení nepřetržité dodávky el. energie do doby vybudování samostatné kabelové přípojky.

Odpověď: Vašeho dotazu vyplývá, že je odběrné místo připojeno "podružně" ze sítě, kterou neprovozuje regionální distributor, nýbrž jiný právní subjekt (Český zahrádkářský svaz). Váš obchodní vztah by měl být upraven smlouvou o zajištění distribuce a dodávky elektřiny (to v případě, že ČZS tuto službu poskytuje na základě řádných licencí ERÚ) nebo smlouvou o nájmu či zajištění služeb spojených s užíváním pozemku (pokud je dodávka elektřiny pouze přeúčtována a nejedná se o podnikání v energetice - viz §3 Energetického zákona) . Pravděpodobnější je druhý uvedený případ. Odpověď na Vaši otázku je nutno hledat v příslušné smlouvě, která by měla upravovat i právo na přerušení dodávky elektřiny.
Pokud chcete být na tomto subjektu z hlediska dodávky elektřiny nezávislý, můžete si zřídit vlastní přípojku se sítě regionálního distributora. Je však potřeba si uvědomit, že ji budete zřizovat na svůj náklad, v případě, že bude přípojka procházet cizím pozemkem, pak budete potřebovat souhlas vlastníka a za zajištění příslušného příkonu v síti zaplatíte regionálnímu distributorovi podíl na nákladech ("připojovací poplatek" - 500 Kč/A hlavního jističe).

Definice "odběrného místa"2007-05-1442
Dotaz:Musí být každý byt samostatným odběrným místem? Je nutné je zřídit ještě před kolaudací objektu?

Odpověď:Odběrné místo je definováno v Energetickém zákonu v §2 odst.2 písm.a) bod 14. Rozumí se jím elektrické zařízení jednoho odběratele, jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením. Z této definice vyplývá, že byt je samostatným odběrným místem.
Předpokladem kolaudace bytu je samozřejmě mj. i zajištění veškerých energií potřebných k užívání bytu. Bez připojení k energetické síti proto v zásadě nelze byt zkolaudovat.

Výpočet škody při neoprávněném odběru elektřiny2007-05-1441
Dotaz: velikonocích mi odpojili hodiny, že jsem prý neoprávněně odebíral proud. Dodavatel elektřiny mi dopisem sdělil, že při kontrole elektrické instalace bylo zjištěno odstranění zaplombování hlavního jističe a napojení bytu přímo z tohoto jističe mimo elektroměr. Výše škody byla stanovena výpočtem a vůbec neodpovídá skutečnosti.
Má dodavatel elektřiny za povinnost kontrolovat plomby a hlásit jakékoliv pochybení dřív?
Je správné aby byla škoda stanovena podle vzorce na více než 30.000 kWh přesto, že máme maximální roční spotřebu 6000 kWh?

Odpověď:První otázkou, na kterou bychom chtěli znát pravdivou odpověď je, zda skutečně došlo ke krádeži elektřiny. Pokud ano, pak je nejlepší radou masarykovské "nebát se a nekrást" nikoliv "nebát se krást".
Udržovat měřicí zařízení ve správném chodu je povinností distributora, na jehož síť jste připojeni. Na druhé straně je však v zájmu odběratele sledovat správný chod elektroměru a jakékoliv anomálie neprodleně oznámit provozovateli distribuční soustavy. Zcela samozřejmý by měl být respekt k plombám, neboť ty chrání části, kterými protéká neměřená elektřina. Jejich úmyslnné porušení, ať je jakkoliv snadné, je vždy hrubým porušením obchodního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem. Tomu samozřejmě odpovídá i postih, kterému se odběratel takovým jednáním vystavuje.
Podmínky stanovení škody vzniklé neoprávněným odběrem elektřiny upravuje Energetický zákon v § 51. Odběratel je povinen uhradit skutečně vzniklou škodu. Nelze-li vzniklou škodu stanovit, je náhrada škody vypočtena způsobem stanoveným ve vyhlášce č. 51/2005. Podle Vašeho popisu skutečně nelze stanovit skutečnou škodu jinak než výpočtem, neboť elektřina byla odebírána mimo měřicí soupravu a její spotřeba tak nebyla nijak registrována. Tento postup je oprávněný, a to přesto, že je nastaven tak, že vypočtená spotřeba dosahuje spíše maximálních hodnot odpovídajícím přenosové schopnosti přípojky.

Podíl odběratele na nákladech spojených s připojením nového odběrného místa2007-05-0940
Dotaz:Na svůj náklad jsme zřídili el. přípojku pro zahradní chatku. Jednalo se cca o 140 m kabelu uloženého v zemi. Nyní jsme před uzavřením smlouvy s firmou ČEZ a chtějí po nás ještě zaplatit poplatek za rezervování příkonu (hodnota jističe před elměrem x 500 Kč). Můžeme se obrátit na jiného dodavatele a uzavřít smlouvu bez tohoto poplatku? Přesně se to jmenuje podíl žadatele na nákladech provozovatele... a provozovatel nehradil nic.

Odpověď:Elektřina se od výrobce (elektrárny) do odběrného místa přenáší prostřednictvím přenosové a distribuční soustavy. Každý požadavek na odběr elektřiny proto vyvolává investiční náklady na zařízení, prostřednictvím kterého bude elektřina dopravována do Vašeho odběrného místa. Protože však nikdy nelze určit z jaké elektrárny pochází Vámi odebraná elektřina (fyzilkální zákony totiž fungují zcela nezávisle) nelze tyto náklady vyčíslit individuálně, tj. podle místa výroby elektřiny, umístění odběrného místa a přenášeného příkonu. Z tohoto důvodu se náklady na připojení a zajištění požadovaného příkonu stanovují v průměrné výši skutečně vynaložených nákladů. Distributoři jsou povinni předkládat kalkulace nákladů na rozvoj sítí Energetickému regulačnímu řadu, který je posuzuje a schvaluje. Na tomto základě je pak stanovena hodnota průměrných investičních nákladů na zajištění přenosu a distribuce elektrického příkonu. Tak lze nejlépe zajistit, aby skutečně vynaložené náklady odpovídaly nákladům, které vyvolal odběratel svým požadavkem na odběr elektřiny. Část těchto nákladů hradí odběratel v okamžiíku připojení ve formě podílu na nákladěch provozovatele distribuční soustavy. Jedná se proto o zcela legitimní platbu stanovenou dle vyhlášky ERÚ č. 51/2006.
V případě připojení k síti nízkého napětí je konkrétní podíl odběratele odvozen od velikosti hlavního jističe, kterým je fakticky vymezen maximální příkon, který distributor odběrateli trvale rezervovuje ve své síti (viz příloha č.5 vyhlášky ERÚ č. 51/2006).

Viz také další odpovědi na podobné téma.

Odběrné místo je vždy připojeno na distribuční síť provozovatele, na jehož území vymezeném v licencí na provozování distribuční soustavy je umístěno. Z tohoto důvodu není možná volba distributora, neboť by to znamenalo nesmyslné budování paralelních sítí.
Zcela svobodně si však můžete zvolit obchodníka s elektřinou, který Vám bude elektřinu prostřednictvím tohoto připojení dodávat. Více informací o těchto možnostech nalezneta i na našich stránkách.

Reklamace vysoké spotřeby elektřiny2007-05-0939
Dotaz:Meziročně se nám zvýšila spotřeba energie cca 2x při stejných spotřebičích a nižším provozu v domácnosti (maželce skočila mateřská a děti jsou ve školce). Vzniklý nedoplatek jsme uhradili a žádali o přezkoumání. Dostavil se technik, přezkoumal připojení elměru a stav počitadla a řekl, že je vše v pořádku. Ale ze strany dodavatele elekřiny nebyla dodržena 30-ti denní lhůta pro vyřizení reklamace.
Když reklamuji chybné zboží v obchodě, tak si prodejce v této situaci nechá zboží a já dostanu zpět peníze. Ale u energie se nedá řít "Tak si tuhle nechte a dejte mi jinou, nebo vraťte peníze".
Co teď? Máme nárok na vrácení peněz za energii rovnající se rozdílu mezi spotřebou za poslední a předešlé období? Jak dále postupovat?

Odpověď:Elektřina je sice také zboží ale zcela specifického charakteru - pokud ji spotřebujete, pak ji již nemůžete vrátit. Z tohoto důvodu je vztah mezi dodavatelem a odběratelem upraven poměrně rozsáhlou legislativou.
Podmínky kvality dodávky elektřiny a služeb poskytovaných dodavatelem (resp. distributorem) elektřiny upravuje vyhláška ERÚ č. 540/2005 o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. V § 9 - Standard lhůty pro vyřízení reklamace kvality elektřiny je stanovena závazná lhůta pro vyřízení reklamace a sankce za její nedodržení.
Pokud jde o postup, jakým byla Vaše reklamace vyřízena, doporučujeme Vám seznámit se v naší dřívější odpovědí na podobný dotaz ("Reklamace chybné fakturace odběru elektřiny" nebo "Chybné zapojení elektroměru").

Výpočet účiníku odběru elektřiny2007-05-0238
Dotaz:Při vyhodnocení účiníku dodavatel vychází z naměřených hodnot odběru ve špičce, a to přesto, že máme dvoutarifové měření (tarif B5a). Díky tomu nám účtuje za nižší účiník přirážku. Pokud by hodnocení účiníku vycházelo z činného i jalového odběru v době vysokého tarifu, byl by účiník dodržen.
Je to správný postup ?

Odpověď:Účiník odběru elektřiny (cos fí) vyhodnocuje distributor elektřiny. Protože se jedná o regulovanou platbu, činí tak dle příslušného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Pro rok 2007 jsou podmínky vyhodnocení účiníku stanoveny v kapitole 8 Cenového rozhodnutí ERÚ č.9/2006.
Pro účely stanovení účiníku (cos fí) se u průběhového měření používají naměřené hodnoty odběru činné a jalové energie ve shodném časovém úseku, kterým je čtyřhodinové časové pásmo pracovních dnů. Čtyřhodinové časové pásmo pro vyhodnocení účiníku u odběrných míst vybavených měřením typu A a B (průběhové měření) je stanoveno jako časový interval od 6 hodiny do 10 hodiny. Z tohoto hlediska se zdá, že je Vámi zpochybněný postup distributora, pokud je špičkový tarif vyhodnocen v pracovních dnech v době od 6:00 do 10:00 hodin, správný.
Na tento text však lze pohlížet i jinak. V energetické legislativě je za obchodní hodinu považován časový interval v trvání jedné hodiny, přičemž první obchodní hodina obchodního dne začíná v 00:00:00 hodin a končí v 01:00:00 hodin. Textu "od 6 hodiny" lze tedy porozumět jako časovému pásmu od 5:00 do 6:00 hod. a textu "do 10 hodiny" jako pásmu 9:00-10:00 hod.. Protože by však takto mohlo být vymezeno pětihodinové pásmo (5:00 - 10:00 hod.), lze předpokládat, že autor neměl na mysli pásmo včetně této podlesní hodiny (jinak by použil "včetně"). Z hlediska jazyka českého v cenovém rozhodnutí pouze chybí tečky za číslovkou a ujištění, že poslední hodina již do intervalu nepatří. Kdyby chtěl autor textu správně vymezit časové pásmo na 6 - 10 hodin (tak jak je vyhodnocení pravděpodobně ve skutečnosti distributory používáno) použil by pravděpodobně text "od šesti do deseti hodin" nebo "6-10 hod.". Výše uvedený výklad textu cenového rozhodnutí by zásadním způsobem změnil výsledky vyhodnocení, a to většinou ve prospěch odběratele.
Cenové rozhodnutí však dává provozovateli distribuční soustavy blíže nespecifikované právo "v odůvodněných případech rozhodnout o jiném způsobu stanovení intervalu pro vyhodnocení účiníku". Bohužel však nestanoví komu odůvodnění distributor předloží nebo koho o tomto svém rozhodnutí alespoň informuje. S ohledem na to, že délka intervalu a jeho umístění v diagramu odběru má na výsledek a tedy i platbu za účiník velmi významný vliv, je to podle našeho názoru zásadní nedostatek tohoto dokumentu.
Další poměrně významnou nepřesnost obsahuje i kapitola 8.6., která řeší otázku nevykompenzovaných ztrát transformátoru. Zde je však rada jednoduchá. K transformátoru připojit příslušný kompenzační kondenzátor a dbát o jeho provozuschopný stav.

Nezaplacení zálohy za elektřinu2007-04-1737
Dotaz:Dobrý den, mohu se zeptat, co se stane když jsem jeden měsíc nezaplatil zálohu za elektřinu (Eon)? Příjde mi upomínka se splatnou složenkou?

Odpověď:Nezaplacení zálohy se standardně považuje za neplnění platebních povinností podle smlouvy o dodávce elektřiny. Dle Energetického zákona (§ 51 zákona 458/2000 Sb.) to může být dokonce důvodem pro přerušení dodávky elektřiny. Z tohoto důvodu ji doporučujeme obratem uhradit. Jak bude konkrétně reagovat Váš dodavatel můžete zjistit přímým dotazem u něho (zákaznická linka 840 111 333, e-mail - mail@eon.cz)

Neoprávněné přerušení dodávky elektřiny2007-04-1136
Dotaz:Dobrý den, 26.3.2007 mě nechala společnost ČEZ prodej, s.r.o. odpojit od sítě s odůvodněním, že jsem nezaplatil fakturu. Ta je ale uhrazená a v řádném termínu. To jsem jim i doložil výpisem z účtu. Odmítají mě ale znovu zdarma připojit. A chtějí poplatek 1.349,-Kč. Je tento postup legální?

Odpověď:Dodavatel elektřiny nebo distributor elektřiny jsou ve smyslu Energetického zákona oprávněni přerušit dodávku v případě neoprávněného odběru elektřiny. Za neoprávněný odběr elektřiny se mj. považuje i odběr při opakovaném nedodržení smluveného způsobu platby za odebranou elektřinu včetně záloh a odběr při neplnění platebních povinností vyplývajících z vyúčtování skutečného odběru elektřiny (§ 51 zákona 458/2000 Sb.).
Pokud jste dodržel sjednaný způsob platby (viz Vaše smlouva o dodávce elektřiny ev. Obchodní podmínky dodávky) a k úhradě skutečně došlo v řádném termínu (za úhradu se obvykle považuje připsání příslušné částky na účet dodavatele nikoliv její odepsání z Vašeho účtu), pak by k porušení Vašich práv zřejmě skutečně došlo. Aby se předešlo zbytečným omylům je však obvyklé, že distributor před přerušením dodávky zašle (domnělému) dlužníkovi upomínku. Tím by se měly řešit případné omyly (např nepřiřazení platby k Vašemu účtu díky chybně zapsanému variabilnímu symbolu). Před tím než budete zvažovat další kroky, ověřte si zda skutečně nedošlo (např. vlivem omylu) k nesplnění Vašich platebních povinností.
Pokud lze přerušení dodávky elektřiny ve Vašem odběrném místě skutečně považovat za neoprávněné, nemůže na Vás distributor ani dodavatel elektřiny požadovat jakoukoliv náhradu. Naopak není vyloučeno, že v tomto případě mohlo dojít k porušení garantovaných standardů kvality dodávky elektřiny (vyhláška 540/2005 Sb.).
Pokud nejste se službami svého současného dodavatele elektřiny spokojen, máte možnost jej samozřejmě změnit.

Výše nákladů na připojení nového odběrného místa2007-04-0435
Dotaz:Dobrý den, prosím o informaci jaká je cena za NOVÉ PŘIPOJENÍ k odběru elektrické energie, případně jak je tato cena stanovována. konktrétně se mi jedná o připojení 3x32 A. Děkuji.

Odpověď:Výši podílu odběratele na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu pro nové odběrné místo stanovuje vyhláška Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 51/2006 Sb.
V souvislosti s připojením se nejedná pouze o náklady vzniklé přímo v místě připojení, nýbrž i o náklady, které bylo nutno vynaložit pro zajištění dopravy elektřiny od výrobce až do místa spotřeby. Bez celé této "dopravní cesty" (přenosová soustava - vedení 400 kV a 220 kV a distribuční soustava - vedení 110 kV, 22 kV a 380/220 V vč. příslušných transformací napětí) by se dodávka nemohla uskutečnit. S ohledem na povahu dopravy elektřiny, kdy nelze určit, ze kterého zdroje elektřina pochází a kudy byla do odběrného místa dopravena, lze náklady na vybudování dopravní cesty určit pouze jako průměrné. Protože náklady na dopravu rostou v závislosti na požadovaném maximálním příkonu příslušného odběratele (rezervovaná kapacita), jsou vztaženy k této technické jednotce - u velkoodběratelů je podíl stanoven přímo v Kč na kW rezervovaného elektrického příkonu, u maloodběratelů pak v Kč na Ampér hlavního jističe.
Konkrétní jednotkové ceny pro stanovení podílu na připojení jsou uvedeny v příloze č. 6 vyhlášky 51/2006 Sb. V případě hlavního jističe 3x32 A bude podíl zákazníka na připojení stanoven ve výši 32 A x 500 Kč/A = 16.000 Kč.

Nedodržení termínu připojení po přerušení dodávky z důvodu pohledávky2007-03-2734
Dotaz:Mám bohužel špatnou zkušenost s přístupem nástupnické organizace VČE. Po 5 dnech prodlení s placením vás klidně odpojí. Dluh jsem ihned zaplatil, řeším však nyní věc, že ČEZ chce za odpojení a připojení cca 1400 Kč. Nelze z nich dostat žádný předpis platby (proforma, faktura) tohoto poplatku. Domnívám se, že bych měl podle vyhlášek platit pouze skutečné náklady a ČEZ by je měl řádně vyčíslit. Zaměstnanec ČEZu mi řekl, že na obnovení dodávky elektřiny má 4 dny ode dne, kdy jim předložím doklady o platbě.

Odpověď:Pokud odběratel nezaplatí splatnou pohledávku za dodávku elektřiny (vyúčtování dodávky, záloha apod.) ani v náhradním termínu stanoveném v upomínce, je dodavatel elektřiny oprávněn přerušit takovému odběrateli dodávku elektřiny. Ve smyslu zákona se jedná o neoprávněný odběr elektřiny. Toto právo vyplývá mj. z povahy elektřiny, kdy odběratel může toto "zboží" odebírat nezávisle na vůli dodavatele.
Pokud dojde k přerušení dodávky z důvodu neplacení, je dodavatel povinen zajistit obnovení dodávky elektřiny ve lhůtě 2 pracovních dnů následujících po dni, ve kterém zákazník uhradil všechny své splatné pohledávky za odebranou elektřinu, včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením dodávky elektřiny. Pohledávka se považuje za uhrazenou připsáním dlužné částky na účet věřitele nebo platbou v hotovosti.
Náklady na odpojení a následné připojení jsou stanoveny na základě kalkulace skutečných nákladů na tuto činnost, a to obvykle ve výši průměrných nákladů na přerušení a následné obnovení dodávky elektřiny (náklady na práci montéra a jeho dopravu na odběrné místo, apod.). Částka není pokutou a ani nemůže obsahovat zisk. Jedná se vždy jen o náhradu skutečné škody resp. nákladů spojených s neoprávněným odběrem elektřiny.
Je obvyklé, že distributor resp. obchodník sazbu za odpojení a následné připojení z ryze praktických důvodů uvádí v ceníku služeb souvisejících s dodávkou elektřiny. Pokud není cena uvedena ve zveřejněném ceníku, měl by Vám obchodník předložit individuální kalkulaci nákladů, které od Vás požaduje (skutečný čas strávený monterém v souvisloti s odpojením a připojením, hodinová sazba montéra, ujeté km, náklady na jeden km, atd.). Vystavení dokladu o platbě je pak naprostou samozřejmostí.
Za nedodržení stanoveného termínu obnovy dodávky elektřiny po přerušení dodávky z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebranou elektřinu je dle vyhlášky ERÚ o standardech kvality dodávky elektřiny č. 540/2005 Sb. dodavatel elektřiny povinen zákazníkovi poskytnout náhradu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení nejvýše však 25 000 Kč.
Pokud jste si jist, že chyba byla na straně dodavatele elektřiny, můžete se s úspěchem svých práv domáhat prostřednictvím Energetického regulačního úřadu.

Nedodržení termínu připojení k distribuční síti.2007-03-1433
Dotaz:S E.ON jsem uzavřel smlouvu o připojení elektrické energie a zaplatil všechny poplatky. Nejzazší termín připojení byl září 2006. Stále však nejsem připojen. E.ON má dost času. Co dělat? Mám nárok na náhradu?

Odpověď:Podmínky připojení odběrného místa konečného zákazníka k distribuční síti stanovuje vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006.
Připojení zařízení budoucího odběratele distribuční soustavě se uskutečňuje na základě smlouvy o připojení. Ve smlouvě o připojení se provozovatel distribuční soustavy zavazuje připojit k distribuční soustavě zařízení konečného zákazníka a umožnit mu odběr elektřiny. Konečný zákazník se naopak zavazuje uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva musí obsahovat podmínky připojení zařízení odběratele, včetně výše rezervovaného příkonu (hodnota hlavního jističe), termín a místo připojení.
Pokud máte smlouvu o připojení platně uzavřenou a splnil jste všechny povinnosti, ke kterým jste se ve smlouvě zavázal, požadujte důrazně na distributorovi splnění jeho povinností, a to včetně termínu připojení uvedeného ve smlouvě.
Kontrolou dodržování povinností stanovených v zákoně je pověřena Státní energetická inspekce a Energetický regulační úřad. Pokud se svých práv nedomůžete jednáním s provozovatelem distribuční soustavy, máte plné právo obrátit se na ně.
Energetická legislativa pamatuje i na odškodnění odběratelů v případě neplnění povinností provozovatelů distribučních sítí stanovených zákonem a příslušnými vyhláškami, a to vymezením oblastí a výše sankcí - viz vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. Sankci za nedodržení termínu sjednaného ve smlouvě o připojení však tato vyhláška neobsahuje.

Předávání naměřených hodnot odběru elektřiny prostřednicvím systému www100.2007-03-1232
Dotaz:Od 1.1.2007 jsme změnili dodavatele elektřiny. Jako velkoodběratel jsme si mohli ze sytému www100 stahovat data o odběru elektřiny. V průběhu února nám však byl přístup do tohoto systému znemožněn s odůvodněním, že již nejsme odběratelem Pražské energetiky.
Není to diskriminace za to, že jsme si zvolili levnějšího dodavatele elektřiny ?

Odpověď:nergetický zákon garantuje oprávněnému zákazníkovi (a tím jsou dnes v České republice již všichni odběratelé elektřiny) právo na změnu dodavatele. Toto právo nesmí být ostatními účastníky trhu přímo či skrytě omezováno.
Povinnost poskytovat informace o naměřených hodnotách odběru elektřiny má dle energetické legislativy provozovatel distribuční soustavy - ve Vašem případě PREdistribuce, a.s. Požádejte proto o poskytování naměřených dat právě tuto společnost. Provozovatelem Vámi zmíněného systému www100 je obchodník s elektřinou Pražská energetika, a.s. Tato společnost Vám již nemusí předávat naměřená data. Po odchodu k jinému dodavateli s Vámi již není v žádném smluvním vztahu, který by ji k tomu zavazoval.
Provozovatel distribuční soustavy je povinen v souladu s Energetickým zákonem chránit naměřená data odběru elektřiny před zneužitím, neboť se nepochybně jedná o skutečnosti mající povahu obchodního tajemství. Pokud by je distributor předával osobě, která k tomu není zákonem oprávněna, dopouštěl by se tím nezákonného jednání. Z tohoto důvodu nemůže mít tato data legálně k dispozici obchodník s elektřinou, který již není Vaším dodavatelem.

Reklamace chybné fakturace odběru elektřiny2007-02-2731
Dotaz:Zajímalo by mne, zda má dodavatel elektřiny při zúčtování odběru povinnost ohlížet se na spotřebu v předešlém období při sedminásobném zvýšení spotřeby. Jedná se o to, že vlastním rodinný domek 2+1 a v předešlých letech jsem měl spotřebu 1200 - 1500 kWh. V minulém roce jsem spotřeboval 8000 kWh, aniž by se podmínky spotřeby lišily od předešlých let. Žádný spotřebič jsem do domu nepřidával a ani si elektřinou nepřitápěl. Elektřinou pouze svítím, takže mám tarif D02d.
Tento problém řeším s dodavatelem již půl roku. Aniž by byla situace vyřešena, obdržel jsem minulý týden upomínku o zaplacení, s tím, že když neuhradím dlužnou částku do určitého dne, bude mi přerušena dodávka elektřiny.

Odpověď:Řešení tohoto problému je opravdu velmi obtížné a to i tehdy, kdy je zvýšení odběru několikanásobné. Je totiž potřeba věrohodným způsobem prokázat jaká byla skutečná spotřeba elektřiny.
Váš dodavatel je z tohoto hlediska v relativně výhodnější pozici. Stačí mu totiž prokázat, že splnil veškeré požadavky na měření a odečet elektřiny tj. zejména to, že splnil veškeré podmínky, které mu ukládá zákon z hlediska technických podmínek měření. Jednou z nich je povinnost elektroměr instalovaný na odběrném místě pravidelně ověřit (cejch elektroměru). Rok posledního ověření naleznete na ochranných prvcích elektroměru (štítek s dvoucifernou koncovkou cejchovního roku a dtto na cejchovních plombách na krytu přístroje, nikoliv na svorkovnici). Podle typu přístroje pak je stanovena maximální doba platnosti tohoto ověření 12 - 16 let. V případě, že není splněna stanovená doba, lze údaje elektroměru s úspěchem zpochybnit. Ověřte si to ale nepředpokládám, že půjde o tento případ.
Ověřte si také, zda elektroměr nemá "prázdný chod". Při vypnutí všech spotřebičů, nesmí vykazovat žádnou spotřebu. Pokud ji vykazuje pak je to buď jeho vada nebo je na odběrném místě v provozu spotřebič, který jste nevypnul nebo o něm nevíte. Další důvod zvýšeného odběru může být nekvalitní provádění odečtu. Pokud např. při minulém odečtu byl chybně odečten stav elektroměru - nižší než skutečný - pak je při dalším správně provedeném odečtu vyfakturováno větší množství elektřiny. Jedná se však o odběr, který nebyl v souvislosti s chybně provedeným odečtem vyúčtován v předcházejícím období. Z hlediska celkové spotřeby v kWh je tedy za součet těchto dvou období vyúčtováno správné množství elektřiny. Problém však může být v souvislosti s změněnou cenou.
Chybně mohl být proveden i poslední odečet na jehož základě byla provedena fakturace |Vámi označovaná za chybnou. Zkontrolujte si proto současný stav elektroměru. Pokud by byl nižší než stav, který je uveden na faktuře (a to by při fakturaci sedminásobného zvýšení odběru byl), byl by to zásadní důkaz chybné fakturace.
Samozřejmě se však můžete na základě předcházející event. budoucí spotřeby pokusit dohodnout o tom, že fakturovaná spotřeba nemůže být nereálná. To, že jste nepoužíval elektřinu např. k topení víte pouze Vy sám. Distributora je však potřeba přesvědčit nějakým objektivním důkazem. Jedním z nich může být např. i maximální technická možnost odběru, která je vymezena velikostí jističe před elektroměrem. Při třífázovém připojení je teoreticky (při 100 %-ním využití přenosové schopnosti jističe) možné odebrat měsíčně cca 500 kWh na každý ampér jističe (tj. při jističi 3x25 A 12.500 kWh). Skutečně reálné maximum odběru je pak asi jedna polovina. Pokud je však údaj o spotřebě 8.000 kWh za období jednoho roku (ve Vašem dotazu to není jednoznačně uvedeno) pak ani tento důkaz není dostatečně věrohodný.
Další možností je, že v minulosti byla spotřeba měřena chybně, a to ve Váš prospěch. To samozřejmě také nelze vyloučit. Množství odebrané elektřiny, které bylo na rodinný dům poměrně nízké k tomuto názoru přímo vybízí. Pokud by v posledním fakturovaném období došlo k výměně elektroměru, pak by to bylo ještě více pravděpodobné (výměnou by byla odstraněna chyba minulého elektroměru). To však můžete nejlépe zjistit porovnáním se současnou výší spotřeby.
Existují nepochybně i další možnosti jak k nesrovnalosti mohlo dojít. Výše uvedené varianty vycházejí z relativně malého rozsahu informací, které pro odpověď máme. Přesto si však zkuste vybrat některou z možností výše uvedených.
Pokud však nenaleznete pro zdůvodnění zvýšení spotřeby přesvědčivý důkaz, prostudujte si dobře obchodní podmínky dodávky, které naleznete na Vaší smlouvě o dodávce elektřiny resp. na webových stránkách příslušné energetické společnosti, která Vám zajišťuje distribuci elektřiny. Velmi pravděpodobně tam nalezněte podmínky z nichž vyplývá, že jste při podpisu smlouvy souhlasil s postupem, a to včetně přerušení dodávky, který tato společnost nyní uplatňuje. Z tohoto důvodu je ve Vašem zájmu nejlépe stanovený dluh uhradit nebo na jeho úhradu sjednat splátkový kalendář. I přesto však máte možnost později předložit nezvratné důkazy, o tom, že se jednalo o chybu.

Dočasné versus trvalé připojení odběrného místa2007-01-1830
Dotaz:Chtěla bych se zeptat, zda se něco platí (mám na mysli poplatek za ampery) když bychom chtěli změnit dočasné připojení na trvalé? Jistič, který máme doposud v pilíři zůstane stejný, nic se z hlediska technických parametrů nebude měnit, jen ty slovíčka ve smlouvě dočasné za trvalé?

Odpověď:Podmínky připojení odběratele upravuje vyhláška Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 51/2005 Sb.
Smlouva o poskytnutí distribuce elektřiny může být uzavřena pro trvalý odběr elektřiny (smlouva na dobu neurčitou) nebo pro krátkodobý odběr (smlouva na dobu určitou - viz §6 odst.5 vyhl. 51/2006 Sb.).
Pokud bylo "dočasné" připojení sjednáno na dobu určitou (termín ukončení platnosti smlouvy by musel být uveden ve smlouvě), pak se jedná o krátkodobý odběr, který končí dnem platnosti smlouvy. V případě přechodu na režim trvalého odběru elektřiny se tato změna považuje za vznik nového odběrného místa. Znamená tedy platbu podílu odběratele na nákladech na připojení.
Podle Vašeho dotazu však usuzuji, že se jedná o případ, kdy byla v minulosti uzavřena smlouva o dodávce elektřiny např. pro rekreační objekt. Tato smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou a nyní chcete pouze změnit sazbu, resp. smlouvu. Pokud se v této souvislosti nic nemění v technickém způsobu připojení, není tato změna spojena s platbou podílu odběratele na novém připojení (viz §3 vyhl. 51/2006 Sb.) neboť se nejedná o nové připojení.

Chybné zapojení elektroměru2006-12-1829
Dotaz:Při kontrole elektroměru bylo zjištěno, že ho pracovníci Pražské energetiky chybně zapojili, to podle nich způsobilo, že odebraná elektřina byla na displeji vykazována pouze částečně a zbytek se zaznamenával do registru elektroměru, ale nebyl fakturován. Teď po nás chtějí doplatek od montáže elektroměru, tedy za 2 roky asi 6 tisíc. Odvolávají se na vyhlášku 51/2006. Mají na to právo? Máme nějakou možnost se proti tomu bránit?

Odpověď:Odběratel je samozřejmě povinen uhradit veškerou elektřiny, kterou odebral. Množství odebrané elektřiny musí být stanoveno měřením úředně ověřeným měřicím přístrojem (elektroměr opatřený platným cejchem). Pokud není možné tímto způsobem množství odebramé elektřiny stanovit, je odběr elektřiny stanoven náhradním způsobem, a to dle vyhlášky 51/2005 Sb.:

a) výpočtem na základě zkušebního protokolu vypracovaného osobou oprávněnou podle zákona o metrologii
    č. 505/1990 Sb., nebo
b) podle výše spotřeby v předchozím srovnatelném období a při srovnatelném charakteru odběru, v němž byl     odběr elektřiny řádně měřen, nebo
c) dodatečně podle výše spotřeby v následujícím období.

Pražská energetika, a.s. od roku 2000 používá pro měření elektřiny i u maloodběratelů moderní elektronické elektroměry. Ty jsou schopny i při chybném zapojení registrovat do pomocných registrů správné hodnoty odběru. Díky tomu lze většinou zcela přesně rekonstruovat správný odběr elektřiny i v případě chybného zapojení.
Pokud považujete odběr elektřiny stanovený na základě protokolu o chybném zapojení (viz písm. a) za nepravděpodobný, vyhraďte si následnou korekci skutečné spotřeby podle odběru elektřiny dosaženého v následujícím období.

Prázdný chod elektroměru2006-12-1828
Dotaz:Pokud odpojím veškeré spotřebiče a vypnu jističe, tak se elektroměr stále nepatrně točí. Dělá to asi 1 kWh za den. Je to normalní?

Odpověď:Pokud jste si jist, že skutečně není zapnut žádný spotřebič, pak to v pořádku není. Elektromechanický (Ferrarisův) elektroměr má naopak určité pásmo necitlivosti, kdy odběr ve výši několika miliampér není schopen zaregistrovat. Obraťte se s reklamací na příslušného provozovatele distribuční soustavy (rozvodný podnik). Ten je povinen tuto vadu posoudit a elektroměr případně na svůj náklad vyměnit.

Vyúčtování neoprávněného odběru elektřiny2006-12-1827
Dotaz:Co je pevná cena stanovená pro zúčtování odchylky, kdo tuto cenu určuje a jaká je její výše. A co se rozumí pod pojmem napěťová hladina a charakter odběru v daném místě. Jedná se o vyhlášku 51/2006.

Odpověď:Ve vyhlášce ERÚ č.51 Sb. jsou tyto pojmy uvedeny v části s názvem "Stanovení výše škody při neoprávněném odběru elektřiny pro účely její náhrady".

Množství neoprávněné odebrané elektřiny se stanovuje na základě změřených nebo jinak zjištěných prokazatelných údajů o neoprávněném odběru elektřiny. Skutečná škoda je účtována za odběr (silové) elektřiny a za distribuci (dopravu) elektřiny.
Skutečná škoda za neoprávněný odběr elektřiny se stanoví oceněním zjištěného množství elektřiny cenami dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ("ERÚ"), a to pevnou cenou stanovenou pro zúčtování odchylky v době zjištění neoprávněného odběru elektřiny (pro rok 2006 je to 1,99 Kč/kWh dle Cenového rozhodnutí ERÚ č. 14/2005).
Další složkou skutečné škody je distribuce elektřiny. Cenu distribuce stanovuje ERÚ v cenovém rozhodnutí regulovaných cen pro příslušnou napěťovou úroveň a charakter odběru elektřiny (pro rok 2006 a napěťovou úroveň nízkého napětí je to Cenové rozhodnutí ERÚ č. 15/2005).

Napěťovou hladinou se zde rozumí elektrické napětí v místě připojení odběrního místa k distribuční soustavě:

- velmi vysoké napětí - kategorie odběratele A
- vysoké napětí - kategorie odběratele B
- nízké napětí - kategorie odběratele C a kategorie D

Charakterem odběru se rozumí účel odběru z pohledu užití elektřiny. Pro napěťovou úroveň nízkého napětí se tím rozumí:

- základní odběr - distribuční sazby D01d, D02d - pro domácnosti (resp. C01d, C02d, C03d - pro podnikatele)
- elektrické akumulační vytápění - D25d, D26d (resp. C25d, C26d)
- elektrické hybridní vytápění - D35d (resp. C35d)
- elektrické přímé vytápění - D45d (resp. C45d), atd.

Vyúčtování neoprávněného odběru elektřiny není vůbec příjemnou záležitostí. Proto se vyplatí dodržovat zákonem stanovená pravidla a nezadávat k němu jakékoliv důvody.

Podíl na nákladech na připojení a DPH2006-11-2726
Dotaz:Podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu dle vyhlášky ERU č. 51/2006 Sb. je stanoven ve smlouvě o připojení. Na základě jaké vyhlášky se stanovuje DPH k této částce nebo na základě jaké vyhlášky je poplatek od DPH osvobozen?

Odpověď:Příloha č. 6 vyhlášky ERÚ č. 51/2006 Sb. stanovuje výši podílu odběratele na připojení k distribuční síti.
Povinnosti vztahující se k dani z přidané hodnoty jsou vymezeny zákonem č. 235/2004 Sb. Podíl odběratele na nákladech na připojení k distribuční síti není spojen s konkrétní investiční akcí související s připojením tohoto zákazníka, ale týká se souboru všech akcí a opatření, která provozovatel distribuční soustavy již realizuje nebo hodlá realizovat. Úhradou podílu nákladů zákazník nezískává žádný majetkový prospěch.
Z tohoto důvodu nelze považovat úhradu podílu na nákladech na připojení za zdanitelné plnění. Jednotkové ceny stanovené ve vyhlášce ERÚ č. 51/2006 Sb. jsou konečné a neobsahují ani k nim není připočítávána DPH. Stejně tak provozovateli distribuční soustavy nevzniká v této souvislosti povinnost přiznání DPH.

Pozn.: Stanovisko v této věci vydalo již dříve Ministerstvo financí ČR a je k dispozici na jeho webových stránkách.

Přehled dodavatelů elektřiny2006-11-2725
Dotaz:Mezi kolika dodavateli může dnes odběratel elektřiny volit? Zvyšuje se jejich počet? Vznikají noví dodavatelé elektřiny?

Odpověď:Úplný seznam obchodníků s elektřinou (právnické nebo fyzické osoby, kterým byla Energetickým regulačním úřadem přidělena licence na obchod s elektřinou) je uveden na stránkách Energetického regulačního úřadu . Většina těchto obchodníků však nabízí elektřinu pouze pro úzký okruh konečných zákazníků (např. v lokální distribuční soustavě, kterou provozují na základě licence na distribuci).
Na "veřejném trhu" pro konečné zákazníky aktivně působí cca 20 obchodníků, z nichž někteří jsou uvedeni na našich stránkách. Tyto obchodníky, kteří se orientují především na velkoodběratele elektřiny, obvykle oslovujeme při realizaci výběrového řízení pro naše klienty. Jejich počet se nijak významně nemění.
Okruh dodavatelů pro domácnosti je proti tomu poněkudužší. Kromě tradičních dodavatelů (ČEZ Prodej, s.r.o., E.ON Energie, a.s. a Pražská energetika, a.s.) postupně vznikají další. Lze však předpokládat, že tento segment trhu v brzké budoucnosti upoutá především dynamické obchodníky, kteří jsou schopni obsloužit velký počet zákazníků s malým objemem dodávky.
Pokud si chcete porovnat relace mezi standardními nabídkami cen jednotlivých dodavatelů, použijte odkaz "DOMÁCNOST - Ceny elektřiny" ve QUICK menu na našich stránkách.

Závaznost vyjádření distributora k žádosti o zvýšení příkonu.2006-11-2224
Dotaz:Chci přejít ze sazby D02d na D45d se zvýšením rezervovaného příkonu. Žádost byla přijata v lednu 2006 s termínem platnosti do července 2006. Bohužel v tomto období jsme nestihli provést úpravy. Je třeba nyní opět znovu zažádat a nyní již i platit za navýšení rez. příkonu ?

Odpověď:Žádost o připojení zařízení k distribuční soustavě se mj. podává před zvýšením rezervovaného příkonu stávajícího připojeného zařízení nebo před zásadní změnou charakteru odběru. Provozovatel distribuční soustavy (PDS) vydá do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti příslušné stanovisko. Tímto stanoviskem je vázán po dobu nejméně 180 kalendářních dnů ode dne odeslání stanoviska žadateli, pokud se žadatel s provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy nedohodnou jinak (viz vyhl.č.51/2006 Sb §5).
Pokud bylo toto stanovisko vydáno v lednu 2006 je již nepochybně neplatné. Ve Vašem dotazu však píšete o termínu "přijetí (Vaší) žádosti" a nikoliv o "vydání stanoviska PDS". Pravděpodobně se však jedná jen o formální nepřesnost, a ve skutečnosti jste měl na mysli právě vydání stanoviska PDS. V tom případě máte dnes pravděpodobně smůlu a požádat budete muset znovu, a to za nových podmínek vyhlášky. Můžete se ještě zkusit s PDS dohodnout o prodloužení platnosti stanoviska. Lze však důvodně předpokládat, že toto bude odmítnuto.

Opakovaná platba poplatku za připojení2006-11-1623
Dotaz:V době před platností nové vyhlášky bylo vydáno platné stavební povolení a zřízeno odběrné místo s bezzálohovým tarifem "stavební přípojky" a ročním vyúčtováním. Připojovací poplatek dle tehdy platné vyhlášky byl uhrazen ve výši 1000 Kč, přípojka plně zbudována na vlastní náklady. Teď po kolaudaci chci přejít na domovní tarif, stejná přípojka, stejný jistič, vše bez změn. Distributorem jsem byl vyrozuměn o povinnosti znovu uhradit připojovací poplatek , tentokrát ve výši 12.500 Kč. Je toto v pořádku a jsem povinen znovu platit za již existující a jednou zaplacené přípojné místo ?

Odpověď:Z Vašeho dotazu vyplývá, že v současné době je již odběrné místo připojeno na distribuční síť, smlouva o dodávce elektřiny (nyní smlouva o sdružené službě dodávky elektřiny zahrnující dodávku i distribuci elektřiny) je již sjednána a Vy chcete pouze provést změnu odběratele (pravděpodobně z dodavatele stavby na uživatele domu resp. domácnost).
V takovém případě by požadavek na nové zaplacení podílu na nákladech na připojení nebyl oprávněný pokud mezi ukončením odběru původního odběratele a uplatněním požadavku na uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny uplynulo méně než 12 měsíců. V případě zániku smlouvy o dodávce elektřiny trvá totiž rezervace příkonu pro místo připojení 12 měsíců ode dne zániku předcházející smlouvy (viz §7 odst. 6, vyhlášky 51/2006 Sb. Energetického regulačního úřadu).
Požadavek na platbu podílu na nákladech na připojení by byl v případě, že nedošlo ke změně technických parametrů odběrného místa, zcela neopodstatněný.

Přerušení dodávky pro neplacení záloh.2006-09-2022
Dotaz:o 27 letech vzorného placení mi nástupce VČE bez varování odebral elektroměr a domácnost ponechal bez dodávky elektřiny pro neuhrazení 2 po sobě jdoucích měsíčních "ZÁLOH" s vysvětlením, že nemají upomínací povinnost a že to oni můžou. Existuje možnost dodávak bez závislosti na ČEZu i všech jeho dceřiných společnostech?

Odpověď:Za dodávku elektřiny je potřeba zaplatit, a to samozřejmě včas. Pokud není platba uskutečněna v souladu s platebními podmínkami smlouvy (resp. Obchodní podmínky dodávky elektřiny) má distributor elektřiny nebo obchodník s elektřinou právo dodávku elektřiny přerušit (viz Energetický zákon č. 458/2000 Sb §51 - Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy). Učinit tak může při opakovaném neplacení za odebranou elektřinu včetně záloh.
V energetice však obvykle existují určitá psaná či nepsaná pravidla, která zajišťují aby nedocházelo k poškozování druhé strany bez závažného důvodu. Je proto obvyklé se ještě před přerušením dodávky elektřiny pokusit závadový stav napravit zasláním výzvy k úhradě (upomínky) doporučenou poštou. Ostatně nikdo nemůže vyloučit, že nebyl včas a na správné místo doručen podklad, na jehož základě by měla být platba uskutečněna. To platí zejména pro fakturaci elektřiny, kdy se z čistě praktických důvodů zasílají faktury za elektřinu jako obyčejná psaní. Někteří distributoři elektřiny mají dokonce povinnost prokazatelného zaslání upomínky zakotvenu v Obchodních podmínkách dodávky.
Pro obnovení dodávky elektřiny platí jeden ze standardů dodávky vymezený vyhláškou č. 540/2005 Sb. §13 - Standard obnovy distribuce elektřiny .... Distributor elektřiny je povinen obnovit dodávku elektřiny ve lhůtě 2 pracovních dnů následujících po dni, ve kterém konečný zákazník uhradil všechny své splatné platby včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením dodávky elektřiny. Nedodržení této lhůty podléhá velmi přísné sankci.
Váš záměr změnit svého "energetického partnera" lze realizovat pouze částečně. Na našich stránkách se můžete seznámit s podmínkami liberalizovaného trhu s elektřinou, kde si můžete zcela svobodně zvolit svého dodavatele elektřiny. Jinak je tomu však v případě distribuce elektřiny. Distributorem je pro určité odběrné místo pouze jediný subjekt, který je držitelem licence na distribuci elektřiny pro toto konkrétní území. Distribuční síť České republiky je v tomto okamžiku rozdělena mezi tři regionální distributory:

                    ČEZ Distribuce, a.s.
                    E.ON Distribuce, a.s.
                    PREdistribuce, a.s.

Počet obchodníků s elektřinou, ze kterých si můžete vybrat je mnohem širší. Kromě

                    ČEZ Prodej, s.r.o.
                    E.ON Energie, a.s.
                    Pražská energetika, a.s.

jsou zde i další nezávislí obchodníci. Většina z nich se však orientuje na velkoodběratele elektřiny. Existují však i takoví, kteří nabízejí dodávku elektřiny pro domácnosti.
Na našich stránkách si můžete velmi snadno porovnat ceny elektřiny, které Vám nabízí tři výše uvedení "tradiční" dodavatelé.

Zvýšení cen elektrické energie.2006-08-2121
Dotaz:Vzhledem k tomu, že faktura za vyúčtování el. energie se liší oproti loňsku cca o 60.000,-Kč, chtěla bych vědět, čím je nárůst této ceny způsoben. Odběr byl navýšen oproti minulému roku o cca 3.000 kWh. Můj dodavatel ČEZ Prodej s.r.o. mi přes veškeré urgence není schopen tento rozdíl vysvětlit. Ještě by mně zajímalo proč záloha zaplacená v září 2005 je vyúčtována s datumem 7.4.2006 (i kvůli DPH)

Odpověď:Cena elektrické energie se skládá z ceny elektřiny (někdy také oznacované jako "silová elektřina") a ceny za dopravu této elektřiny rozvodnou sítí (distribuce elektřiny vč. síťových služeb). Platbu za elektřinu inkasuje obchodník s elektřinou (ve Vašem přípradě ČEZ Prodej, s.r.o.) a platbu za dopravu elektřiny místně příslušný distributor (ČEZ Distribuce, a.s.) Protože máte pravděpodobně uzavřenu smlouvu o dodávce elektřiny ve formě smlouvy o sdružené službě dodávky elektřiny (zahrnuje obě složky ceny v jediné faktuře) příjemcem Vašich plateb je obchodník ČEZ Prodej, s.r.o., který část platby za dopravu elektřiny redistribuje provozovateli distribuční soustavy, ze které je Vaše odběrné místo připojeno.
Vliv na zvýšení ceny mohou mít tedy dvě složky celkové ceny, a to cena elektřiny, kterou stanovuje jako smluvní cenu obchodník s elektřinou a cena za distribuci (dopravu) elektřiny, kterou reguluje stát prostřednictním Energetického regulačního úřadu.
V roce 2006 byly ceny elektřiny na velkoobchodním trhu zvýšeny o cca 15 %. Ceny distribuce elektřiny vzrostly o něco méně (v závislosti na distribučním tarifu příslušného odběrného místa). Na našich stránkách si můžete porovnat ceny elektřiny v aktuálně platné cenové úrovni pro rok 2006. Výsledek tohoto výpočtu by v žádném případě neměl překročit fakturovanou částku, která Vás tak překvapila. Ta je totiž z části (podle data odečtu elektroměru) kalulována v nižších cenách roku 2005.
Na vyšší platbu může mít vliv i zvýšený odběr elektřiny nebo v případě dvoutarifového měření i zvýšený podíl odběru ve vysokém tarifu. To však již lze posoudit pouze se znalostí detailu fakturace a místních poměrů odběru.
Ceny distribuce elektřiny jsou cenami pevnými - distributor je povinen uplatnit je ve stanovené výši. Ceny elektřiny však lze měnit. Změna je možná buď dohodou se stávajícím dodavatelem nebo jeho změnou za jiného obchodníka, který Vám je schopem nabídnout výhodnější cenu. Další informace k této věci můžete nalézt i na našich stránkách.
Pokud jde o vyúčtování záloh ve vztahu k DPH, je dodavatel elektřiny povinen vystavit daňový doklad samozřejmě bezprostředně po inkasování zálohy na svůj účet. Tuto platbu pak zahrne do vyúčtování dodávky za fakturační období (ve Vašem případě ročním) odpočten této platby od celkové fakturované částky.

Ochranná pásma elektrických vedení2006-08-1520
Dotaz:Koupil jsem pozemek, nad kterým vedou dráty vysokého napětí. Jaká je minimální předepsaná vzdálenost, abych zde mohl stavět?

Odpověď:K zajištění spolehlivého provozu elektrického zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob jsou Energetickým zákonem (zákon č.458/2000 Sb.) vymezena tzv. ochranná pásma. V ochranném pásmu elektrického vedení je mj. zakázáno zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, provádět zemní práce a činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, nebo činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
Ochranná pásma elektrického vedení jsou vymezena vždy v určité vzdálenosti od krajních vodičů vedení. Tato vzdálenost je závislá na výši jmenovitého napětí příslušného vedení.
Velikost ochranných pásem elektrických vedení stanovuje Energetický zákon v § 46 - Ochranná pásma. Kliknutím na tento odkaz naleznete konkrétní odpověď na Vaši otázku.

Dočasné zrušení odběrného místa pro rekonstrukci2006-07-2719
Dotaz:Potřebuji dočasně odhlásit elektroměr z důvodu rekonstrukce rozvaděče. Pán na přepážce mi sdělil, že mohu elektroměr odhlásit pouze trvale a následně za velké peníze přihlásit.
Jak mám postupovat abych neplatil zbytečně víc než musím ?

Odpověď:Podmínky rezervace kapacity v síti upravuje vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb o Podmínkách připojení k elektrizační soustavě. V případě zániku smlouvy o dodávce elektřiny nebo zániku smlouvy o distribuci elektřiny trvá rezervace příkonu pro místo připojení 12 měsíců ode dne zániku smlouvy (§7 odst. 6). Pokud chcete za účelem rekonstrukce dočasně (nejvýše však na dobu kratší než jeden rok) odpojit odběrné místo od distribuční sítě je příslušný provozovatel distribuční sítě povinen pro toto odběrné místo sjednanou rezervovanou kapacitu (jmenovitý proud jističe uvedený ve smlouvě) zachovat. Po obnovení připojení pak je stávající rezervovaný příkon povinen zajistit bez nároku na jakoukoliv úhradu. Pokud by v rámci rekonstrukce mělo dojít ke zvýšení jmenovitého proudu jističe před elektroměrem, má provozovatel distribuční soustavy právo na náhradu účelně vynaložených nákladu pouze za část, o kterou bude rezervovaná kapacita navýšena.
Pouze v případě, že by k obnovení připojení odběrného místa k distribuční síti došlo za dobu delší než jeden rok, bude toto připojení považováno za připojení nového odběrného místa s tím, že žadatel o připojení zaplatí podíl na nákladech v plné výši, tj. 500 Kč/A.

Vlastní spotřeba elektroměru2008-07-1218
Dotaz:Jak je to prosím s vlastní spotřebou proudu elektroměrů?
Za elektroměrem instalovaným dodavatelem elektrické energie máme nainstalované tzv. odpočítávací (podružné či rozpočítávací) elektroměry v počtu 30 ks. Je možné, aby hlavní elektroměr zaznamenával spotřebu následných odpočítávacích elektroměrů aniž by byla potřebovávána elektrická energie například pro osvětlení atd.?

Odpověď:K tomu, aby elektroměr mohl měřit množství odebrané elektřiny, musí mít určitou vlastní spotřebu energie. Jde vlastně o speciální spotřebič. Cílem výrobců a uživatelů (především distribučních společností) je minimalizovat tuto vlastní spotřebu. Elektroměr svojí vlastní spotřebu nezaznamenává a ta jde tudíž k tíži dodavatele a nikoliv odběratele (je to součást "ztrát elektřiny v síti").
Vlastní spotřeba elektroměru se liší podle jeho provedení. U klasických elektromechanických elektroměrů pracujících na Ferrarisově principu se vlastní spotřeba pohybuje podle typu od 2 do 3 W. U plně elektronických elektroměrů (s LCD zobrazením stavů) je spotřeba podstatně nižší, cca 0,6 - 1 W.
Dalším významným parametrem kvality elektroměru je, kromě přesnosti měření, i jeho náběhový proud. Je to minimální proud (odběr elektřiny), při kterém začíná elektroměr odběr elektřiny registrovat. Zatím co mechanické elektroměry registrují obvykle odběr až od 30 - 35 W (např. při odběru 20 W žárovky elektroměr stojí), elektronické elektroměry registrují spotřebu již od 2 - 3 W (změří např. i pohotovostní spotřebu vypnutého televizoru - cca 5 W).
Pokud máte za hlavním elektroměrem instalovány další podružné elektroměry, registruje hlavní elektroměr vlastní spotřebu podružných elektroměrů. Může tak zaznamenávat odběr elektřiny, a to přesto, že je skutečný odběr měřený podružnými elektroměry nulový. Stane se tak v případě, že vlastní spotřeba podružných elektroměrů bude větší než minimální proud potřebný k "rozběhnutí" hlavního elektroměru.

Výše nákladů na připojení ...2007-04-0217
Dotaz:Stal jsem se majitelem pozemku s připraveným domovním zděným rozvaděčem. Do spodní části rozvaděče je přiveden el. kabel nízkého napětí, nikdy zde však nebylo odběrné místo. Potřebuji rozvaděč osadit jističem 3x25 A a elektroměrem a požádat o připojení, což nevyžaduje žádnou velkou práci a ani vysoké náklady.
Za co mám tedy platit 12.500 Kč ? Není to vyložená zlodějina ?

Odpověď:Podmínky připojení nového odběrného místa a vymezuje vyhláška Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 51/2006 Sb. Tato vyhláška také stanovuje podíl odběratele na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.
Nejedná se tedy pouze o náklady vzniklé přímo v místě připojení, nýbrž i o náklady, které bylo nutno vynaložit pro zajištění dopravy elektřiny od výrobce až do místa spotřeby. Bez celé této "dopravní cesty" (přenosová soustava - vedení 400 kV a 220 kV a distribuční soustava - vedení 110 kV, 22 kV a 380/220 V vč. příslušných transformací napětí) by se dodávka nemohla uskutečnit.
S ohledem na povahu dopravy elektřiny, kdy nelze určit ze kterého zdroje elektřina pochází a kudy byla do odběrného místa dopravena, lze náklady na vybudování dopravní cesty určit pouze jako průměrné. Protože náklady na dopravu rostou v závislosti na požadovaném maximálním příkonu (rezervovaná kapacita) jsou vztaženy k této technické jednotce - u maloodběru na ampér hlavního jističe a u velkoodběru přímo na elektrický výkon v kW.
V minulosti byly náklady na připojení a vybudování "dopravní cesty" elektřiny plně "rozpuštěny" do ceny elektřiny všech odběratelů. Cílem metody použité ve vyhlášce 51/2006 Sb. je dosažení toho, aby podíl na nákladech konkrétního odběratele odpovídal skutečně vyvolaným nákladům právě tímto odběratelem. Tento odběratel je pak povinen náklady, které byly vyvolány jeho potřebou, uhradit.

Elektrická přípojka.2006-06-1416
Dotaz:Na chatě mi přestal jít proud do "kapličky" s hodinami k hlavnímu jističi. Do pojistek na sloupu proud jde. Zřejmě je tedy poškozen přívodní kabel.
Kdo je vlastníkem kabelu, resp. kdo bude opravu hradit, já nebo distributor?

Odpověď:Podmínky zřizování, provozování a oprav elektrických přípojek upravuje §45 Energetického zákona.
Vlastníkem elektrické přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. Protože náklady na zřízení elektrické přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena lze předpokládat, že přípojka je Vaším vlastnictvím. Z tohoto titulu Vám náleží i povinnost zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku. Je tedy na Vás nést náklady na potřebnou opravu. Provozovatel distribuční soustavy je však povinen za úplatu elektrickou přípojku opravit, pokud o to písemně požádáte.
Pouze pokud máte doklad o převodu vlastnictví přípojky na jinou osobu (provozovatele distribuční soustavy) můžete tuto povinnost vyžadovat včetně nákladů na tomto vlastníkovi.

Rezervovaný příkon.2006-05-3115
Dotaz:Jsem majitelem velkého obytného domu(asi 500 bytů).
V bytě se mi vymění nájemník, který tam bydlel 30 let.Celá ta léta má originál bytový jistič 10A. Novému nájemníkovi v Mostě odmítli připojit elektroměr, neboť SČE má v počítači jistič 6A a chybu u sebe nepřipouští. Navíc požaduje, aby byt byl jištěn 16A. Když vyměním jistič zaplatím poplatek za navýšení. Navíc je v Mostě požadováno nové vydrátování dle současných norem.

Odpověď:Hodnota rezervovaného příkonu (v případě maloodběratele, jmenovitý proud jističe) musí být uvedena ve smlouvě o distribuci elektřiny resp. ve smlouvě o sdružené službě dodávky elektřiny. Pokud nebyla tato smlouva uzavřena dle dnes platné legislativy (a to z Vašeho dotazu je nepochybné), je touto smlouvou posledně platná smlouva o dodávce elektřiny resp. přihláška k odběru elektřiny. Údaj v zákaznickém systému by měl být totožný s údajem na této smlouvě. Pokud distributor tvrdí něco jiného než Vy, předložte mu svůj (původního odběratele) výtisk smlouvy. Pokud jej nemáte, požádejte o předložení této smlouvy distributora. Společně pak můžete ověřit tento údaj. Může se stát, že smlouvu nebude mít ani distributor. Pak se bude nutno dohodnout např. na základě nepřímých důkazů. Jedním z nich by mohl být následující:
Instalovaný jistič by měl být zabezpečen proti neoprávněné manipulaci plombou. Pokud je tato plomba skutečně osazena a není nijak porušena, je to důkaz o legální instalaci resp. výměně jističe a tedy nepřímý důkaz o oprávněnosti Vašeho tvrzení o rezervovaném příkonu.
Pokud nedochází ke změně rezervovaného příkonu a elektrické zařízení splňuje bezpečnostní předpoklady dané Energetickým zákonem a technickými normami, nemůže distributor podmiňovat uzavření smlouvy požadavkem na jeho rekonstrukci.

Poplatek za připojení v případě změny odběratele (3)2008-05-2214
Dotaz:Dne 15.2.2006 jsem podal žádost o připojení odběrného místa, kterou ČEZ vyřídil po urgencích dne 12.4.2006. Přestože nebyla dodržena lhůta 30 dnů pro zpracování mé žádosti, požaduje ČEZ úhradu poplatku připojení dle vyhlášky 51/2006 Sb.
Je tento postup ČEZ v pořádku a případně na koho se mám obrátit v tomto sporu s ČEZ ?

Odpověď:Podmínky pro stanovení výše podílu na nákladech spojených s připojením upravuje vyhláška č. 51/2006 Sb. Použití původní vyhlášky č. 18/2001 Sb. nebo nové vyhlášky č. 51_2006 Sb. je již v našich odpovědích vysvětleno - viz podobný dotaz - klikněte zde. Pro posouzení Vašeho dotazu je rozhodující, zda Vámi byla 15.2.2006 podána žádost o vydání stanoviska k připojení, nebo žádost o uzavření smlouvy o připojení. Pouze v druhém případě by bylo možno uplatnit výklad, při němž je podíl stanoven výhodnějším způsobem.
Termín vyřízení žádosti o připojení je stanoven oběma vyhláškami shodně, a to pro vydání stanoviska k žádosti žadatele provozovatelem distribuční soustavy 30 dnů ode dne obdržení žádosti o připojení. Za nedodržení tohoto termínu (standardu zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě) poskytuje provozovatel distribuční soustavy ve smyslu vyhl. ERÚ č. 540/2005 Sb. žadateli náhradu za každý den prodlení ve výši 500 Kč nejvýše však 50 000 Kč (platí pro sítě nízkého napětí). Toto ustanovení má však odloženou platnost, a to až od 1.7.2006.
V případě, že máte pocit, že distribuční společnost nedodržela svou podstatnou povinnost, nebo chybně uplatňuje přechodná ustanovení vyhlášky č. 51/2006 Sb. můžete se obrátit na Energetický regulační úřad, nebo Státní energetickou inspekcí. Tyto instituce jsou pověřeny Energetickým zákonem (zákon č. 458/2000 Sb.) kontrolou dodržování tohoto zákona a k němu příslušných vyhlášek.

Poplatek za připojení v případě změny odběratele (2)2006-05-2213
Dotaz:Vlastním nový rodinný domek. Asi před 2 lety jsem si stavební rozvaděč přesunul na dům, vybavil jsem si veškeré dokumenty k tomu potřebné, ale nezaplatil jsem poplatek 1000,- Kč (protože jsem měl jisté fin. potíže) a bohužel jsem na tuto povinnost zapomněl.
Chtěl bych nyní změnu sazby z D01 na D02. I když se jedná o "papírovou" změnu sazby musím platit 500,- Kč/A? Podle dodavatele ano.

Odpověď:Změna sazby na existujícím odběrném místě není považována za nové připojení odběrného místa. Pokud máte na dodávku elektřiny uzavřenu platnou smlouvu, nemůže provozovatel distribuční soustavy při změně sazby za distribuci požadovat úhradu podílu na připojení podle nové vyhlášky č. 51/2006 Sb.
Pokud jste však dosud řádně nezaplatil podíl na nákladech na připojení stanovený podle původní vyhlášky č. 18/2001 Sb., je potřeba tento nedostatek řešit s distributorem jako pohledávku po lhůtě splatnosti a tuto pohledávku neprodleně vyrovnat.

Poplatek za připojení v případě změny odběratele (1)2006-05-1712
Dotaz:sem správce městského domu. Nájemník od nás dostane přihlášku k odběru elektrické energie potvrzenou revizním technikem. Za připojení zaplatí 10 tis.Kč (hl. jistič 1x20A). Za rok se odstěhuje a zruší svou smlouvu. Novému nájemníkovi revizní technik opět potvrdí způsobilost elektrického zařízení v bytě k připojení do sítě.
Zaplatí i nový nájemník poplatek 10 tis.Kč za toto opětovné připojení?

Odpověď:Podmínky připojení odběrného místa k elektrizační soustavě upravuje vyhláška Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 51/2006 Sb..
V první případě jde o připojení nového odběrného místa k distribuční síti. Žadatel o připojení se podílí na nákladech na připojení taxativně stanovenou částkou. V tomto konkrétním případě domácnosti připojené k síti nízkého napětí je podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu odvozen od hodnoty hlavního jističe (tj. 20 A x 500,- Kč/A = 10.000 Kč).
Pokud dojde ke změně konečného zákazníka ve stávajícím odběrném místě ve lhůtě kratší než 12 měsíců od ukončení odběru elektřiny původního odběratele a nedochází ke změně technických parametrů odběrného místa (zejména hodnoty hlavního jističe), je s novým odběratelem na základě jeho žádosti uzavřena nová smlouva o připojení. V tomto případě však žadatel nehradí podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, neboť po tuto dobu je distributor povinen rezervovat v distribuční síti příkon pro toto odběrné místo.
Zcela jiná situace je po uplynutí 12 měsíců. Protože v případě zániku smlouvy o distribuci elektřiny trvá rezervace příkonu pro místo připojení 12 měsíců ode dne zániku původní smlouvy, hledí se na připojení nového odběratele po uplynutí této lhůty jako na připojení nového odběrného místa. Žadatel musí splnit všechny podmínky platné pro připojení, a to včetně úhrady podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.

Vyplatí se akumulační vytápění na chalupě?2006-05-1511
Dotaz:Máme rekreační domek v ochranném pásmu krkonošského národního parku. Spotřebu elektrické energie máme v jednotlivých letech proměnnou. V zimě je domek kvůli topení využíván minimálně, od jara do podzimu o víkendech. Uvažujeme o vytápění akumulačními kamny, případně boiler na teplou vodu. Máme zaveden třífázový proud, jistič před elektroměrem je 25A. Nebude toto vytápění neúměrně drahé? Je možno na zřízení žádat nějakou dotaci vzhledem k umístění domu?

Odpověď:Elektrické vytápění bude vždy dražší, než vytápění tuhými palivy, o tom není pochyb. S tímto způsobem otopu je však spojen nesrovnatelně vyšší komfort a ten samozřejmě něco stojí.
Pro stanovení nákladů na vytápění elektřinou je nutno určit výši spotřeby pro vytápění a ostatní spotřebiče (světlo, vaření atp.). S těmito údaji (spotřeba ve vysokém a nízkém tarifu) pak můžete snadno stanovit roční náklady použitím aplikace "Porovnání cen" na našich stránkách. Cena se zda stanoví pro příslušného regionálního distributora (ve Vašem případě ČEZ Distribuce - dříve VČE) a tři základní dodavatele elektřiny, ze kterých si můžete vybrat nejvýhodnějšího, event. poptat další nezávislé dodavatele.
Při rozhodování nezapomeňte na to, že teplo Vám budou akumulační kamna dávat až po jejich nabití v době platnosti nízkého tarifu. Musíte mít proto zajištěno "předtopení" kamen před Vaším příjezdem (hodný soused nebo dálkové zapínání telefonem). Při přerušovaném vytápění je možné, že pro Vás bude výhodnější sazba pro hybridní vytápění (akumulační kamna v kombinaci s přímým vytápěním topnými kabely v podlaze kryté dlažbou - tuto variantu můžeme doporučit jako skutečně komfortní). V tomto případě je sice cena nízkého tarifu vyšší, ale doba jeho platnosti je proti 8 hodinám u akumulační sazby dvojnásobná - 16 hodin denně.
Aby naše odpověď byla více konkrétní, připravili jsme pro Vás modelový příklad stanovení ceny.

Modelový příklad:
Předpokládejme, že pro vytápění Vašeho rekreačního domu bude potřeba instalovat akumulační kamna o celkovém příkonu 16 kW a boiler na ohřev vody. Protože budete mít zajištěno pohodlné vytápění, začnete na chalupu jezdit i v zimě. Jednodenní spotřeba pro vytápění bude činit cca 16 kW x 7hod., tj. 112 kWh. V topné sezóně budete na chalupu jezdit stejně jako v létě jednou za 14 dnů a strávíte tam i období Vánoc a Nového roku. Protože objekt je v horské oblasti bude vytápěn o víkendech od poloviny září do poloviny května - tj. celkem cca 36 dnů. Spotřeba pro akumulační vytápění bude za těchto předpokladů činit asi 4000 kWh. Pro ohřev vody bude celoročně používán 125 l elektrický boiler o jmenovitém příkonu 1,5 kW. Jeho roční spotřeba bude cca 1000 kWh (110 dnů x 1,5 kW x 6 hod. denně).
Protože v době nízkého tarifu budete elektřinu odebírat za výhodnou cenu i pro všechny ostatní spotřebiče, bude roční odběr elektřiny v nízkém tarifu cca o 500 kWh této spotřeby vyšší. K tomu cca dalších 500 kWh odeberete pro ostatní spotřebiče ve vysokém tarifu. Pokud tuto bilanci (VT-500 kWh, NT-5500 kWh) vložíte do kalkulace "Porovnání cen", dostanete následující výsledek pro dodávku regionálního distributora ČEZ Distribuce a současného dodavatele elektřiny ČEZ Prodej:

Celkové roční náklady při tarifu pro akumulační vytápění a distribuci D25d        11.000,- (vč. DPH)
Celková průměrná cena elektrické energie (elektřina + doprava elektřiny)            1,79 Kč/kWh
Rozdíl ceny mezi jednotlivými tradičními dodavateli je zanedbatelný.

Berte prosím tuto kalkulaci velmi s rezervou, neboť máme minimum informací o skutečném objektu a režimu jeho užívání. Podobným způsobem si však podle vlastních znalostí můžete stanovit bilanci a z ní vypočítat roční náklady.
Pokud Vás tyto výsledky neodradí, doporučujeme Vám navštívit některé z poradenských středisek, které provozují energetické společnosti a zde požádat o další konzultaci. Za jedno z nejlepších Vám můžeme doporučit Poradenské středisko Pražské energetiky v Praha 10, Na Hroudě 4. Zde Vám mohou zprostředkovat i nákup kvalitních akumulačních kamen za výhodné ceny stejně jako odpovědět na Váš dotaz ohledně případných dotací.

Připojení odběrného místa - připojovací poplatek2006-05-1510
Dotaz:Před účinností vyhl. 51/2006 byla stanovena výše podílu na připojení na 22.000,-Kč (60 % nákladů na připojení). Podle nové vyhlášky by to mělo být 50.000 Kč (hlavní jistič 3x100A x 500,- Kč/A). Kolik budu ve skutečnosti platit za připojení - 22.000,-Kč nebo 50.000,-.
V dalším případě byla podle původní vyhlášky pro jistič 3x25A stanovena výše podílu 16.000,-. Jaká bude platba v tomto případě případu?

Odpověď:Nová právní úprava vymezená vyhláškou 51/2006 Sb. je účinná od 1.března 2006. Podmínky, kdy žadatel požádal o uzavření smlouvy o připojení na základě vyjádření distributora vydaného před 1.3.2006 a smlouva bude uzavřena až po tomto datu, upravuje vyhláška 51/2006 Sb. v §17 - Přechodná ustanovení ( text vyhlášky č.51/2006 Sb).
Pro takový případ platí, že regionální distributor elektřiny, na základě žadatelem podané žádosti o uzavření smlouvy:

1. přehodnotí do 30 dnů ode dne doručení žádosti o uzavření smlouvy dříve vydané stanovisko tak, aby bylo v     souladu s novou vyhláškou,
2. podíl žadatele na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu stanoví ve výši     výhodnější pro žadatele,
3. s takto přehodnoceným stanoviskem předloží žadateli návrh smlouvy o připojení

Pro konkrétní případ je tedy rozhodující, zda jste na základě vyjádření distributora podal žádost o uzavření smlouvy před 1.3.2006 a smlouva již má být uzavřena v režimu nové vyhlášky. Pokud ano, bude podíl na nákladech stanoven tak, aby byl pro Vás z obou možností výhodnější, tj. v prvním případě 22 000,- Kč (podle vyhl. 18/2001 Sb.) a v druhém případě 12 500,- Kč podle vyhl. 51/2006 Sb.)

Překrývání vymezeného území provozovatelů lokální a regionální distribuční soustavy2006-05-049
Dotaz:Mohou se území vymezená v jednotlivých licencích na distribuci elektřiny překrývat ?
Jestliže odběratel požádá o připojení, a lokálního i regionálního distributora (kteří maji na toto území vydanou licenci) a tito připojení odmítnou, kdo musí připojit odběratele přednostně ?

Odpověď:Přesto že překrývání licencovaných území de facto odporuje principů modelu regulovaného přístupu třetích stran k energetické síti (regTPA), Energetický zákon nevylučuje udělení několika licencí na stejné území. Fakticky tento stav připouští existenci několika paralelních sítí a to opravdu zákonodárci v úmyslu neměli. Na druhou stranu by bylo poměrně komplikované, a dokonce by mohlo být v rozporu se zákonem, vyjímání území LDS z licence regionálních provozovatelů distribučních soustav bez jejich souhlasu. Jestliže chce na takovém území připojit odběratel své nové odběrné místo má právo obrátit se s žádostí na kteréhokoliv provozovatele distribuční soustavy. Povinností každého držitele licence je jeho odběratele, pokud splní příslušné podmínky, připojit.
Podle našeho názoru by měla být zpřesněna legislativa a do té doby by zde měl fungovat zdravý rozum. Pokud se však v takovém případě vyskytne rivalita (oba distributoři (ne)mají zájem o připojení nového zákazníka) měl by mít přednost na připojení vždy "níže" postavený distributor. Tento názor vyplývá zejména z toho, že korektní by podle našeho mínění bylo vyjmutí "vnořených" distribučních soustav z licence regionálního distributora.
Souběh licencí na jedno území však, zejména v případě rozsáhlých areálů s perspektivou rozvoje, může reálně vyvolat spory držitelů licencí o právo budování resp. provozování vlastní distribuční sítě. Je tedy nanejvýš vhodné předejít tomuto stavu a požádat ERÚ o vyčlenění území vymezeného pro distribuci lokálního distributora z vymezeného území regionálního distributora nebo o vydání závazného stanoviska v této věci.
Do doby rozhodnutí ERÚ nebo v případě, že by ERÚ tuto věc odmítl řešit, lze využívat práva účastníka stavebního řízení a rozvoj rozvodného zařízení regionálního distributora neumožnit, neboť lze zřejmě snadno prokázat, že by poškozoval zájmy provozovatele LDS. Je však potřeba si uvědomit, že stejnou možnost, i když naprosto absurdní, může uplatnit i regionální distributor v případě rozvoje rozvodného zařízení lokálního distributora elektřiny.

Sazby v bytovém domě2006-05-058
Dotaz:Jakou sazbu ("D" nebo "C") určit jednotce v bytovém domě, jestliže je odběratel právnická osoba ?

Odpověď:Odběratel kategorie D - domácnost - je odběratel elektřiny, který odebírá elektřinu z distribuční soustavy nízkého napětí a odběr elektřiny slouží pouze k uspokojování jeho osobních potřeb a osobních potřeb příslušníků jeho domácnosti. Z této definice striktně vyplývá, že odběrné místo, kde je smluvním partnerem provozovatele distribuční soustavy právnická osoba, nemůže být odběrným místem kategorie D. Právnická osoba totiž nemůže uspokojovat svoje osobní potřeby a osobní potřeby příslušníků její neexistující domácnosti. Právnická osoba je odběratelem kategorie C - podnikatel a jako odběratel odebírá elektřinu z distribuční soustavy nízkého napětí, přičemž jeho odběr neslouží pro domácnost (kategorie D). Tak praví zákon. Vzhledem k tomu, že náklady na distribuci domácnosti a podnikatele se cíleně měly přibližovat, měl být tento problém postupně smazán. Jak moc se to daří, lze nejlépe posoudit na našich stránkách modelovou kalkulací ceny. V bytovém domě, kde smlouvy o distribuci elektřiny uzavírá jeho provozovatel jménem měnících se uživatelů bytů, může být tento výklad nepřijatelný, a to zejména pokud chce tento provozovatel přenést vyšší náklady přímo na uživatele bytu. V tomto případě existují dle našeho názoru dvě možná řešení:

1. Smlouvy uzavírat přímo mezi PDS a skutečným odběratelem elektřiny, uživatelem bytu, nebo
2. Uzavřít jedinou smlouvu o distribuci elektřiny mezi PDS a provozovatelem bytového domu, který za základě      licence na distribuci zajistí distribuci elektřiny jednotlivým konečným odběratelům - uživatelům bytů. Cenový      rozdíl distribučních poplatků pro kategorii C a D se pravděpodobně vyrovná díky soudobosti odběru s nižší      hodnotou hlavního jističe celého objektu v porovnání se součtem jističů jednotlivých bytů.

Změna kategorie odběrného místa2006-05-227
Dotaz:V minulosti byla bezúplatně převedena trafostanice do majetku REAS s tím, že bude dodávka účtována v sazbě "B". Má právo REAS při změně dodavatele požadovat smlouvu o připojení a platby za distribuci na straně NN, tj. sazba "C" ?

Odpověď:V minulosti bylo celkem běžnou praxí, že výstavbu transformační stanice zajišťoval budoucí odběratel. Energetická společnost mu v rámci schvalování tohoto záměru stanovila technické podmínky připojení, mezi nimiž byla často i výstavba části zařízení v budoucnosti využívané samotnou energetikou. Protože se odběratel nechtěl starat o specifické energetické zařízení, nebo dokonce jako podmínka schválení připojení, bylo energetické dílo po ukončení výstavby předáno, z pravidla bezúplatně, energetice.
Bezúplatný převod byl obvykle spojen s uzavřením smlouvy o dodávce elektřiny, a to na úrovni jako by předacím místem byla strana vyššího napětí transformační stanice (sazba "B"). Uzavřením takové smlouvy se energetická společnost de facto zavázala dodávat elektřinu v kategorii odpovídající připojení na straně vysokého napětí (velkoodběru). Nově vymezená kategorizace odběratelů nemůže na tomto faktu dle našeho názoru nic měnit, neboť závazky ze smlouvy jsou nad právy a povinnostmi následně stanovenými změnou zákona. Jediným sporným místem však může být průkaz, zda jde skutečně o smluvní závazek. Je však mimo jakoukoliv pochybnost, že uplatněním nového pojetí kategorizace odběrných míst by původní "znárodnění" majetku bylo doplněno další křivdou, zneužitím "znárodněného" majetku k vytváření neoprávněného prospěchu. V této souvislosti je často otázkou, zda by nebylo možné z pohledu současné legislativy označit bezúplatný převod majetku za nezákonný, resp. bezúplatné užívání tohoto majetku za neoprávněný prospěch.

Výše platby podílu žadatele u bytového domu2006-05-046
Dotaz:Investor realizuje bytový dům se vstupním jističem např. 150 A, ale dům má 20 bytů s jištěním každý 25A.
Jaký bude platit podíl na nákladech na připojení ?

Odpověď:Podmínky pro stanovení výše podílu odběratele na nákladech provozovatele distribuční soustavy spojené se zajištěním nebo navýšením požadovaného rezervovaného příkonu vymezuje vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o Podmínkách připojení k elektrizační soustavě.
Odběratel se podílí na úhradě nezbytně nutných skutečně vynaložených oprávněných nákladů souvisejících s pořízením, výstavbou nebo úpravami přenosové nebo distribuční soustavy, které byly vyvolány požadavkem žadatele v souvislosti s místem a způsobem připojení jeho zařízení. Pořízení, výstavba nebo úpravy přenosové nebo distribuční soustavy jsou zajišťovány v nezbytně nutném rozsahu odpovídajícím hodnotě příkonu požadovaného žadatelem, a místu a způsobu připojení jeho zařízení.
Jestliže se jedná o jediné odběrné místo, které je připojeno k distribuční soustavě v předávacím místě nízkého napětí, kde je osazen hlavní jistič 150 A, zaplatí žadatel, který následně uzavře s provozovatelem distribuční soustavy Smlouvu o připojení a Smlouvu o distribuci elektřiny podíl za 150 A. Protože v tomto případě pravděpodobně bude provozovat lokální distribuční soustavu s 20 odběrnými místy (samozřejmě na základě vlastní licence), uzavře s těmito konečnými odběrateli samostatné smlouvy s platbou v jednotlivém případě za 25 A jistič. V obou případech však platí, že odběratel se podílí pouze na skutečně vynaložených oprávněných nákladech. Pokud byly tyto náklady nižší, pak musí být snížen i podíl odběratele.
Toto ustanovení lze stejně jako mnoho jiných zneužít. Po té co je zaplacen podíl na připojení sloučeného odběrného místa, je toto odběrné místo, bez toho aby regionálnímu distributorovi vznikly jakékoliv náklady, rozděleno na jednotlivá odběrná místa - byty. V tomto případě je pak věcí ERÚ resp. SEI posoudit zda se jedná o nepřípustnou spekulaci či oprávněný postup.

Připojovací poplatek2006-05-045
Dotaz:Jak bude stanoven podíl žadatele (budoucího odběratele) na nákladech na připojení, jestliže žádost o uzavření smlouvy podal v době platnosti vyhlášky 51/2006 Sb. (platba za Ampér), ale vyjádření distributora k projektové dokumentaci proběhlo v době platnosti vyhl. 18/2002 Sb. (platba "60/40 %") ?

Odpověď:Pokud žadatel požádá na základě stanoviska provozovatele distribuční soustavy vydaného podle právních předpisů platných před účinností vyhlášky 51/2006 Sb. o uzavření smlouvy o připojení, provozovatel distribuční soustavy před uzavřením smlouvy o připojení přehodnotí vydané stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti tak, aby bylo v souladu s novelizovanou vyhláškou. Při stanovení výše podílu žadatele na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu se postupuje podle právní úpravy výhodnější pro žadatele. Současně s takto přehodnoceným stanoviskem předloží provozovatel distribuční soustavy žadateli návrh smlouvy o připojení.
Při hodnocení konkrétního případu je rozhodné, zda vyjádření distributora k projektové dokumentaci bylo stanoviskem provozovatele distribuční soustavy k žádosti odběratele o připojení. Pokud ano, pak plně platí výše uvedené. V případě, že se však jedná o vyjádření distributora k projektové dokumentaci, které nebylo vydáno na základě žádosti o připojení a žádost ve smyslu vyhlášky 18/2001 Sb. resp. 51/2006 Sb. byla podána až po účinnosti nové právní úpravy, bude se na tento případ vztahovat vyhláška 51/2006 Sb

Smlouva o připojení (2)2006-05-044
Dotaz:Je nutno uzavřít novou smlouvu o připojení při změně odběratele elektřiny na existujícím odběrném místě ?

Odpověď:Podmínky připojení odběrného místa upravuje vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o Podmínkách připojení k elektrizační soustavě.
V případě připojení nového odběrného místa je žadatel povinen podat žádost o připojení. Na základě souhlasného stanoviska provozovatele distribuční soustavy je s ním uzavřena Smlouva o připojení.
V případě změny odběratele resp. změny podmínek připojení podává nový odběratel pouze žádost o uzavření resp. nebo změnu stávající Smlouvy o připojení, a to pokud změna proběhla ve lhůtě do 12 měsíců po ukončení smlouvy s původním odběratelem. Po uplynutí této lhůty odběrné místo přestává právně existovat a v případě obnovení jeho připojení se postupuje stejně, jako by šlo o zcela nové odběrné místo.
Zvláštním důvodem změny smlouvy o připojení je první změna dodavatele elektřiny (tj. využití práva oprávněného zákazníka na volbu dodavatele elektřiny). V tomto případě podává žadatel žádost o uzavření smlouvy o připojení, pokud taková smlouva není již uzavřena. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy smlouvu o připojení uzavře ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti bez vydávání stanoviska k připojení. Žadatel v tomto případě nehradí podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.

Smlouva o připojení (1)2006-05-043
Dotaz:Je nutný souhlas majitele nemovitosti při připojení odběratele elektřiny v cizí nemovitosti?

Odpověď:Podmínky připojení odběrného místa upravuje vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o Podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Odběrné místo lze připojit k distribuční soustavě za předpokladu splnění následujících podmínek:

    a) podání žádosti o připojení,
    b) vydání souhlasného stanoviska provozovatele distribuční soustavy k žádosti o připojení,
    c) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem distribuční soustavy.

Připojení elektrického zařízení žadatele k distribuční soustavě se uskutečňuje na základě uzavřené smlouvy o připojení. Smlouvou o připojení se provozovatel distribuční soustavy zavazuje připojit k distribuční soustavě zařízení konečného zákazníka a umožnit mu dodávku elektřiny. Smlouva musí obsahovat podmínky připojení zařízení, včetně výše rezervovaného příkonu, termín a místo připojení.
Požádá-li žadatel o připojení v průběhu doby závaznosti souhlasného stanoviska vydaného provozovatelem distribuční soustavy o uzavření smlouvy o připojení, provozovatel distribuční soustavy uzavře takovou smlouvu do 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti.
Na rozdíl např. od podmínek uzavření smlouvy o dodávce plynu (citace EZ -?Smlouva o dodávce plynu musí dále obsahovat ?, a souhlas vlastníka dotčené nemovitosti v případě, že se jedná o nově zřízené odběrné zařízení.) není při uzavření smlouvy o připojení k elektroenergetické síti ani smlouvy o distribuci či dodávce elektřiny požadován výslovný souhlas majitele nemovitosti. Tato povinnost byla původně obsažena v §7 vyhlášky 297/2001 Sb. V novelizovaném Energetickém zákoně ani vyhlášce 51/2006 Sb. však již není. Z obecně závazných právních předpisů lze dovodit, že existuje-li platně založený vztah odběratele k užívané nemovitosti nebo její části, vlastník nemovitosti s uzavřením smlouvy o připojení souhlasí. Vzhledem k určité nejasnosti se však distribuční společnosti pro případ sporu obvykle při uzavírání smlouvy chrání textem, kterým se k povinnosti zajištění souhlasu majitele nemovitosti závazně přihlašuje odběratel.

Poplatky za připojení odběrného místa2006-05-042
Dotaz:Odběr elektřiny všech bytů činžovního domu byl doposud měřen společným elektroměrem a platby byly rozúčtovány jednotlivým majitelům bytů podle spotřeby naměřené podružnými elektroměry. Protože při rozúčtování vznikaly problémy, chceme, aby byla dodávka uskutečněna standardně přes jednotlivé elektroměry na základě smluv s dodavatelem elektřiny. Při jednání jsme však byli upozorněni na to, že budeme muset zaplatit za ?nové připojení? 500 Kč/A hlavního jističe každého jednotlivého bytu, tj. 10.000 Kč za byt. Je tento požadavek v pořádku ?

Odpověď:Při připojení nového odběrného místa se odběratel podílí na úhradě skutečně vynaložených oprávněných nákladů souvisejících s připojením tohoto odběrného místa na distribuční soustavu. Výše a podmínky úhrady jsou nově stanoveny vyhláškou Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č.51/2006 Sb. Částka za připojení nového odběrného místa, domácnosti s jističem 20 A, je skutečně 10.000,- Kč (tj. 500 Kč/A). Jiná je ovšem odpověď na právo požadovat podíl na připojení v případě, že dochází k rozdělení existujícího společného odběrného místa na jednotlivé byty. S touto změnou nejsou pro distributora v zásadě spojeny žádné náklady, které by bylo možno považovat za skutečně vynaložené oprávněné náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami distribuční soustavy, které by byly vyvolány požadavkem na změnu způsobu připojení odběrných míst k distribuční soustavě (citace vyhlášky). Ve Vámi popsané situaci, kdy distributorovi de facto nevznikají žádné náklady spojené s touto změnou, se s ohledem na výše uvedené domníváme, že neexistuje pro jednotlivá, nově vzniklá odběrná místa, důvod pro uplatnění podílu na nákladech spojených s připojením ve výši stanovené v příloze č.6 vyhlášky 51/2006 Sb. V případě, že tento názor nebude místně příslušným distributorem akceptován, doporučujeme Vám obrátit se s dotazem na Energetický regulační úřad.

Změna dodavatele elektřiny2006-02-281
Dotaz:Dobrý den, rád bych se dozvěděl více o tom jak je možné, že si mohu sám vybrat dodavatele energie...

Odpověď:Trh s elektřinou v České republice je postupně liberalizován. Tento proces, který byl zahájen v roce 2002, představuje zásadní změnu ve vztazích při dodávce elektřiny.
Zatím co v minulosti byl dodavatel elektřiny odběrateli fakticky přidělen podle toho, kde bylo připojeno jeho odběrné místo k elektrizační soustavě, od 1.1.2006 je kterýkoliv odběratel oprávněn zvolit si svého dodavatele zcela svobodně, na základě vlastního rozhodnutí. Protože však smyslem liberalizace není stavět paralelní distribuční sítě, dopravu elektřiny každému odběrateli bude i nadále zajišťovat jeho regionální distributor za ceny, které stanoví stát (Energetický regulační úřad). Samotnou elektřinu však bude dodávat ten dodavatel, kterého si odběratel zvolí (viz Obchod s elektřinou) za ceny, které si s ním dohodne.
Cílem liberalizace trhu s elektřinou je nastolení konkurenčního prostředí v oblasti, která dříve byla plně ovládána monopoly.