QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
PŘEHLED ENERGETICKÉ TERMINOLOGIE
Termíny často používané v energetice a jejich význam

Decentrální výroba elektřinyje výroba elektřiny z výroben elektřiny připojených do jiné než přenosové soustavy

Distribuce elektřinyje doprava elektřiny distribuční soustavou

Distribuční soustavaje vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu

Dodavatel elektřinyje výrobce nebo obchodník s elektřinou, který na základě smlouvy dodává elektřinu dalším účastníkům trhu s elektřinou prostřednictvím elektrizační soustavy

Dodavatel poslední instanceje obchodník s elektřinou, který je podle energetického zákona povinen dodávat elektřinu oprávněným zákazníkům, kteří využili práva volby dodavatele, ale jejichž dodavatel elektřiny není schopen dodávku elektřiny poskytovat (např. v průběhu výkonu licencované činnosti pozbude platnost jeho licence na obchod s elektřinou vydaná ERÚ). Dodavatel poslední instance je povinen dodávat elektřinu těmto oprávněným zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne, kdy tomuto dodavateli operátor trhu s elektřinou neumožní účast na jím organizovaných trzích s elektřinou.
Dodavatelem poslední instance je podle energetického zákona:
ČEZ Prodej, s.r.o.
     pro odběrná místa připojená k distribuční síti ČEZ Distribuce, a.s.
E.ON Energie, a.s.
     pro odběrná místa připojená k distribuční síti EON Distribuce, a.s.
Pražská energetika, a.s.
     pro odběrná místa připojená k distribuční síti PREdistribuce, a.s.

Druhotný energetický zdroj je využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminozních hornin nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti

Elektrická přípojkaje zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici a mimo ní odbočením od vedení distribuční soustavy směrem k odběrateli, a je určeno k připojení odběrných elektrických zařízení

Elektrická staniceje soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny

Elektrizační soustava ČRje vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení

Konečný zákazníkje fyzická či právnická osoba, která odebranou elektřinu pouze spotřebovává

Krátkodobé připojeníje připojení prozatímního zařízení k distribuční soustavě v souladu s českou technickou normou na předem dohodnutou dobu

Lokální distribuční soustava (LDS)je distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě

Malý zákazník je konečný zákazník, který zaměstnává v pracovním poměru méně než 50 zaměstnanců, jehož čistý obrat za poslední účetní období nepřesahuje 250 mil. Kč a jehož odběrné místo je připojeno k síti nízkého napětí

Náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu jsou nezbytně nutné skutečně vynaložené oprávněné náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami přenosové nebo distribuční soustavy, které byly vyvolány požadavkem žadatele v souvislosti s místem a způsobem připojení jeho zařízení. Pořízení, výstavba nebo úpravy přenosové nebo distribuční soustavy jsou zajišťovány v nezbytně nutném rozsahu odpovídajícím hodnotě příkonu nebo výkonu, požadovaného žadatelem, a místu a způsobu připojení jeho zařízení

Neoprávněný odběr elektřinyje odběr elektřiny:
- bez uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou ,
- při opakovaném nedodržení smluveného způsobu platby včetně záloh,
- při neplacení za uskutečněnou dodávku elektřiny,
- bez měřicího zařízení, pokud odběr bez měřicího zařízení nebyl smluvně sjednán,
- z té části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina,
- měřený měřicím zařízením, které nezaznamenává odběr
- měřený měřicím zařízením, které zaznamenává odběr nesprávně ke škodě dodavatele
- měřený měřicím zařízením, na kterém bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci,
Při neoprávněném odběru je odběratel povinen uhradit skutečně vzniklou škodu. Nelze-li vzniklou škodu stanovit, je náhrada škody vypočtena způsobem stanoveným vyhláškou

Nízké napětí - NNje elektrické napětí sítě mezi jednotlivými fázemi do 1 000 V včetně

Obchodník s elektřinouje fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na obchod s elektřinou a nakupuje elektřinu za účelem jejího prodeje

Odběratel elektřinyje fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu

Odběratel kategorie A
VELKOODBĚRATEL
je odběratel elektřiny připojený z přenosové nebo distribuční sítě velmi vysokého napětí

Odběratel kategorie B
VELKOODBĚRATEL
je odběratel elektřiny připojený z distribuční sítě vysokého napětí

Odběratel kategorie C
PODNIKATEL
je odběratel elektřiny, který odebírá elektřinu z distribuční soustavy nízkého napětí a jeho odběr neslouží pro domácnost

Odběratel kategorie D
DOMÁCNOST
je konečný zákazník, který nenakupuje elektřinu pro jiné účely než pro svou vlastní spotřebu v domácnosti

Odběrné místoje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením

Oprávněný zákazníkje fyzická či právnická osoba, která má právo volby dodavatele elektřiny. Od 1.1.2006 jsou to všichni odběratelé elektřiny v ČR

Podíl žadatele o připojení na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonuse určuje podle způsobu připojení zařízení žadatele a v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky 51/5005 Sb.
a) na úrovni přenosové nebo distribuční soustavy o napěťové hladině zvláště vysokého napětí, velmi vysokého napětí a vysokého napětí v Kč/MW,
b) na úrovni distribuční soustavy o napěťové hladině nízkého napětí hodnotou v Kč za každý A rezervovaného příkonu.

Předávací místoje místo předání a převzetí elektřiny mezi dvěma účastníky trhu s elektřinou

Přenosová soustavaje vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států. Přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,

Provozovatel distribuční soustavy je fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny. Na tomto základě zajišťuje provozování distribuční soustavy (veškerá činnost provozovatele distribuční soustavy související se zabezpečením spolehlivé distribuce elektřiny)

Regionální distribuční soustava (RDS)je distribuční soustava přímo připojená k přenosové soustavě. Provozovateli RDS v ČR jsou
ČEZ DIstribuce, a.s.
E.ON DIstribuce, a.s.
PREdIstribuce, a.s.

Regulovaný přístup k síti je možnost použití přenosové soustavy nebo distribuční soustavy pro dopravu elektřiny na základě podmínek stanovených tímto zákonem a za regulované ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem

Smlouva o distribuci elektřiny je smlouva, kde se zavazuje provozovatel distribuční soustavy dopravit pro výrobce, obchodníka s elektřinou nebo oprávněného zákazníka sjednané množství elektřiny a výrobce, obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník se zavazuje zaplatit regulovanou cenu.

Smlouva o dodávce elektřiny je smlouva, kde se zavazuje dodavatel dodávat elektřinu vymezenou výkonem, množstvím a časovým průběhem jinému účastníkovi trhu s elektřinou a tento jiný účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni dohodnutou cenu. Smlouva o dodávce elektřiny musí obsahovat dobu trvání smlouvy. Nedílnou součástí smlouvy o dodávce elektřiny domácnostem a malým zákazníkům jsou obchodní podmínky, které musí obsahovat podrobnosti k zahájení, průběhu a ukončení dodávky elektřiny, k měření spotřeby elektřiny, k vyúčtování a způsobu úhrady a postupu pro řešení sporů.

Smlouva o dodávce elektřiny dodavatelem poslední instanceje smlouva, kdy jednou smluvní stranou je konečný zákazník, který u dodavatele poslední instance uplatnil právo na zajištění dodávky poslední instance nebo kterému je dodavatel poslední instance povinen dodávat elektřinu po přechodnou dobu podle energetického zákona. Součástí předmětu smlouvy je přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele poslední instance, a je-li tak dohodnuto, též zajištění přenosu, distribuce a systémových služeb,

Smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy, je smlouva, kdy smluvními stranami jsou na straně jedné výrobce nebo obchodník s elektřinou, který převzal závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy, a na straně druhé obchodník s elektřinou přebírající závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy

Smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavyje smlouva, kdy smluvními stranami jsou na straně jedné konečný zákazník nebo obchodník s elektřinou, který převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, nebo provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy pro krytí ztrát a vlastní spotřeby, a na straně druhé obchodník s elektřinou přebírající závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy

Smlouva o připojení je smlouva,kde se zavazuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy připojit k přenosové nebo distribuční soustavě zařízení výrobce, provozovatele jiné distribuční soustavy nebo konečného zákazníka a umožnit jim dodávku elektřiny; výrobce, provozovatel jiné distribuční soustavy nebo konečný zákazník se zavazuje uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva musí obsahovat podmínky připojení zařízení, včetně výše rezervovaného příkonu, termín a místo připojení.

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřinyje smlouva, kde se zavazuje výrobce nebo obchodník s elektřinou dodávat elektřinu a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet přenos elektřiny, distribuci elektřiny a systémové služby, a oprávněný zákazník se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu.

Subjekt zúčtování odchylekje účastník trhu s elektřinou, pro kterého operátor trhu s elektřinou na základě smlouvy o zúčtování provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek

Systémové službyjsou činnosti provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy České republiky s ohledem na provoz v rámci propojených elektrizačních soustav

Vymezené územíje oblast, v níž má držitel licence na distribuci elektřiny povinnost připojit každého odběratele, který o to požádá a splňuje podmínky stanovené tEnergetickým zákonem

Výrobce elektřinyje fyzická či právnická osoba, která vyrábí elektřinu a je držitelem licence na výrobu elektřiny

Závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavyje závazek dodavatele elektřiny dodat elektřinu do elektrizační soustavy z vlastní výrobny elektřiny anebo smlouvou převzatý závazek na dodávku elektřiny do přenosové soustavy nebo distribučních soustav nebo závazek tuto elektřinu dovézt do elektrizační soustavy

Závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavyje závazek vlastního odběru elektřiny z elektrizační soustavy anebo smlouvou převzatý závazek na odběr elektřiny v odběrném zařízení konečného zákazníka nebo závazek tuto elektřinu vyvézt z elektrizační soustavy