QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
KALKULACE HODNOTY SKUTEČNÝCH ZTRÁT TRANSFORMÁTORU
snadný zdroj snížení spotřeby elektřiny u velkoodběratelů a zvýšení dodávky ze zdrojů elektřiny
v případě sekundárního měření elektřiny

Distributoři elektřiny uplatňují v případě měření elektřiny na straně nižšího napětí transformátoru (sekundární měření) maximální přípustnou ztrátu transformátoru ve výši 4 % z naměřeného odběru (resp.2 % při připojení z VVN ). O transformační ztráty se zvyšuje (v případě dodávky elektřiny snižuje) naměřené množství elektřiny. Skutečná hodnota ztrát transformátoru je většinou nižší než hodnota stanovená Energetickým regulačním úřadem jako hodnota maximální. U správně dimenzovaného a provozovaného transformátoru jsou skutečné ztráty menší než 2 %. Pokud odběratel věrohodným způsobem prokáže nižší skutečnou hodnotu ztrát transformátoru, je distributor povinen při vyúčtování spotřeby elektřiny uplatnit skutečnou hodnotu ztrát. Fakturace skutečných ztrát znamená obvykle snížení fakturované spotřeby elektřiny bez potřeby vynaložení investičních prostředků.

Metoda výpočtu
Ztráty při transformaci elektřiny jsou způsobeny jednak ztrátami indukčními (ztráty naprázdno nebo také "v železe") a dále ztrátami vlivem průchodu proudu vinutími transformátoru (ztráty nakrátko nebo také "v mědi"). Ztráty naprázdno jsou nezávislé na zatížení transformátoru, zatím co ztráty nakrátko závisí na kvadrátu protékajícího proudu. Skutečnou hodnotu transformačních ztrát lze stanovit velmi přesně, a to za základě kumulace ztráty pro jednotlivé naměřené hodinové resp. čtvrthodinové výkony. Ztracená energie za roční období se určí ze štítkových hodnot transformátoru a průběhu naměřeného činného resp. jalového výkonu. Hodnoceným obdobím je zpravidla nejbližších 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Metoda stanovení skutečných transformačních ztrát je uplatněna v matematickém modelu RealLossCalc. Parametry zadání výpočtu a výsledek kalkulace je uveden v závěrečném protokolu, kterým se skutečná hodnota ztrát transformátoru prokazuje provozovateli distribuční soustavy. Modelem RealLossCalc je hodnota skutečných transformačních ztrát konkrétního odběrného místa stanovena s maximální dosažitelnou přesností. Odběratel elektřiny je tímto výpočtem schopen objektivně prokázat skutečnou hodnotu ztrát činné energie v transformátoru. Distributor je povinen snížit fakturované ztráty na takto prokázanou hodnotu. Model RealLossCalc je v tomto okamžiku bez výhrad akceptován všemi regionálními distributory elektřiny v ČR (viz akceptační dopis PRE distribuce, a.s., akceptační email E.ON Distribuce, a.s.)

Praktické provedení kalkulace
Kromě identifikace odběrného místa (číslo odběru s adresou místa odběru a EAN) předkládá odběratel zkušební protokol transformátoru s jeho výrobním číslem a potřebnými technickými parametry tohoto stroje. Pokud není k dispozici zkušební protokol nebo typový list, lze použít čitelnou fotografii štítku transformátoru k zajištění kopií těchto dokumentů. Výpočet je proveden nad čtvrthodinovým profilem za nejbližší roční období, který (pokud jej nemáte k dispozici) musí poskytnout Váš distributor .
V případě, že se se získáním profilu nechcete zabývat, převezmeme tuto starost na základě Vašeho jednorázového pověření za Vás. Totéž platí i o projednání a promítnutí výsledku výpočtu do smluvního vztahu s distributorem. Proces změny fakturovaných ztrát končí kontrolou 1. faktury za dodávku elektřiny se sníženou hodnotou ztrát. Teprve po té je splatná naše odměna za realizaci úspory.
Odměna je stanovena v závislosti na dosažené úspoře tak, aby měl odběratel jistotu, že pokud k úspoře nedojde nebo bude zanedbatelná, nebudete nic zbytečně platit. Konkrétní podmínky jsou předmětem smlouvy o poskytování poradenství.

Výstupní protokoly
Na základě informací získaných ze vstupního dokumentu obdrží klient jako výstup z modelu protokol a analýzu dat. Prostřednictvím těchto dokumentů se zajistí změna fakturovaného odběru na reálnou úroveň.
Vše potřebné jsme schopni zajisti s minimem Vaší spoluúčasti za Vás.

Pokud máte skutečný zájem na ekonomickém získávání elektřiny, neváhejte ani okamžik a nezávazně nás kontaktujte
Odběratel (právní subjekt)
Odběrné místo
Číslo odběrného místa
Jmenovitý příkon transformátoru kVA
Roční odběr elektřiny kWh
Roční maximum  kW
Emailová adresa odesílatele
Poznámka
Nabídku Vám zašleme po odeslání této informace